18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ފްރާންސުން ދެވަނަ ފަހަރަށް ވޯލްޑް ކަޕް ތަށި އުފުލާލައިފި


މިފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕްގެ 3 ވަނަ ބެލްޖިއަމަށް

މިރޭ ރަޝިއާގެ ސެންޓް ޕީޓަރސްބާރގްގައި ކުޅެވުނު ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 3 ވަނަ ހޮވާމެޗު 2-0 ން އިނގިރޭސިން ބަލިކޮށް...

15 ޖުލައި 2018 02:02

ހިތްދަތި ގޮތަކަށް އިނގިރޭސިން ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާއިން ފައިނަލަށް

ރޭ މޮސްކޯގެ ލުޒްނިކީ ސްޓޭޑިއަމް ގަި ކުޅެވުނު ފިފާ ވޯލްޑްކަޕް 2018 ގެ ސެމީ ފަިއނަލ ދެވަނަ މެޗުގައި...

12 ޖުލައި 2018 19:05

މިވޯލްޑް ކަޕްގެ ތަފާސް ހިސާބު

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި 32 ޓީމު ކުޅެން ފެށި ފަހުން ކޮންމެ މުބާރާތެއްގައި ވެސް ކުޅެނީ 64 މެޗެވެ. އެ 64 މެޗުގެ...

11 ޖުލައި 2018 17:26

ވަރުގަދަ ސެމީފައިނަލުން ފްރާންސް ފައިނަލަށް

ރޭ ރަޝިއާގެ ސެންޓް ޕީޓަރސްބަރގް ގައި ކުޅެވުނު ފީފާ ބވޯލްޑް ކަޕް ސެމީ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗު 1-0ން...

11 ޖުލައި 2018 16:22

ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ފަހު މަޝްހޫރު އިނގިރޭސިން ސެމީ ފައިނަލަށް

ރޭ ރަޝިއާގެ ސަމާރާ އެރީނާ ގަިއ ކުޅޭވުނު ވޯލްޑްކަޕް ކުއާރޓަރ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗު 2-0ން ކާމިޔާބުކޮށް...

08 ޖުލައި 2018 17:11

ސައުތު އެމެރިކާގެ ދެޓީމު ބަލިކޮށް ޔޫރަޕްގެ ދެ ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް

ރޭގައި ކުޅެވުނު ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ކުއަރޓަރ ފައިނަލުގެ ދެމެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފްރާންސާއި ބެލްޖިއަމުން ސެމީ...

07 ޖުލައި 2018 12:27

ދެވަނަ ބުރުގެ ފަހު ދެމެޗުން އިންގްލޭންޑާއި ސްވިޑެން ކްއާރޓަރ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ދެމެޗުން ރޭ ނިމުނު އިރު އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ސްވިޑެއިން ކްއާރޓަރ...

04 ޖުލައި 2018 16:59

ބްރެޒިލާއި ބެލްޖިއަމް ކްއާރޓާރ ފައިނަލަށް

މިހާރު ރަޝިއާގައި ކުރިޔަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކްއާރޓާރ ފައިނަލަުން ބްރެޒިޅާއި...

03 ޖުލައި 2018 15:38

ވަރުގަދަ ޓިކި ޓަކާ- ސްޕޭންގެ މައްޗަށް ރަޝިއާއިން ކުރިހޯދައިފި

ފުޓުބޯޅައި ގައި ކުރު ޕާސްތަކާއެކު(ޓިކި-ޓަކާ) މޮޅު ކުޅުމެއް ކުޅޭ ވަރުގަދަ ސްޕޭންގެ މައްޗަށް ޕެނަލްޓީގައި...

02 ޖުލައި 2018 02:04

ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕޯރޓްސް އަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދަޑު ސްޕޯރޓްސް އިން...

01 ޖުލައި 2018 01:43

އެމްބާޕޭގެ މޮޅު ކުޅުމުން ފްރާންސް ކްއާރޓަރ ފައިނަލަށް

މިރޭ ކުޅެވުން ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ވަރުގަދަ އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް ފްރާންސުން...

01 ޖުލައި 2018 01:11

އަޑުގަދަ އިނގިރޭސިން ބަލިކޮށް ބެލްޖިއަމް ގްރޫޕުގެ 1 ވަނައަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް އީ ގެ ފަހު މެޗުގައި އަޑުގަދަ އިނގިރޭސިން 1-0 ން ބަލިކޮށް ބެލްޖިއމް ޓީމުން...

29 ޖޫން 2018 01:41

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގަދަ 16ގައި އޭޝިއާ ތަމްސީލުކުރަން ޖަޕާނުން އެކަނި

މިހާރު ރަޝިއާގައި ކުރިޔަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018ގެ ގްރޫޕް އެޗުގެ ނަތީޖާ މިރޭ ނުކުތް ގޮތުން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ...

29 ޖޫން 2018 01:14

ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހޯދަޑު ސްޕޯރޓްސް އާއި އެމްޕީއެލް

މިރޭ ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް ކޯޓުގައި ކުޅެވުނު ސެމީފައިނަލް ދެމެޗުން މޮޅުވެގެން ހޯދަޑު...

29 ޖޫން 2018 00:31
Seamaster