20 ޖުލައި 2019 ( ހޮނިހިރު )

ޓްރެކް އިވެންޓްގެ ތެރެއިން ދުވުމުގެ ކުރިޔަށް ދަނީ - މަކިޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝަޕް 2019

އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ އިވެންޓްތައް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް

މަކިޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. އިހަށްދުވަހު ފެށި މިމުބާރާތުގެ ބައެއް އިވެންޓްތަކުގެ ފައިނަލް ބުރުތައް ވަނީ ނިމި މެޑެލްތައް ވެސް ވަނީ ހަވާލުކޮށްފައެވެ.

މިއަދާއި ހަމަޔަށް ނިމިފައިވާ ބައެއް އިވެންޓްތަކަށް ބަލާއިރު

15 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ 200 މީޓަރ ދުވުން

1 ވަނަ: ކާއިހު އިލްޔާސް އަހުމަދު،  ކީ ސްޕޯރޓްސް އެކަޑެމީ 25.63 ސިކުންތު

2 ވަނަ: މުޙައްމަދު އާއިޒު އަބްދުﷲ، މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭއެސް) 26.76 ސިކުންތު

3 ވަނަ: އަބްދުﷲ ޣާލީ ، މަރަދޫ ސްކޫލް27.01 ސިކުންތު

މިއިވެންޓުން ޏ.އޭއީސީގެ ދެ ދަރިވަރުން ދިޔައީ 4 ވަނަ އަދި 5 ވަނައަށެވެ.

15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުދިންގެ 200 މީޓަރ ދުވުން

1 ވަނަ: މަރިޔަމް ރޫޔާ އަލީ،  ކުޑަހުސޭން ސްޕޯރޓްސް އެސޯސިއޭޝަން 28.75 ސިކުންތު

2 ވަނަ: އާމިނަތު ލަޔާނާ މުޙައްމަދު، ދާންޑޫ ސްކޫލް 29.43 ސިކުންތު

3 ވަނަ: ހައްވާ މިޒުނާ ފާއިޒު ، ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް 29.57 ސިކުންތު

މިބައިވެސް ޏ.އޭއީސީގެ ދަރިވަރު ދިޔައި 4 ވަނައަށެވެ.

މަކިޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝަޕް 2019، ދުވުން

17 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ 200 މީޓަރ ދުވުން

1 ވަނަ: އިބްރާހިމް ރާފިލް، ރައުހަތު ސްޕޯރޓްސް  23.87 ސިކުންތު

2 ވަނަ: މުޙައްމަދު އައިހަމް، އައްޑުހައި ސްކޫލް 24.13 ސިކުންތު

3 ވަނަ: އަހުމަދު އައިހަމް މުހައްމަދު ލ.އަތޮޅު ސްކޫލް 25.05 ސިކުންތު

މި އުމުރުފުރައިން ވެސް ޏ.އޭއީސީގެ ދެ ދަރިވަރުން ދިޔައީ 4 ވަނަ އާއި 8 ވަނަ އަށެވެ.

17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުދިންގެ 200 މީޓަރ ދުވުން

1 ވަނަ: މަރިޔަމް އަލްހާ ހުސެއިން، ޝރަފުއްދީން ސްކޫލް  28.27 ސިކުންތު

2 ވަނަ: ސަރާ މައްސޫދު، ދާންދޫ ސްކޫލް 28.41 ސިކުންތު

3 ވަނަ: ރިފާ މުހައްމަދު ދަ ބްލެކް މާލިން 29.70 ސިކުންތު

މި އުމުރުފުރައިން ވެސް ޏ.އޭއީސީގެ ދަރިވަރުން ދިޔައީ 4 ވަނަ އަށެވެ.

މަކިޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝަޕް 2019، ދުވުން

19 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ 200 މީޓަރ ދުވުން

1 ވަނަ: މުހައްމަދު ޖަލާލް ފ، އައްޑޫ ހައިސްކޫލް  23.84 ސިކުންތު

2 ވަނަ: މުޙައްމަދު ހިސާން، ރޭސަރސް 24.33 ސިކުންތު

3 ވަނަ: މުހައްމަދު ނާވީ ނަސީމް، އައްޑޫ ހައިސްކޫލް 24.53 ސިކުންތު

19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުދިންގެ 200 މީޓަރ ދުވުން

1 ވަނަ: އައިޝަތު ސިމްނާ ހަސަން، ޝރަފުއްދީން ސްކޫލް 27.41 ސިކުންތު

2 ވަނަ: ފާތިމަތު ޝަދާ، ޖީއެން ވޮލަންޓިއަރސް 30.63 ސިކުންތު

3 ވަނަ: ފާތިމަތު މިލްހާ، އައްޑޫ ހައި ސްކޫލް 31.28 ސިކުންތު

 

