22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ރިޕޯޓް

ސިޓީގެ ދަރަޖަ ދެވޭ ތަންތަނުގައި ހުންނަން ޖެހޭ ޚިދުމަތްތައް ކަނޑައެޅިއިރު ...؟


ސަތޭކައިގެ ނޫޓުގެ 1.5 ބިލިޔަން ޑޮލަރަކީ 12 ޕެލެޓުގެ ފައިސާބާ؟

ދޮޅު ބިލިޔަން ނުވަތަ 1.5 ބިލިޔަން ޑޮލަރު (1500000000) އެއްތަނުން އަނެއްތަނަށް ގެންދާނީ ކިހިނެތް ހެޔެވެ؟...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 17:25

އަލަ ޖަޒީރާ، ޏ.ފުވައްމުލައް

މި ދުވަސްވަރި މި އިވޭ އަޑޮއާ އެގޮތް ވެފެންނެން. އެހެން ފަހެނާސް އެލިކަހަ ނުން މި ގިނާހޮ ދެނީ. ވަރަހަ ފަހެން...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 19:22

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ބެހޭ ގަވާއިދު: އިންޝުއަރެންސް ކުރުން

މިދިޔަ އަހަރު ނިމެނިކޮށް ގެޒެޓް ކުރެވުނު ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ސަލާމަތާއި ބެހޭ...

09 އޯގަސްޓް 2016 18:11

ނާސިރު ސިލޯނަށް ވަޑައިގަތީ ޑެންޓިސްޓަކަށް ދައްކަން - ޓައިމް މެގަޒިން

ދިވެހިރާއްޖެ މިނިވަންވި ޚަބަރު އަހާ މީހަކު، އެ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ކިހާވަރެއްގެ އަގެއް ދައްކަން...

27 ޖުލައި 2016 00:18

އިބުރާހިމް ނާސިރު ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ގައުމީ ބަތަލެއް

އިބްރާހިމް ނާސިރު ރަންނަބަޑޭރި ކިލެގެފާނުންގެ މައިކަބަލަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގައި ރަސްކަންކުރެއްވި ދިޔަމިގިލީ...

27 ޖުލައި 2016 00:13


މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތަށް އިތުރު ކުރުމުން އަދި ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ!

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް ގުނައަކުން...

03 ޖޫން 2016 20:21

ސްމާރޓް ފޯނުފަދަ ވަސީލަތްތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް ނެދެވޭ އަސަރުކުރާކަން އިގޭތަ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޖީލަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ޖީލެކެވެ. މިއަދު...

11 މެއި 2016 16:48

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޔުނިވަރސިޓީ އަކި ކޮބާ؟

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ރާއްޖެގައި ހުރީ ޖުމްލަ ދެޔުނިވަރސިޓީއެވެ. އެއީ ވެސް އުމުރުގެ ގޮތުން ވަރަށް...

10 މެއި 2016 23:27

ހަކުރަކީ ބޮޑު ވިހައެއް !

ހަކުރު ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުން ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެ...

25 އެޕްރީލް 2016 13:34

ރާއްޖޭގއި ގޭންގު މާރާމާރީތަކުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ އިތުރުވަމުން...

ގޭންގު މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކީ މި މުޖުތަމަޢަށް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވަބާއެކެވެ. 3 ލައްކަ...

21 އެޕްރީލް 2016 11:14

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް މަދިރީގެ ދުއްތުރާތަކާއެކު ދިރިއުޅެން މިހާރު ވަނީ އާދަވެފަ!

ވޭތުވެދިޔަ 15 ވަނަ ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި މަދިރިގެ އަބާދީ އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނަވެގެން ދިޔައީ،...

01 އެޕްރީލް 2016 21:34

އިކުއިނޮކްސް އާއި ގުޅުވައިގެން "ހޯކްސް" ތަކެއް ފަތުރަނީ

އިކުއިނޮކްސް އާއި ގުޅުވައިގެން "ހޯކްސް" ތަކެއް މުއާސަލާތު ކުރާ ނެޓްވޯކްތަކުގައި ދައުރުވަމުން އެބަދެއެވެ....

18 މާރޗް 2016 13:48

Seamaster