17 އޮކްޓޯބަރ 2018 ( ބުދަ )

banner

ބަޖެޓް 2018: ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑަ ބަޖެޓް

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ވާގޮތުން ދެވަނަ އަށް އެންމެ ކުޑަ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށެވެ. ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށްވުރެ ކުޑަ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅާފައި އޮތީ އާބާދީގައި 2 ހާހެއްހާ މީހުން ދިރިއުޅޭ ވ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ. 

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ހުށަހަޅާފައި އޮތީ 28.8 މިލިއަން ރުފިޔާއެވެ. އެންމެ ބޮޑު ބަޖެޓް ހުށަހަޅާފައި އޮތީ 90 މިލިއަން ހުށަހަޅާފައި އޮތް ރ. ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލުންނެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލް ދަރަޖަ ކުރެވިފައިވަނީ ރާއްޖެތެރޭގެ ހޮސްޕިޓަލް ތަކުގެ ތެރޭން ދެވަނަ ދަރަޖާގައެވެ. އެއީ އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލެވެ. އެއްވަނަ ދަރަޖައިގެ ހޮސްޕިޓަލްތަކަކީ ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލެވެ.

banner

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު