22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ރިޕޯޓް

ޙަލަބް 3: ޞަލީބީންނަށް ސުންނާފަތި ނުކުރެވުނު ޝަހަރު ބިމާ ހަމަވަނީ


ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ކުރުން މަނާކުރި 10 ގައުމެއް

ކްރިސްމަސް ފާހަގަ ކުރުން ދުނިޔޭގެ ބައެއް ގައުމުތަކުގައި ވަނީ މަނާކުރެވި ފައެވެ. ޚާއްސަކޮށް މުސްލިމް...

25 ޑިސެމްބަރ 2016 22:48

އަމިއްލަޒާތުގައި ނެޕީބަދަލުކުރަން ވެއްޖެ ކަން އަންގައިދޭ ޚާއްސަ ނެޕީއެއް

ޖަޕާނުގެ ސައިންސްވެރިއަކު މުޅިން އަލަށް ކުޑަކަމުދާތަކެތީގެ ހަކަތަ ބޭނުންކޮށްގެން ނެޕީ ބަދަލުކުރަން...

24 ޑިސެމްބަރ 2016 11:50

ހަލަބު ނުވަތަ އެލެޕޯ 2: ދިގުތާރީޚެއް އޮތް ގަދީމީ ޝަހަރެއް

ސީރިއާގައި މިހާރު ހިގަމުންދާ ހަގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ސުންނާފަތި ވަމުންދާ ޝަހަރަކީ...

22 ޑިސެމްބަރ 2016 00:37

ހަލަބު ނުވަތަ އެލެޕޯ: ދުނިޔޭގެ އެންމެ ގަދީމީ އެއްޝަހަރު

ސީރިއާގައި މިހާރު ހިގަމުންދާ ހަގުރާމައިގެ ސަބަބުން އެންމެ ބޮޑަށް ހަލާކުވެ ސުންނާފަތި ވަމުންދާ ޝަހަރަކީ...

19 ޑިސެމްބަރ 2016 23:09

ޒިކާ ބައްޔަށް ފަރުވާއެއް ނެތް! ސަލާމަތްކަން ހޯދާ!

ޒިކާ ބަލީގެ ވައިރަސް ރާއްޖެއިން ވެސް ފެނުމާއެކު ދިވެހިންގެ ސަމާލުކަން ޒިކާ ބައްޔާއި މެދު އިތުރުކުރަން ވަނީ...

19 ޑިސެމްބަރ 2016 17:06

ދުނިޔޭގައި ހުރި އެންމެ ދުވަސްވީ އަންހެންމީހާ

މިހާރު ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ އަންހެނާ، އިޓާލީގެ އީމާ މޮރާނޯގެ 117 ވަނަ އުފަން ދުވަސް ފާއިތުވި ނޮވެމްބަރު...

19 ޑިސެމްބަރ 2016 13:44

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު 11 ސްކޫލް ސިސްޓަމް

ދުނިޔޭގެ އެކިގައުމު ތަކުގައި އުގަންނައިދިނުމަށް ބޭނުންކުރާ މަންހަޖާއި އުސޫލުތައް ތަފާތެވެ. ފިންލޭންޑާއި...

24 ނޮވެމްބަރ 2016 10:26

ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރަނީ ކޮންބައެއް؟

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރަނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ. މިއީ މިހާރު ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި...

05 ނޮވެމްބަރ 2016 10:31

ނަސްރުގެ ދުވަހުން ލިބެނީ ކޮންކަހަލަ އިބުރަތެއް؟

ނަސްރުގެ ދުވަހަކީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމާއި ތޮޅެން ވެގެން ރާއްޖޭގެ ބަޔަކާއި ސްރީލަންކާގެ ކުލީ...

03 ނޮވެމްބަރ 2016 20:35

ރާއްޖޭގައި ނެރުނު އެންމެ މަތީ އަދަދުގެ ނޫޓަކީ 1000 ރ. ނޫނީ 5000 ރ. ބާ؟

ރާއްޖޭގައި ނެރުނު އެންމެ މަތީ ނޫޓަކީ ކިހާވަރެއް ހެއްޔެވެ؟ 5000 ރުފިޔާ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ 1000 ރުފިޔާ ހެއްޔެވެ؟...

31 އޮކްޓޫބަރ 2016 17:52

އަތޮޅަކުން ސިޓީއަކަށް މުސާރަ ކުޑަވެ ޒިންމާ ބޮޑުވެފައި

ފުވައްމުލައް މިވަނީ އަތޮޅަކުން ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައަށް މިއައީ...

30 އޮކްޓޫބަރ 2016 13:12

ޒަޔަނިސްޓް ޔަހޫދީންގެ ކާބަފައިންގެ ވަޒަނަކީ ފަލަސްތީނެއްނޫން އެބައިމީހުންގެ ވަޒަނަކީ ޚަޒަރު

ދާދިފަހުން މީޑިއާގެ ފަލަ ސުރުޚީއަށް އެރީ ސައޫދީ ޕްރިންސް އަލްވަލީދު ދެއްކެވި އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކަފުޅެކެވެ....

10 އޮކްޓޫބަރ 2016 21:50

ފުވައްމުލަކުގެ ދެ އިދާރާއަކުން ތައުލީމީ ފަންޑުން ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާފައެއް ނުވޭ!

ފުވައްމުލަކުގެ ދެ އިދާރާއެއް ކަމަށްވާ ކުރީގެ މަދަރުސަތުލް ޖިހާދު (މިހާރުގެ ޒިކުރާ ސްކޫލް) އާއި...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 21:56

"ސައިބޯރގް" Cyborg އިން އިންސާނުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ހޯދިދާނެ

ސައިބޯރގް އިން އިންސާނުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިދާނެ ކަމަށް ޕްރޮފެސަރ ކެވިން ވާރވިކްގެ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 01:03
Seamaster