15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ރިޕޯޓް

"އިބުރާހީމާ މަށަށް އެއްކައްޓެޅީގެ ލޯ"


މިއަހަރު ފީފާގެ އެންމެ މޮޅު 3 ކުޅުންތެރިން ހޮވައިފި

މިއަހަރު ފީފާގެ އެންމެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ ހޮވުން، ފީފާ "ބޯލެން ޑި އޯ" އެވޯރޑުގެ އެންމެ ފަހުގެ ނޮމިނޭޝަންތައް...

04 ޑިސެމްބަރ 2015 13:53

މުޅިރާއްޖޭގެ އެންމެންގެ އަސާސީ ހައްގުތައް ހިފަހައްޓާވަރު ކަންތައްތަކެއް މިރާއްޖޭގައި ހަމަ ހިނގަނީ ބާ؟

އަށާވީސް ސެޕްޓެމްބަރުގައި ހިނގި ފިނިފެންމާ ލޯންޗުގެ ހާދިސާއަށް ފަހު މަހަކަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވެ،...

06 ނޮވެމްބަރ 2015 23:36

ޖައްވުގައި ޕޮލިއުޓެންޓްގެ މިންވަރު 100 ށް ވުރެ މަތިވުމުން ސިއްޙިގޮތުން ރައްކާތެރިއެއް ނޫން

ކޮންމެ އަހަރެއްގެ މިދުވަސްވަރަކީ ސައުތު އީސްޓް އޭޝީއާގެ އެތަށް މިލިޔަން މީހުންނަށް ދުމުގެ އުނދަގުލާއި...

05 އޮކްޓޫބަރ 2015 14:19

ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތްރީޑީ ޕްރިންޓިންއިން އުފެއްދި މޭކަށިގަޑެއް ކާމިޔާބުކަމާއެކު ލައްވައިފި

ތްރީޑީ ޕްރިންޓިން ބޭނުންކޮށްގެން އުފެއްދި މައުދަނުގެ މޭކަށިގަޑެއް ކެންސަރު ބަލީގެ މީހަކަށް...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:09

ފުވައްމުލަކު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތް ނޭގުނު މީހުން ކޮބައި ބާ؟ 2

(8 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ބަޔާއި ގުޅޭ) ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 03:00

ފުވައްމުލަކު ބަހުން ވާހަކަ ދެއްކި ގޮތް ނޭގުނު މީހުން ކޮބައި ބާ؟

މީގެ ދުވަސް ކޮޅެއް ކުރިން (ޖޫން 27، 2015 ގައި) ކަނޑުވެފައިވާ "ފުވައްމުލަކު ބަހުން ވާހަކަ ދައްކާ" ބަޔަކު...

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:14

2030ށް ފުވައްމުލައް ތައުލީމީ ހަބަކަށް ހެދުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި ގޮންޖެހުންތައް ދިރާސާ ކުރަނީ

ދެހާސް ތިރީސް އަންނަންވާއިރަށް ފުވައްމުލައް ތައުލީމީ ހަބަކަށް ހެދުމަށް ހުރި ފުރުސަތުތަކާއި...

02 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 00:30

އޮބާމާ ބޭނުންވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަލުއި ކޮމްޕިއުޓަރު އުފައްދަން

އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާ ބޭނުންފުޅުވަނީ ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހަލުއި ކޮމްޕިއުޓަރު އެމެރިކާގައި...

05 އޯގަސްޓް 2015 14:14

ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުން ވަކިކުރަނީ

ތައުލީމީ ދާއިރާގެ އާ އޮނިގަނޑަށް ނުފެތޭ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލުންނާއި ސްކޫލަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ...

03 އޯގަސްޓް 2015 12:24

21 ޖުލައި 2015 ވަނަ ދުވަހަކީ ފުވައްމުލަކުގެ ހަޔާތުގައި ކަޅު ދުވަހެއް – ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން

ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށަކަށް ނިސްބަތްވާ ރާއްޖޭގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައިސް،ޏ. ފުވައްމުލަކު އީސްޓްލައިޓް، ޑރ....

22 ޖުލައި 2015 13:46

މީޑިއާއިން އޮޅުވާލަނީ، ހަގީގީ މައުލޫމާތު ކަމާއިބެހޭ އިދާރާއިން ހާމައެއް ނުކުރޭ!

ފުވައްމުލަކުގައި ދެ ކުދިން ބުލެކްމެއިލްކޮށް ހަށިވިއްކާ ކަމަށް ބުނެ ނޫސްތަކުގައި އެންމެ ގަދަޔަށް ދެކެވޭ...

11 ޖުލައި 2015 23:28

އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕާޓީތަކާއި ޕީޕީއެމްގެ ޑީލް 2

ދެން އޮތީ އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީގެ ވާހަކައެވެ. އިންސާފު ހޯދުމަށް އިދިކޮޅު އެންމެ އެއްގަލަކަށް...

27 ޖޫން 2015 13:47

އިދިކޮޅު ޕާޓީ ޕާޓީތަކާއި ޕީޕީއެމްގެ ޑީލް 1

ގާނޫނު އަސާސީއަށް އިސްލާޙު ގެނައުމަކީ އެހާ އާއްމު އަދި ފަސޭހަ ކަމެއްވެސް ނޫނެވެ. ނަމަވެސް ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު...

25 ޖޫން 2015 17:46

ޗައިނާގެ މުސްލިމުންނަށް ރޯދަ ހިފުން އަނެއްކާވެސް މަނާ ކޮށްފި

މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރުވެސް ޗައިނާގެ ހުޅަގު ބިތުގައިވާ ޒިންޖިއަން ސަރަހައްދުގެ...

18 ޖޫން 2015 14:46
Seamaster