22 ނޮވެމްބަރ 2019 ( ހުކުރު )

ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019، ދޫނޑިގަލޯނާ ޖނރ ޓީމާއި ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޓީމު 2-1

ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ކުއަރޓަރ ފައިނަލް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން މިހާރު ކުރިޔަށްގެންދާ ފުވައްމުލައް ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖް މެޗުތައް ނިމި ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެއެވެ. ފުރަތަމަ ބުރުން ކަޓައިގެން ދިޔައީ ކޮންމެ ގްރޫޕެއްގެ ވެސް އެންމެ ފުލަށް ދިޔަ 4 ޓީމެވެ. އަނެއް 2 ޓީމަށް ކުއާޓަރ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ލިބުނެވެ.

ކްއާޓަރ ފައިނަލުގައި ބައްދަލުކުރާނެ ޓީމުތައް ހޮވާފަިއވަނީ ގުރުއަތުންނެވެ.

އިއްޔެ ކުޅުނު ގްރޫޕް 2 ގެ ފަހުމެޗުގައި ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއަރސް އާއި ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ބައްދަލުކުރި މެޗު 2-1 ކާމިޔާބުކުރީ ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއަރސް ގެ ޓީމެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ  ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއަރސް ގެ ޖާރޒީ ނަމްބަރު 19 މުހައްމަދު ޝުނާން އެވެ.

މިމޮޅާއެކު ގްރޫޕް 2 އިން ދެވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކުއާޓަރ ފައިނަލުގެ ޖާގަ އެޓީމަށް ލިބެއެވެ. ކުއާޓަރ ފައިނަލުގައި އެޓީމު ބައްދަލުކުރަން ޖެހެނީ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސް ޓީމާއެވެ.

މެޗު 10: ދޫނޑިގަލޯނާ ޖނރ ޓީމް 2-1 ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޓީމު

އިއްޔެ ކުޅުނު ގްރޫޕް 3 ގެ ފަހުމެޗުގައި އެފްސީ ދަޑިމަގު ޓީމުން އެފްސީ ދަންޑަހެލުގެ މައްޗަށް ހޯދީ 9-0 ގެ ތަފާތު ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދިއެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ އެފްސީ ދަޑިމަގު ޓީމުގެ ޖާރޒީ ނަމްބަރު 5 އަލީ ޝަމާލު އަބްދުﷲ އެވެ.

މިމޮޅާއެކު ގްރޫޕް 3 އިން އެއްވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި ކުއާޓަރ ފައިނަލުގެ ޖާގަ އެފްސީ ދަޑިމަގުޓީމަށް ލިބެއެވެ. ކުއާޓަރ ފައިނަލުގައި އެޓީމު ބައްދަލުކުރަން ޖެހެނީ އެމީހުންގެ ޖޫނިއަރ ޓީމާއެވެ.

ފވމ ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019، މެޗު 10: އެފްސީ ދަޑިމަގު 9-0 އެފްސީ ދަނޑަހެލު

ގްރޫޕް 4 ގައި އިއްޔެ ކުޅެވުނު ފަހު މެޗު އެފްސީ ދަޑިމަގު ޖޫނިއަރ ޓީމާއި މިސްކިތްމަގު އެންމެގެ ގުޅުން ޖޫނިއަރ ޓީމުގެ މެޗު ނިމުނީ 1-1 ން ދެ ޓީމު އެއްވަރުވެގެންނެވެ. މިމެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކީ، ޖާރޒީީ ނަމްބަރު 19 މުހައްމަދު މަޚުދޫމް އިބްރާހިމް، މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ޖޫނިއަރސް އެވެ.

މިގުރޫޕުގެ ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗެއް ވެސް އެއްވަރުވެފައި ވުމުން ޖެހި ގޯލުން ކުރި ލިބިގެން ގްރޫޕް ގެ 1 ވަނަ ޕޮލިސް ޓީމަށް ލިބޭ އިރު ދެވަނަ އަށް އެފްސީ ދަޑިމަގު ޖޫނިއަރސް ދިޔައީ ޕޮއިންޓާއި ގޯލު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެއްވަރުވުމުން  އެއްވަރުވި ދެޓީމުގެ މެދުގައި ގުރުލައިގެންނެވެ.

ފވމ ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019، މެޗު 10: ދަޑިމަގު ޖނރ 1-1 މިސްކިތްމަގު އގ. ޖޫނިއަރ

ސެމިފައިނަލަށް ދިޔަ ޓީމުތައް

1 ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި

ދަޑިމަގު ބީޓީ  (6 ޕ. 13+ގޯލު)

މިސްކިތްމަގު އެންމެގެ ގުޅުން  (4 ޕ. 7+ގޯލު)

އެފްސީ ދަޑިމަގު (6 ޕ. 16+ގޯލު)

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސް ޓީމު (2 ޕ. 4ޖެހިގޯލު، 4 ވަންގޯލު)

2 ވަނަ ޓީމުގެ ގޮތުގައި

ޒީ-ކޮލެޖް (3 ޕ. 2- ގޯލު)

ދޫނޑިގަލޯނާރ ޖނރ (3 ޕ. 6- ގޯލު)

އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ (3 ޕ. 6- ގޯލު)

އެފްސީ ދަޑިމަގު ޖނރ (2 ޕ. 3 ޖެހިގޯލު، 3 ވަންގޯލު)

ފުވައްމުލަކު ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019 ގްރޫޕް ސެޓޭޖު ޕޮއިންޓް ޓޭބަލް

ކްއާޓަރ ފައިނަލުގެ މެޗުތައް

މިމުބާރާތުގައި ކްއާޓަރ ފައިނަލުގައި ޓީމުތައް ކުޅެން ޖެހޭ ގޮތް ކަނޑައެޅި ގުރުއަތުލައިގެންނެވެ. ކްއާތަރ ފައިނަލާއި ސެމީފައިނަލުގައި ކޮންމެ ދުވަހަކު ކުޅޭނީ ދެމެޗެވެ. މެޗުތައް ފަށާނީ 3:50 އާއި 4:50 ގައެވެ.

މިއަދު ހަވީރު ކުޅެނީ

މެޗު 13: 3:50 ގައި ދަޑިމަގު ބީޓީ އާއި އެފްސީ ދޫނޑިގަލޯނާ

މެޗު 14: 4:50 ގައި އެފްސީ ދަޑިމަގު އާއި އެފްސީ ދަޑިމަގު ޖޫނިއަރ

މާދަމާ ހަވީރު ކުޅޭނީ:

މެޗު 15: 3:50 ގައި މިސްކިތްމަގު އގ. އާއި ޒީ-ކޮލެޖް

މެޗު 16: 4:50 ގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ޕޮލިސް އާއި ދޫނޑިގަލޯނާ ޖޫނިއަރ

ފވމ ޔޫތު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2019، މެޗު 12: ދެޓީމުގެ ކެޕްޓަނުންނާއި ރެފުރީންކިޔުންތެރިންގެ ޚިޔާލު