18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ރިޕޯޓް

ރޯދަމަހުގެ އެލަވަންސަށް މިވަނީ ކިހިނެތްބާ؟


އުފަންދުވަހުގެ ކޭކާއި އުއްބައްތި ދިއްލުމުގެ ފެށުން

މިޒަމާނުގައި ބާތްޑޭ ޕާޓީއެއް ކޭކަކާއި ނުލައި ފުރިހަމަ ވާނެ ބާވައެވެ؟ އެއީ ކީއްވެ ހެއްޔެވެ؟ ކުދިން އުފާ...

23 މެއި 2015 20:48

ކުނި ކޮށިން އަރަމުންދާ ދުމުން ކޮށި އަރަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ ނައިބު ތުއްތު މަގުން ހަވީރު ފިނި އަށް ބުރު ޖަހާލަން ނުކުންނަ މީހުންގެ އެންމެ ބޮޑު ޝަކުވާ...

04 އެޕްރީލް 2015 17:44

ފަރަންސޭސިއަކު ފުރަތަމަ ފައިބީއްސާލި ދިވެހި ރަށަކީ ފުވައްމުލައް

އެއީ މީގެ 500 ވަރަކަށް އަހަރުކުރިއެވެ. ކަނޑުގެ ބާޒުންގެ ގޮތުގައި މަޝްހޫރުވެފައިވާ ޕޯޗުގީޒުންނަށް...

10 މާރޗް 2015 11:08

ބިރު ބޮޑު ޑިފެންސް މިނިސްޓަރުން

ދިވެހި ތާރީޚަށް ނަޒަރު ހިންގާލާއިރު ދައުލަތުގެ އެންމެ އިސްވެރިޔާއަށް އެންމެ ބޮޑު ބިރެއް...

25 ފެބުރުއަރީ 2015 16:36

ދަމާ..ދަމާ..ނުދެމިވާ ފުވައްމުލަކު ނަރުދަމާ، މިފަހަރު ދެމޭނެބާ؟

ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ނަޖިސް ފެނުން ފެންވަރާތާ މިހާރު އެތަށް އަހަރެއް ވެއްޖެއެވެ. މިކަމުން...

09 ފެބުރުއަރީ 2015 20:20

ދިރާސީ ނަޒަރަކުން ރަސްގެފާނާއި ރަންނަމާރި

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ހާދިސާ އާއި ގުޅުވައިގެން ކިޔަމުން އަންނަ ރަންނަމާރި ވާހަކަ އަކީ މިގަރުނުގެ...

25 ޖެނުއަރީ 2015 09:10

ފުވައްމުލައް ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުފާވެރި މަންޒިލަށްވުމަށް ކުރަން ޖެހޭ ދަތުރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ހިތްގައިމު މަންޒިލަކީ ފުވައްމުލަކަށް ވުމަކީ ފުވައްމުލަކަށް އުފަން ކޮންމެ ރައްޔިތަކު...

11 ޖެނުއަރީ 2015 13:57

ނަލަ ނަލަ ފުވައްމުލައް، ކުނި ގޮނޑަކަށް ނަހަދަމާތޯ؟

މި ރަށުގެ ހިތްގާއިމު ރީތި މާހައުލް ސާފުކޮއް ބެލެހެއްޓުމަކީ އަޅުގަނޑުމެން ރަށްދެކެ ލޯބިވާ، ކޮންމެ...

24 ޑިސެމްބަރ 2014 21:34

ޖިހާދަށް ކަމަށް ބުނެ ސީރިއާއަށް ދިޔަ މޮޗޯގެ ވާހަކަ

މިދިޔަ އޮކްޓޫބަރ ނިމިގެންދިޔައީ ފުވައްމުލަކު އައިރީ، އަހުމަދު މުންސިއު (މޮޗޯ) އާއި ސުމާ އަލީ ޖިހާދަށް...

04 ޑިސެމްބަރ 2014 12:10

ދިވެހި ބަސް ކުރިއަރުވަންވީ އައި.ޓީ ގެ އެހީތެރިކަމާއި އެކު

އަޅުގަޑުމެން ދިރިއުޅެމުންމިދާ ދުނިޔޭގައި، ބަދަލުވަމުން ނުދާ ހަމަ އެއްމެ ކަމެއްވެސް ނެތެވެ. ނިއުޅެމުންދާ...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 11:19

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅުވެރިން

ރަސްކަމުގެ ޒަމާނުން ފެށިގެން ދެވަނަ ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެވަނަ ދައުރާ ހަމައަށް، ދެކުނުގެ ތިން އަތޮޅު (ހުވަދޫ،...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 10:46

މޮޑަން ސިޓީ ހެދޭނީ ކޮންދުވަހަކުން؟

ފުވައްމުލައް އެއީ ސިޓީ އެއްގެ ގޮތުގައި އުފެދިފައިވާ އަތޮޅެއް ނުވަތަ ރަށެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު ގަބޫލު...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 10:59

911 ހާދިސާއަކީ އެމެރިކާގެ އެތެރެކޮއިލްގެ ރޭވުމެއް ކަމަށް ބެލެވިދާނެ

އެއީ، އަލްގައިދާއަށް ނިސްބަތްވާ ކަމަށްބުނާ 19 ހަގުރާމަވެރިއަކު ހަތަރު މަތިންދާ ބޯޓެއް ދުނިޔޭގެ އެންމެ...

11 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 06:40

ޓެކްނޯލޮޖީ އާ ނުލައި: ސްޓީވް ޖޮބްސްގެ ދަރީން އައިޕެޑެއް ނުގެންގުޅޭ!

ސްޓީވް ޖޮބްސް 2011 ވަނައަހަރު ނިޔާވިއިރު ފުރާވަރުގެ ދެ އަންހެން ދަރިންނާއި ފިރިހެން ދަރިޔަކު ތިއްބެވެ....

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2014 06:50
Seamaster