18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ރިޕޯޓް

ރާއްޖޭގައި ނެރުނު އެންމެ މަތީ އަދަދުގެ ނޫޓަކީ 1000 ރ. ނޫނީ 5000 ރ. ބާ؟


އަތޮޅަކުން ސިޓީއަކަށް މުސާރަ ކުޑަވެ ޒިންމާ ބޮޑުވެފައި

ފުވައްމުލައް މިވަނީ އަތޮޅަކުން ސިޓީއަކަށް ބަދަލުވެފައެވެ. ނަމަވެސް ކައުންސިލަރުންގެ މުސާރައަށް މިއައީ...

30 އޮކްޓޫބަރ 2016 13:12

ޒަޔަނިސްޓް ޔަހޫދީންގެ ކާބަފައިންގެ ވަޒަނަކީ ފަލަސްތީނެއްނޫން އެބައިމީހުންގެ ވަޒަނަކީ ޚަޒަރު

ދާދިފަހުން މީޑިއާގެ ފަލަ ސުރުޚީއަށް އެރީ ސައޫދީ ޕްރިންސް އަލްވަލީދު ދެއްކެވި އާދަޔާ ޚިލާފު ވާހަކަފުޅެކެވެ....

10 އޮކްޓޫބަރ 2016 21:50

ފުވައްމުލަކުގެ ދެ އިދާރާއަކުން ތައުލީމީ ފަންޑުން ނެގި ފައިސާ އަނބުރާ ދައްކާފައެއް ނުވޭ!

ފުވައްމުލަކުގެ ދެ އިދާރާއެއް ކަމަށްވާ ކުރީގެ މަދަރުސަތުލް ޖިހާދު (މިހާރުގެ ޒިކުރާ ސްކޫލް) އާއި...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 21:56

"ސައިބޯރގް" Cyborg އިން އިންސާނުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުން ހޯދިދާނެ

ސައިބޯރގް އިން އިންސާނުންނަށް އިތުރު ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދިދާނެ ކަމަށް ޕްރޮފެސަރ ކެވިން ވާރވިކްގެ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 01:03

ސިޓީގެ ދަރަޖަ ދެވޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑައެޅިއިރު ...؟

އިދާރީދާއިރާ ތައް ލާމަރުކަޒީ އުސޫލުން ހިންގުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސިޓީއެއްގެ ދަރަޖަ ދެވޭ ތަންތަނު ގައި...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 17:32

ސަތޭކައިގެ ނޫޓުގެ 1.5 ބިލިޔަން ޑޮލަރަކީ 12 ޕެލެޓުގެ ފައިސާބާ؟

ދޮޅު ބިލިޔަން ނުވަތަ 1.5 ބިލިޔަން ޑޮލަރު (1500000000) އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާނީ ކިހިނެތް ހެޔެވެ؟...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 17:25

އަލަ ޖަޒީރާ، ޏ.ފުވައްމުލައް

މި ދުވަސްވަރި މި އިވޭ އަޑޮއާ އެގޮތް ވެފެންނެން. އެހެން ފަހެނާސް އެލިކަހަ ނުން މި ގިނާހޮ ދެނީ. ވަރަހަ ފަހެން...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 19:22

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ގަވާއިދު: އިންޝުއަރެންސް ކުރުން

މިދިޔަ އަހަރު ނިމެނިކޮށް ގެޒެޓް ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ބެހޭ...

09 އޯގަސްޓް 2016 18:11

ނާސިރު ސިލޯނަށް ވަޑައިގަތީ ޑެންޓިސްޓަކަށް ދައްކަން - ޓައިމް މެގަޒިން

ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަންވި ޚަބަރު އަހާ މީހަކު، އެ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ކިހާވަރެއްގެ އަގެއް ދައްކަން...

27 ޖުލައި 2016 00:18

އިބުރާހިމް ނާސިރު ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމީ ބަތަލެއް

އިބްރާހިމް ނާސިރު ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނުންގެ މައިކަބަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި ދިޔަމިގިލީ...

27 ޖުލައި 2016 00:13


މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތަށް އިތުރު ކުރުމުން އަދި ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ!

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް ގުނައަކުން...

03 ޖޫން 2016 20:21

ސްމާރޓް ފޯނުފަދަ ވަސީލަތްތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް ނެދެވޭ އަސަރުކުރާކަން އިގޭތަ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޖީލަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ޖީލެކެވެ. މިއަދު...

11 މެއި 2016 16:48

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޔުނިވަރސިޓީ އަކި ކޮބާ؟

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ރާއްޖެގައި ހުރީ ޖުމްލަ ދެޔުނިވަރސިޓީއެވެ. އެއީ ވެސް އުމުރުގެ ގޮތުން ވަރަށް...

10 މެއި 2016 23:27
Seamaster