22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ރިޕޯޓް

ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެ ބޭނުން!


ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުރޫޒް ލައިނަރގެ އަޖުމަބެލުމުގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

"ހާމަނީ އޮފްދަ ސީސް" ގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނަރގެ އަޖުމަ ބެލުމުގެ...

11 މާރޗް 2016 15:03

ފުވައްމުލަކުގެ އަންހެނުންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެން ހީވާގިކަމަށް ލާމަސީލު ބައެއް

ފުވައްމުލަކުގެ އަންހެނުންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެން ހީވާގިކަމަށް ލާމަސީލު ބައެކެވެ. ތަން ކޮޅެއް ކުރީ ޒަމާނުގައި...

08 މާރޗް 2016 12:13

ރީތި ހިނިތުން ވުމަކަށް ދަތުން ކޮބަޑި ފިލުވާލަމާ

ދަތުން ކޮބަޑި ފިލުވައި ރީތިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ދަތުގެ ޑޮކްޓަރުން ކައިރިއަށް...

04 މާރޗް 2016 14:30

ގޫގުލް އިން ދަރިވަރުންގެ އުނގެނޭ ގޮތަށް ކިހާ އަސަރެއް ކުރޭބާ؟

ގޫގުލް އިން ދަރިވަރުންގެ އުނގެނޭ ގޮތަށް ކިހާ އަސަރެއް ކުރޭ ތޯ ބެލުމަށް ދިރާސަތައް އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ....

12 ފެބުރުއަރީ 2016 22:33

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރެވޭނެ ބާ ؟

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރެވޭނެ ބާ ؟ މިއީ މިއަދު...

17 ޖެނުއަރީ 2016 12:36

މިއަދު ހުކުރު ނަމާދުގެ އިންތިޒާތައް ހަމަނުޖައްސާ ވާހަކައަކީ "މީޑީއާ ސްޓަންޓެއް" ބާ؟

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ ބެލުމުގެ ދަށުން ރަށްތަކާއި އަތޮޅުތައް ހިންގާން ގާނޫނީ ގޮތުން ހަމަޖެހިގެން...

15 ޖެނުއަރީ 2016 16:49

ރާއްޖޭގެ ރަދުން އިސްލާމްވީ ހިޖްރީ ގޮތުން 2 ރަބިލް އާޚިރު މަހުގައި ބާ؟

މިއަދަކީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސްކަމުގައި ބެލެވޭ ދުވަހެއެވެ. ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ކަމަށް ބަލަމުން...

12 ޖެނުއަރީ 2016 10:48

ރާއްޖެ އިސްލާމްވީ ބަރުބަރީގެ ނުވަތަ ތަބުރޭޒީގެ އަތްމައްޗަށްބާ

މިއަދު ނުވަތަ ރަބީއުލް އާޚިރާ މަހުގެ 2 ދުވަހަކީ ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން އަންނަ...

12 ޖެނުއަރީ 2016 00:16

ކްރިސްޓިއަން ފޮތްތަކަށް ބަލާއިރު އީސާގެ ފާނު ދުނިޔެއަށް ވަޑައިގަތީ ޑިސެމްބަރ 25 ގައެއްނޫން

ކްރިސްޓިއަނުން އެބައި މީހުންގެ އީދެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަ ކުރަމުން ގެންދާ ކްރިސްމަސް ޑޭ ނުވަތަ ޑިސެމްބަރ 25...

25 ޑިސެމްބަރ 2016 23:56

"އިބުރާހީމާ މަށަށް އެއްކައްޓެޅީގެ ލޯ"

ބުނެވޭ ގޮތުން ކައްޓެޅިއަކީ އިހުޒަމާނުގައި ފުވައްމުލަކު ގޮޑުދޮށުގައި އުޅުނު މަހެކެވެ. އޭރު ދާ އެއްލާ މީހުން...

26 ޑިސެމްބަރ 2015 16:02

މިއަހަރު ފީފާގެ އެންމެ މޮޅު 3 ކުޅުންތެރިން ހޮވައިފި

މިއަހަރު ފީފާގެ އެންމެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ ހޮވުން، ފީފާ "ބޯލެން ޑި އޯ" އެވޯރޑުގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޮމިނޭޝަންތައް...

04 ޑިސެމްބަރ 2015 13:53

މުޅިރާއްޖޭގެ އެންމެންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް ހިފަހައްޓާވަރު ކަންތައްތަކެއް މިރާއްޖޭގައި ހަމަ ހިނގަނީ ބާ؟

އަށާވީސް ސެޕްޓެމްބަރުގައި ހިނގި ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެ،...

06 ނޮވެމްބަރ 2015 23:36

ޖައްވުގައި ޕޮލިއުޓެންޓްގެ މިންވަރު 100 ށް ވުރެ މަތިވުމުން ސިއްޙިގޮތުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މިދުވަސްވަރަކީ ސައުތު އީސްޓް އޭޝީއާގެ އެތަށް މިލިޔަން މީހުންނަށް ދުމުގެ އުނދަގުލާއި...

05 އޮކްޓޫބަރ 2015 14:19

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތްރީޑީ ޕްރިންޓިންއިން އުފެއްދި މޭކަށިގަޑެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ލައްވައިފި

ތްރީޑީ ޕްރިންޓިން ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދި މައުދަނުގެ މޭކަށިގަޑެއް ކެންސަރު ބަލީގެ މީހަކަށް...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:09
Seamaster