20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ރިޕޯޓް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ކާމިޔާބު 11 ސްކޫލް ސިސްޓަމް


ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރަނީ ކޮންބައެއް؟

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލަށް ވާދަކުރަނީ ކޮންބައެއް ހެއްޔެވެ. މިއީ މިހާރު ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުގައި...

05 ނޮވެމްބަރ 2016 10:31

ނަސްރުގެ ދުވަހުން ލިބެނީ ކޮންކަހަލަ އިބުރަތެއް؟

ނަސްރުގެ ދުވަހަކީ ރައީސް މައުމޫނުގެ ވެރިކަމާއި ތޮޅެން ވެގެން ރާއްޖޭގެ ބަޔަކާއި ސްރީލަންކާގެ ކުލީ...

03 ނޮވެމްބަރ 2016 20:35

ރާއްޖޭގައި ނެރުނު އެންމެ މަތީ އަދަދުގެ ނޫޓަކީ 1000 ރ. ނޫނީ 5000 ރ. ބާ؟

ރާއްޖޭގައި ނެރުނު އެންމެ މަތީ ނޫޓަކީ ކިހާވަރެއް ހެއްޔެވެ؟ 5000 ރުފިޔާ ހެއްޔެވެ؟ ނުވަތަ 1000 ރުފިޔާ ހެއްޔެވެ؟...

31 އޮކްޓޫބަރ 2016 17:52

އަތޮޅަކުން ސިޓީއަކަށް މުސާރަ ކުޑަވެ ޒިންމާ ބޮޑުވެފައި

ފުވައްމުލައް މިވަނީ އަތޮޅަކުން ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައަށް މިއައީ...

30 އޮކްޓޫބަރ 2016 13:12

ޒަޔަނިސްޓް ޔަހޫދީންގެ ކާބަފައިންގެ ވަޒަނަކީ ފަލަސްތީނެއްނޫން އެބައިމީހުންގެ ވަޒަނަކީ ޚަޒަރު

ދާދިފަހުން މީޑިއާގެ ފަލަ ސުރުޚީއަށް އެރީ ސައޫދީ ޕްރިންސް އަލްވަލީދު ދެއްކެވި އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކަފުޅެކެވެ....

10 އޮކްޓޫބަރ 2016 21:50

ފުވައްމުލަކުގެ ދެ އިދާރާއަކުން ތައުލީމީ ފަންޑުން ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާފައެއް ނުވޭ!

ފުވައްމުލަކުގެ ދެ އިދާރާއެއް ކަމަށްވާ ކުރީގެ މަދަރުސަތުލް ޖިހާދު (މިހާރުގެ ޒިކުރާ ސްކޫލް) އާއި...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 21:56

"ސައިބޯރގް" Cyborg އިން އިންސާނުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ހޯދިދާނެ

ސައިބޯރގް އިން އިންސާނުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިދާނެ ކަމަށް ޕްރޮފެސަރ ކެވިން ވާރވިކްގެ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 01:03

ސިޓީގެ ދަރަޖަ ދެވޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑައެޅިއިރު ...؟

އިދާރީދާއިރާ ތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެވޭ ތަންތަނު ގައި...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 17:32

ސަތޭކައިގެ ނޫޓުގެ 1.5 ބިލިޔަން ޑޮލަރަކީ 12 ޕެލެޓުގެ ފައިސާބާ؟

ދޮޅު ބިލިޔަން ނުވަތަ 1.5 ބިލިޔަން ޑޮލަރު (1500000000) އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާނީ ކިހިނެތް ހެޔެވެ؟...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 17:25

އަލަ ޖަޒީރާ، ޏ.ފުވައްމުލައް

މި ދުވަސްވަރި މި އިވޭ އަޑޮއާ އެގޮތް ވެފެންނެން. އެހެން ފަހެނާސް އެލިކަހަ ނުން މި ގިނާހޮ ދެނީ. ވަރަހަ ފަހެން...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 19:22

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ގަވާއިދު: އިންޝުއަރެންސް ކުރުން

މިދިޔަ އަހަރު ނިމެނިކޮށް ގެޒެޓް ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ބެހޭ...

09 އޯގަސްޓް 2016 18:11

ނާސިރު ސިލޯނަށް ވަޑައިގަތީ ޑެންޓިސްޓަކަށް ދައްކަން - ޓައިމް މެގަޒިން

ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަންވި ޚަބަރު އަހާ މީހަކު، އެ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ކިހާވަރެއްގެ އަގެއް ދައްކަން...

27 ޖުލައި 2016 00:18

އިބުރާހިމް ނާސިރު ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމީ ބަތަލެއް

އިބްރާހިމް ނާސިރު ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނުންގެ މައިކަބަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި ދިޔަމިގިލީ...

27 ޖުލައި 2016 00:13

Seamaster