15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ފުޓްސަލް މެޗުތަކެއް

މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު ފުޓްސަލް މެޗުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު

މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު ފުޓްސަލް މެޗުގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލު

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި ފުޓްސަލް މެޗްތައް މިއަދު ހަވީރު ކުޅެފިއެވެ. އަންހެނުންގެ މެޗުގައި ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޓީމާއި ވާދަކުރީ ޒިކުރާ އިންޓަނޭޝަނަލް ކޮލެޖުގެ އަންހެން ޓީމެކެވެ. އަދި ފިރިހެނުންގެ މެޗުގައި ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލް ގެ ޓީމާއި ވާދަކުރީ ވެމްކޯ-ފުވައްމުލަކުގެ ޓީމެކެވެ.

އެކުވެރިކަމުގެ އަންހެނުންގެ މެޗު ނިމުނީ 3-3 ން ދެޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ފިރިހެނުންގެ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗު ނިމުނީ 5-0ން ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޓީމު މޮޅު ވެގެންނެވެ. މިމެޗުތައް ކުޅެފައި ވަނީ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް ކޯޓުގައެވެ. 

ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު

ފޮނުވި ހިޔާލަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ޝުކުރިއްޔާ! ރިވިއު ކުރުމަށް ފަހު ޝާއިއު ކުރާނެ!

މިލިޔުމަށް ޚިޔާލެއް ލިބިފައި ނެތް!