17 އޮކްޓޫބަރ 2017 (އަންގާރަ)


ބުޗާ ކަޕް: ހޯދަޑު (ޕެރިސް) ޓީމާއި ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓސްގެ މެޗު 1-1 ން އެއްވަރު

މެޗުގެ ރެފުރީންނާއި ދެޓީމުގެ ކެޕްޓަނުން މެށުފެށުމުގެ ކުރިން ފޮޓޯއަކަށް ތައްޔާރުވެގެން.

މެޗުގެ ރެފުރީންނާއި ދެޓީމުގެ ކެޕްޓަނުން މެށުފެށުމުގެ ކުރިން ފޮޓޯއަކަށް ތައްޔާރުވެގެން.