20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުރާސްފަތި)


ރިޕޯޓް

ކަށަވަކަކީ ކިހާ ފައިދާ ހުރި އެއްޗެއްކަން އިގޭތަ ؟


މޯލްޑިވިއަންގެ ދަތުރުތަށް އިތުރު ކުރުމުން އަދި ހިތްހަމައެއް ނުޖެހޭ!

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ފުވައްމުލަކާއި އައްޑޫ ސިޓީ އަށް ދަތުރުކުރާ މީހުންގެ އަދަދު އެތައް ގުނައަކުން...

03 ޖޫން 2016 20:21

ސްމާރޓް ފޯނުފަދަ ވަސީލަތްތަކުން ކުޑަކުދިންނަށް ނެދެވޭ އަސަރުކުރާކަން އިގޭތަ؟

އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ޖީލަކީ އެންމެ ފަހުގެ ޓެކްނޮލޮޖީއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް އަހުލުވެރިވެފައިވާ ޖީލެކެވެ. މިއަދު...

11 މެއި 2016 16:48

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ޔުނިވަރސިޓީ އަކި ކޮބާ؟

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލުކުރުމަށް ރާއްޖެގައި ހުރީ ޖުމްލަ ދެޔުނިވަރސިޓީއެވެ. އެއީ ވެސް އުމުރުގެ ގޮތުން ވަރަށް...

10 މެއި 2016 23:27

ހަކުރަކީ ބޮޑު ވިހައެއް !

ހަކުރު ބޭނުން ކުރުމުގެ ސަބަބުން އިންސާނާގެ ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުން ފާހަގައެއް ނުކުރެވޭނެއެވެ. އެ...

25 އެޕްރީލް 2016 13:34

ރާއްޖޭގއި ގޭންގު މާރާމާރީތަކުގެ މައްސަލަތައް ދަނީ އިތުރުވަމުން...

ގޭންގު މާރާމާރީގެ މައްސަލައަކީ މި މުޖުތަމަޢަށް ކުރިމަތި ވެފައިވާ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ވަބާއެކެވެ. 3 ލައްކަ...

21 އެޕްރީލް 2016 11:14

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުންނަށް މަދިރީގެ ދުއްތުރާތަކާއެކު ދިރިއުޅެން މިހާރު ވަނީ އާދަވެފަ!

ވޭތުވެދިޔަ 15 ވަނަ ވަރަކަށް އަހަރު ތެރޭގައި މަދިރިގެ އަބާދީ އާދަޔާ ހިލާފަށް ގިނަވެގެން ދިޔައީ،...

01 އެޕްރީލް 2016 21:34

އިކުއިނޮކްސް އާއި ގުޅުވައިގެން "ހޯކްސް" ތަކެއް ފަތުރަނީ

އިކުއިނޮކްސް އާއި ގުޅުވައިގެން "ހޯކްސް" ތަކެއް މުއާސަލާތު ކުރާ ނެޓްވޯކްތަކުގައި ދައުރުވަމުން އެބަދެއެވެ....

18 މާރޗް 2016 13:48


ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަށް އަވަސް ހައްލެ ބޭނުން!

ފުވައްމުލަކަށް ދިމާވެފައިވާ ތަފާތު މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން ރަށްގިރުމުގެ މައްސަލައަކީ އެކަމަކަށް މިހާރުން...

13 މާރޗް 2016 13:48

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކުރޫޒް ލައިނަރގެ އަޖުމަބެލުމުގެ ދަތުރުތައް ފަށައިފި

"ހާމަނީ އޮފްދަ ސީސް" ގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވާ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ކްރޫޒް ލައިނަރގެ އަޖުމަ ބެލުމުގެ...

11 މާރޗް 2016 15:03

ފުވައްމުލަކުގެ އަންހެނުންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެން ހީވާގިކަމަށް ލާމަސީލު ބައެއް

ފުވައްމުލަކުގެ އަންހެނުންނަކީ ޒަމާނުއްސުރެން ހީވާގިކަމަށް ލާމަސީލު ބައެކެވެ. ތަން ކޮޅެއް ކުރީ ޒަމާނުގައި...

08 މާރޗް 2016 12:13

ރީތި ހިނިތުން ވުމަކަށް ދަތުން ކޮބަޑި ފިލުވާލަމާ

ދަތުން ކޮބަޑި ފިލުވައި ރީތިކުރުމަށް އަޅުގަނޑުމެންގެ ތެރެއިން ގިނަބަޔަކު ދަތުގެ ޑޮކްޓަރުން ކައިރިއަށް...

04 މާރޗް 2016 14:30

ގޫގުލް އިން ދަރިވަރުންގެ އުނގެނޭ ގޮތަށް ކިހާ އަސަރެއް ކުރޭބާ؟

ގޫގުލް އިން ދަރިވަރުންގެ އުނގެނޭ ގޮތަށް ކިހާ އަސަރެއް ކުރޭ ތޯ ބެލުމަށް ދިރާސަތައް އަންނަނީ ކުރެވެމުންނެވެ....

12 ފެބުރުއަރީ 2016 22:33

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ޒަމާނީ ފެނާއި ނަރުދަމާ ގާއިމް ކުރެވޭނެ ބާ ؟

މިއަހަރު ނިމުމުގެ ކުރިން ފުވައްމުލަކުގައި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމް ގާއިމް ކުރެވޭނެ ބާ ؟ މިއީ މިއަދު...

17 ޖެނުއަރީ 2016 12:36
Seamaster