19 ޖޫން 2018 (އަންގާރަ)


ރިޕޯޓް

ޖައްވުގައި ޕޮލިއުޓެންޓްގެ މިންވަރު 100 ށް ވުރެ މަތިވުމުން ސިއްޙިގޮތުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން


ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތްރީޑީ ޕްރިންޓިންއިން އުފެއްދި މޭކަށިގަޑެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ލައްވައިފި

ތްރީޑީ ޕްރިންޓިން ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދި މައުދަނުގެ މޭކަށިގަޑެއް ކެންސަރު ބަލީގެ މީހަކަށް...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:09

ފުވައްމުލަކު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތް ނޭގުނު މީހުން ކޮބައި ބާ؟ 2

(8 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ބަޔާއި ގުޅޭ) ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 03:00

ފުވައްމުލަކު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތް ނޭގުނު މީހުން ކޮބައި ބާ؟

މީގެ ދުވަސް ކޮޅެއް ކުރިން (ޖޫން 27، 2015 ގައި) ކަނޑުވެފައިވާ "ފުވައްމުލަކު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ" ބަޔަކު...

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:14

2030ށް ފުވައްމުލައް ތައުލީމީ ހަބަކަށް ހެދުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދިރާސާ ކުރަނީ

ދެހާސް ތިރީސް އަންނަންވާއިރަށް ފުވައްމުލައް ތައުލީމީ ހަބަކަށް ހެދުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި...

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 00:30

އޮބާމާ ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަލުއި ކޮމްޕިއުޓަރު އުފައްދަން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ބޭނުންފުޅުވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަލުއި ކޮމްޕިއުޓަރު އެމެރިކާގައި...

05 އޯގަސްޓް 2015 14:14

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ވަކިކުރަނީ

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ އާ އޮނިގަނޑަށް ނުފެތޭ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ސްކޫލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ...

03 އޯގަސްޓް 2015 12:24

21 ޖުލައި 2015 ވަނަ ދުވަހަކީ ފުވައްމުލަކުގެ ހަޔާތުގައި ކަޅު ދުވަހެއް – ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައިސް،ޏ. ފުވައްމުލަކު އީސްޓްލައިޓް، ޑރ....

22 ޖުލައި 2015 13:46

މީޑިއާއިން އޮޅުވާލަނީ، ހަގީގީ މައުލޫމާތު ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއިން ހާމައެއް ނުކުރޭ!

ފުވައްމުލަކުގައި ދެ ކުދިން ބުލެކްމެއިލްކޮށް ހަށިވިއްކާ ކަމަށް ބުނެ ނޫސްތަކުގައި އެންމެ ގަދަޔަށް ދެކެވޭ...

11 ޖުލައި 2015 23:28

އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕާޓީތަކާއި ޕީޕީއެމްގެ ޑީލް 2

ދެން އޮތީ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ވާހަކައެވެ. އިންސާފު ހޯދުމަށް އިދިކޮޅު އެންމެ އެއްގަލަކަށް...

27 ޖޫން 2015 13:47

އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕާޓީތަކާއި ޕީޕީއެމްގެ ޑީލް 1

ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާޙު ގެނައުމަކީ އެހާ އާއްމު އަދި ފަސޭހަ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު...

25 ޖޫން 2015 17:46

ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނަށް ރޯދަ ހިފުން އަނެއްކާވެސް މަނާ ކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް ޗައިނާގެ ހުޅަގު ބިތުގައިވާ ޒިންޖިއަން ސަރަހައްދުގެ...

18 ޖޫން 2015 14:46

ރޯދަމަހުގެ އެލަވަންސަށް މިވަނީ ކިހިނެތްބާ؟

ރައީސް ޔާމީނުގެ ސަރުކާރުން މިއަހަރުގެ ރޯދަމަހާއި ކައިރިކޮށްފައި ބުނަމުން އައީ އެންމެން ވެސް ހިފަނީ އެއް...

09 ޖޫން 2015 14:13

އުފަންދުވަހުގެ ކޭކާއި އުއްބައްތި ދިއްލުމުގެ ފެށުން

މިޒަމާނުގައި ބާތްޑޭ ޕާޓީއެއް ކޭކަކާއި ނުލައި ފުރިހަމަ ވާނެ ބާވައެވެ؟ އެއީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ކުދިން އުފާ...

23 މެއި 2015 20:48

ކުނި ކޮށިން އަރަމުންދާ ދުމުން ކޮށި އަރަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ ނައިބު ތުއްތު މަގުން ހަވީރު ފިނި އަށް ބުރު ޖަހާލަން ނުކުންނަ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާ...

04 އެޕްރީލް 2015 17:44
Seamaster