18 އޮކްޓޫބަރ 2017 (ބުދަ)


ރިޕޯޓް

ގޫގުލް އިން ދަރިވަރުންގެ އުނގެނޭ ގޮތަށް ކިހާ އަސަރެއް ކުރޭބާ؟


މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރެވޭނެ ބާ ؟

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރެވޭނެ ބާ ؟ މިއީ މިއަދު...

17 ޖެނުއަރީ 2016 12:36

މިއަދު ހުކުރު ނަމާދުގެ އިންތިޒާތައް ހަމަނުޖައްސާ ވާހަކައަކީ "މީޑީއާ ސްޓަންޓެއް" ބާ؟

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރަށްތަކާއި އަތޮޅުތައް ހިންގާން ގާނޫނީ ގޮތުން ހަމަޖެހިގެން...

15 ޖެނުއަރީ 2016 16:49

ރާއްޖޭގެ ރަދުން އިސްލާމްވީ ހިޖްރީ ގޮތުން 2 ރަބިލް އާޚިރު މަހުގައި ބާ؟

މިއަދަކީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސްކަމުގައި ބެލެވޭ ދުވަހެއެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ކަމަށް ބަލަމުން...

12 ޖެނުއަރީ 2016 10:48

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ބަރުބަރީގެ ނުވަތަ ތަބުރޭޒީގެ އަތްމައްޗަށްބާ

މިއަދު ނުވަތަ ރަބީއުލް އާޚިރާ މަހުގެ 2 ދުވަހަކީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ...

12 ޖެނުއަރީ 2016 00:16

ކްރިސްޓިއަން ފޮތްތަކަށް ބަލާއިރު އީސާގެ ފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތީ ޑިސެމްބަރ 25 ގައެއްނޫން

ކްރިސްޓިއަނުން އެބައި މީހުންގެ އީދެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން ގެންދާ ކްރިސްމަސް ޑޭ ނުވަތަ ޑިސެމްބަރ 25...

25 ޑިސެމްބަރ 2016 23:56

"އިބުރާހީމާ މަށަށް އެއްކައްޓެޅީގެ ލޯ"

ބުނެވޭ ގޮތުން ކައްޓެޅިއަކީ އިހުޒަމާނުގައި ފުވައްމުލަކު ގޮޑުދޮށުގައި އުޅުނު މަހެކެވެ. އޭރު ދާ އެއްލާ މީހުން...

26 ޑިސެމްބަރ 2015 16:02

މިއަހަރު ފީފާގެ އެންމެ މޮޅު 3 ކުޅުންތެރިން ހޮވައިފި

މިއަހަރު ފީފާގެ އެންމެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ ހޮވުން، ފީފާ "ބޯލެން ޑި އޯ" އެވޯރޑުގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޮމިނޭޝަންތައް...

04 ޑިސެމްބަރ 2015 13:53

މުޅިރާއްޖޭގެ އެންމެންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް ހިފަހައްޓާވަރު ކަންތައްތަކެއް މިރާއްޖޭގައި ހަމަ ހިނގަނީ ބާ؟

އަށާވީސް ސެޕްޓެމްބަރުގައި ހިނގި ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެ،...

06 ނޮވެމްބަރ 2015 23:36

ޖައްވުގައި ޕޮލިއުޓެންޓްގެ މިންވަރު 100 ށް ވުރެ މަތިވުމުން ސިއްޙިގޮތުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މިދުވަސްވަރަކީ ސައުތު އީސްޓް އޭޝީއާގެ އެތަށް މިލިޔަން މީހުންނަށް ދުމުގެ އުނދަގުލާއި...

05 އޮކްޓޫބަރ 2015 14:19

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތްރީޑީ ޕްރިންޓިންއިން އުފެއްދި މޭކަށިގަޑެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ލައްވައިފި

ތްރީޑީ ޕްރިންޓިން ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދި މައުދަނުގެ މޭކަށިގަޑެއް ކެންސަރު ބަލީގެ މީހަކަށް...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:09

ފުވައްމުލަކު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތް ނޭގުނު މީހުން ކޮބައި ބާ؟ 2

(8 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ބަޔާއި ގުޅޭ) ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 03:00

ފުވައްމުލަކު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތް ނޭގުނު މީހުން ކޮބައި ބާ؟

މީގެ ދުވަސް ކޮޅެއް ކުރިން (ޖޫން 27، 2015 ގައި) ކަނޑުވެފައިވާ "ފުވައްމުލަކު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ" ބަޔަކު...

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:14

2030ށް ފުވައްމުލައް ތައުލީމީ ހަބަކަށް ހެދުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދިރާސާ ކުރަނީ

ދެހާސް ތިރީސް އަންނަންވާއިރަށް ފުވައްމުލައް ތައުލީމީ ހަބަކަށް ހެދުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި...

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 00:30

އޮބާމާ ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަލުއި ކޮމްޕިއުޓަރު އުފައްދަން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ބޭނުންފުޅުވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަލުއި ކޮމްޕިއުޓަރު އެމެރިކާގައި...

05 އޯގަސްޓް 2015 14:14
Seamaster