15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ރިޕޯޓް

ހިޖާމާ ޖެހުމާއި ބޭސްވެރިކަމުގެ ރޮގުން ވަހީދުގެ ޙިދުމަތް ފުޅާކުރަނީ


އަނބުގަހުގައި އަޅާފަނީގެ އުދަނގުލުން ސަލާމަތްވެވިދާނެ

މަތީގައި އެވާ ފޮޓޯއިން ތިޔަފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ2000 ވަނަ އަހަރުގެ ހޮލީވުޑް ފިލްމް "ސްޕައިޑާރސްގެ"...

23 ޖެނުއަރީ 2018 16:06

ދިރާސީ އާ އަހަރު މާދަމާ ފެށޭއިރު ހަނދާނަށް ގެނައުމަށް

ދިރާސީ އާ އަހަރު މާދަމާ ފެށްން މިވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ. ސްކޫލްތައް ރީތިކުރުމާއި ފޮތްތަކުގައި ގަނޑުލައި...

13 ޖެނުއަރީ 2018 20:50

ނިމުނު 2017: ފުވައްމުލަކުގެ ތަރައްގީއަށް މާބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ނުލިބޭ

ފާއިތުވީ 2017 ވަނަ ފެށިގެން އައީ ފުވައްމުލައް އަތޮޅަކުން ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވުމަށްފަހުގައެވެ. ސިޓީއަކަށް...

06 ޖެނުއަރީ 2018 17:27

އެކި މުޖުތަމިއުގައި އައު އަހަރު ފާހަގަ ކުރުން

އެމެރިކާ:- އެމެރިކާގައި ހިނގަމުންދާ އަހަރު 31 ޑިސެމްބަރު ދުވަހުގެ ރޭ މެންދަމުގައި ނިމުމާއެކު، އާ އަހަރު...

01 ޖެނުއަރީ 2018 02:11

ޒިންބާބުވޭގެ ޒަމާންވީ ލީޑަރު ރޮބަޓް މުގާބޭ އަކީ ކާކު؟

މިދިޔަ އަންގާރަ އެހެން އެއްވެސް ގޮތެއް ނެތިގެން ވެރިކަމުން އިސްތިއުފާދެއްވި ރޮބަޓް މުގާބޭ ދުނިޔޭގެ...

22 ނޮވެމްބަރ 2017 09:49

ބަޖެޓް 2018: ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ތިންގުނަ ކުޑަ ބަޖެޓެއް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ އަކަށްވުމާއިއެކު ފުރަތަމަ އެކުލަވާލި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ބަޖެޓް...

19 ނޮވެމްބަރ 2017 16:14

ބަޖެޓް 2018: ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލަށް ދެވަނައަށް އެންމެ ކުޑަ ބަޖެޓް

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ވާގޮތުން ދެވަނަ އަށް އެންމެ ކުޑަ ބަޖެޓެއް ކަނޑައަޅާފައި އޮތީ ޏ.އަތޮޅު...

16 ނޮވެމްބަރ 2017 15:26

ޔަމަނަށްފަހު ސައޫދީގެ އަމާޒަކީ ލުބުނާނު ނޫންބާ!

ގިނަ ބަޔަކު ޝައްކުކުރަނީ ހަރީރީ އިސްތިއުފާ ދެއްވާފައިވަނީ ސައޫދީގެ ފިއްތުންތަކާއި ގުޅިގެންކަމަށެވެ. އަދި...

13 ނޮވެމްބަރ 2017 17:34

ނަމޫނާ އައިޑިއަލް ސްކޫލެއް

އައިޑިއަލް ސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކުގައި މަޝްހޫރު ނަމެކެވެ. މިސްކޫލަކީ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ އެންމެ...

17 އޮކްޓޫބަރ 2017 19:17

"ޓާރގެޓެޑް ސެންކްޝަންސް" އަކީ ކޮބާ؟

ޓާރގެޓެޑް ސެންކްޝަންސް ނުވަތަ ސްމާރޓް ސެންކްޝަންސް އަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ އިދާރާއަކުން (ތަކުން) ގައުމެއްގެ...

06 އޮކްޓޫބަރ 2017 12:48

މާދަމައަކީ ބައިނަލް އަގުވާމީ މުދައްރިސުންގެ ދުވަސް: މުދައްރިސުން ބާރުވެރި ކުރެވޭ ހެއްޔެވެ؟

މާދަމައަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވެސް ފާހަގަ ކުރާ މުދައްރިސުންގެ ދުވަހެވެ. ނުވަތަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޓީޗަރުންގެ...

05 އޮކްޓޫބަރ 2017 02:06

ނަރެންދުރަ މޯދީ މުސްލިމުންނާއި ދެކޮޅު ލީޑަރެއް

މިސެޕްޓެމްބަރު މަހު 17 ވަނަ ދުވަހު 67 އަހަރު ފުރޭ ނަރެންދުރަ މޯދީ އިންޑިއާގެ ބޮޑުވަޒީރުކަމާއި...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 17:08

ބޮޑު ޢީދު ފާހަގަ ކުރުން -ފުވައްމުލައް

މިއަދަކީ އެންމެހާ މުސްލިމުންނަށް މިއަހަރު، 1438 ވަނަ އަހަރުގެ އަޟުޙާ ޢީދު ދުވަހެވެ. މުސްލިމުންގެ ދީނީ...

01 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 12:36

ކޮންމެ 2360 މީހަކަށް މިނިސްޓާގެ ނާއިބަކަށްވުރެ މަތީ ފެންވަރުގެ ސިޔާސީ މަގާމެއް

ހަތަރު ލައްކައެއްހާ މަދު މީސްކޮޅެއް ދިރިއުޅޭ މިދިވެހިރާއްޖޭގައި މިނިސްޓަރުގެ ނާއިބުގެ މަގާމުން ފެށިގެން...

06 އޯގަސްޓް 2017 23:38
Seamaster