22 ޖޫން 2018 (ހުކުރު)


ރިޕޯޓް

ނިމުނު 2017: ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްގީއަށް މާބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ނުލިބޭ


އެކި މުޖުތަމިއުގައި އައު އަހަރު ފާހަގަ ކުރުން

އެމެރިކާ:- އެމެރިކާގައި ހިނގަމުންދާ އަހަރު 31 ޑިސެމްބަރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމުގައި ނިމުމާއެކު، އާ އަހަރު...

01 ޖެނުއަރީ 2018 02:11

ޒިންބާބުވޭގެ ޒަމާންވީ ލީޑަރު ރޮބަޓް މުގާބޭ އަކީ ކާކު؟

މިދިޔަ އަންގާރަ އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވި ރޮބަޓް މުގާބޭ ދުނިޔޭގެ...

22 ނޮވެމްބަރ 2017 09:49

ބަޖެޓް 2018: ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ތިންގުނަ ކުޑަ ބަޖެޓެއް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަކަށްވުމާއިއެކު ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް...

19 ނޮވެމްބަރ 2017 16:14

ބަޖެޓް 2018: ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑަ ބަޖެޓް

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ވާގޮތުން ދެވަނަ އަށް އެންމެ ކުޑަ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ ޏ.އަތޮޅު...

16 ނޮވެމްބަރ 2017 15:26

ޔަމަނަށްފަހު ސައޫދީގެ އަމާޒަކީ ލުބުނާނު ނޫންބާ!

ގިނަ ބަޔަކު ޝައްކުކުރަނީ ހަރީރީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ސައޫދީގެ ފިއްތުންތަކާއި ގުޅިގެންކަމަށެވެ. އަދި...

13 ނޮވެމްބަރ 2017 17:34

ނަމޫނާ އައިޑިއަލް ސްކޫލެއް

އައިޑިއަލް ސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކުގައި މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. މިސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެންމެ...

17 އޮކްޓޫބަރ 2017 19:17

"ޓާރގެޓެޑް ސެންކްޝަންސް" އަކީ ކޮބާ؟

ޓާރގެޓެޑް ސެންކްޝަންސް ނުވަތަ ސްމާރޓް ސެންކްޝަންސް އަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ އިދާރާއަކުން (ތަކުން) ގައުމެއްގެ...

06 އޮކްޓޫބަރ 2017 12:48

މާދަމައަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް: މުދައްރިސުން ބާރުވެރި ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟

މާދަމައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ފާހަގަ ކުރާ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހެވެ. ނުވަތަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީޗަރުންގެ...

05 އޮކްޓޫބަރ 2017 02:06

ނަރެންދުރަ މޯދީ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅު ލީޑަރެއް

މިސެޕްޓެމްބަރު މަހު 17 ވަނަ ދުވަހު 67 އަހަރު ފުރޭ ނަރެންދުރަ މޯދީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާއި...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 17:08

ބޮޑު ޢީދު ފާހަގަ ކުރުން -ފުވައްމުލައް

މިއަދަކީ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް މިއަހަރު، 1438 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަހެވެ. މުސްލިމުންގެ ދީނީ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 12:36

ކޮންމެ 2360 މީހަކަށް މިނިސްޓާގެ ނާއިބަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސިޔާސީ މަގާމެއް

ހަތަރު ލައްކައެއްހާ މަދު މީސްކޮޅެއް ދިރިއުޅޭ މިދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުގެ މަގާމުން ފެށިގެން...

06 އޯގަސްޓް 2017 23:38

52 ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ ޝުޢޫރު

މިއަދަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ މިނިވަންދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަނގަ ކުރާ ޖުލައި 26 ވަނަ ދުވަހެއްވެ. ނުވަތަ 52 ވަނަ...

26 ޖުލައި 2017 15:19

އިއްޔެގެ ހުކުމާއެކު އެމްޕީ ޝާހުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ބާ؟

ސްޕްރިމް ކޯޓުން އިއްޔެ ނެރުނު ހުކުމާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ މެންމަބަރު އަލީ ޝާހުގެ ގޮންޑި...

14 ޖުލައި 2017 13:48

އަސްލު ލަވައަކީ "ބޭވަފާ ވީމާ" ސައިއްޓޭ

ދާދި ފަހުން "ބޭވަފާ" ގެ ނަމުން މީޑިއާގައި މަޝްހޫރުވެގެން ދިޔަ ލަވައިގެ އަސްލު ނަން ވަނީ އޮޅުމެއްގެ ތެރޭގައި...

25 ޖޫން 2017 11:47
Seamaster