13 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ 80 މީޓަރ ދުވުން

1 ވަނަ: ހަސަން މުހައްމަދު، އައްޑޫ ހައިސްކޫލް، 12.08 ސިކުންތު

2 ވަނަ: މިކާއިލް ނިޝާން ނާޒް، ކެންގަރޫ ކިޑްސް 12.41 ސިކުންތު

3 ވަނަ: މުހައްމަދު އާއިދު އަބްދުﷲ، ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) 12.73 ސިކުންތު

13 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުދިންގެ 80 މީޓަރ ދުވުން

1 ވަނަ: އައިޝަތު ރާޔާ މުހައްމަދު، ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) 13.22 ސިކުންތު

2 ވަނަ: ލީސް އިބްރާހިމް ހަސަން، ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) 13.29 ސިކުންތު

3 ވަނަ: އާއިޝަތު ތަނާ ސައީދު، މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭއެސް) 13.46 ސިކުންތު

މަކިޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝަޕް 2019،- ފުވައްމުލައް: ދުވުން

19 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުދިންގެ 5000 މީޓަރ ދިގު ދުވުން

1 ވަނަ: ސަމްހާ މުހައްމަދު، ރާއުހަތު ސްޕޯރޓްސް 24:56.22 މިނިޓް

2 ވަނަ: ޒުލައިޚާ އަބްދުﷲ، ޓްރެކް އެންޑް ފިލްޑް އެސޯސިއޭޭޝަން 25:31.47 މިނިޓް

3 ވަނަ: ފާތިމަތު މާހާ ނ.، ޖީއެން ވޮލަންޓިއަރސް، 33:03.49 މިނިޓް

 

13 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ ޝޮޓްޕުޓް

1 ވަނަ: މުހައްމަދު ޝިޒާން ފ، ލ.އަތޮޅު ސްކޫލް، 7.67 މީޓަރ

2 ވަނަ: މުހައްމަދު ނޫހު ނައީމު، ގއ. އޮތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 7.29 މީޓަރ

3 ވަނަ: މުހައްމަދު ސުމައިޙު ހ، ފޭދޫ ސްކޫލް (ސ.) 6.76 މީޓަރ

މަކިޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝަޕް 2019،- ފުވައްމުލައް: ޑިސްކަސް ތްރޯ

15 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުދިންގެ ޖެވެލިން ތްރޯ

1 ވަނަ: އައިޝަތު އަދާ ނަސީމު، ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލް (ހޭޒް) 14.67 މީޓަރ

2 ވަނަ: އާއިޝަތު ޝާޔާ މުޙައްމަދު، ޏ. އޮތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒު 12.00 މީޓަރ

3 ވަނަ: އާއިޝަތު އިސްފާ ޝ. ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް (ސ.) 11.39 މީޓަރ

މަކިޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝަޕް 2019،- ފުވައްމުލައް: ޖެވެލިން ތްރޯ

13 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ކުދިންގެ ހާޑްބޯލް ތްރޯ

1 ވަނަ:ހައްވާ ޒުހާ ނަސީރު،  ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް (އެފްއެސް) 37.45 މީޓަރ

2 ވަނަ: ފާތިމަތު ހަނީން، މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭއެސް) 32.57 މީޓަރ

3 ވަނަ: އާމިނަތު ލީން ފަޔާޒު، މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭއެސް) 26.10 މީޓަރ

 

19 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ އުސްފުންމުން (ހައިޖަމްޕް)

1 ވަނަ: ސުޒައިން މުޙައްމަދު، ރައުހަތު ސްޕޯރޓސް، 1.73 މީޓަރ

2 ވަނަ: މުހައްމަދު އައިހަމް އ.، ރައުހަތު ސްޕޯރޓސް، 1.59 މީޓަރ

3 ވަނަ: ހަސަން ނާއިލް އިބްރާހިމް، ގއ. އޮތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒ 1.35 މީޓަރ

މަކިޓާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝަޕް 2019، އުސްފުންމުން

މީގެ އިތުރުން ޕްރިލިމިނަރީ ބުރުތަކާިއ ހީޓްތައް ބާއްވައި ފައިނަލް ބުރަށް ވެސް އެތުލިޓުން ހޮވިފައި ވެއެވެ.

ރާއްޖޭގެ އެކި ސަރަހައްދު ތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީމުތަކާއި ސްޕޯރޓްސް އެކަޑެމީގެ ޓީމުތައް ބައިވެރިވާ މި މިބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދެވޭނީ މިމަހު 24-28 އަށެވެ. މިމުބާރާތަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ތައްޔާރުވެފައެވެ.

ކުރިން އެތުލެޓިކްސްގައި ބޮޑު ކާމިޔާބީއެއް ހޯދަފައިވާ ޏ.އޭއީސީގެ ޓީމުތަކުން އަދި އެކަށީގެންވާ ކާމިޔާބީއެއް މިފަހަރު ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ.ކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު