22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

ގިނަ ރެކޯޑު ތަކާއެކު ޕްރިމިއަރ ލީގު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް


ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން އެންމެ މަތީ ކާމިޔާބީއެއް ހޯދި ފުވައްމުލަކުގެ ފަރާތަކަށް ޖޫޒާން

ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން މިހާތަނަށް ފުވައްމުލަކުގެ މީހަކު ހޯދި އެންމެ މަތީ ކާމިޔާބީ ވޮލީ ބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ...

08 މެއި 2018 22:44

ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2018ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފްސީ ދިގުވާނޑު ޓީމަށް

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދިޔަ 2 ވަނަ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

08 މެއި 2018 22:20

ވެޓަރަންސް ފުޓުސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ޓީމުތައް ހޮވިއްޖެ

މެދު ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް ކޯޓުގައި މިހާރު ކުރިަޔަށްދާ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުން އެފްސީ...

05 މެއި 2018 10:16

ފޯރިއާއެކު ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް ކުރިޔަށް

މި މޭ މަހު 1 ގައި ފެށި ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ދެދުވަހުގަިއ ވަނީ 4 މެޗް ކުޅޭފައެވެ. މިހާތަނަށް ހުރިހާ...

03 މެއި 2018 10:28

ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގުރުލުން މިރޭ ސިޓީ ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބާއްވައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބާއްވާ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ގުރުލުން މިރޭ...

29 އެޕްރީލް 2018 22:41

ނެޓްބޯޅް މުބާރާތުގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޭޒް ޓީމަށް

އައްޑޫ ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދިޔަ ސްކޫލްތަކުގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ 15 އަހަރުން ދަށުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

28 އެޕްރީލް 2018 22:25

ސްކޫލް ކުދިންގެ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޭޒް އާއި އެމްޖޭއެސްގެ ޓީމުތަކަށް

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިފަހަރު ހޯދީ އެމްޖޭއެސް...

22 އެޕްރީލް 2018 16:45

ކޮކާކޯލާ ލޯންގްރަން މެރަތަން ހައްމާދު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކޮކާކޯލާ ލޯންގް ރަން ގެ...

22 އެޕްރީލް 2018 09:04

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ...

09 އެޕްރީލް 2018 23:26

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ފުޓްސަލް މެޗުތަކެއް

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި...

09 އެޕްރީލް 2018 21:51

ވެޓެރަންސް ފުޓުސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކުރާ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު...

09 އެޕްރީލް 2018 00:13

ޒޯން 8 ގެ ފައިނަލް ގެ ފުރަތަމަ މެޗު ދޫޑިގަލާނޯ އަށް ގެއްލިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު މައިލޯ ދަޑުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޒޯން 8 ގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ދޫޑިގަލާނޯގެ މައްޗަށް...

08 އެޕްރީލް 2018 14:03

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކްއާރޓަރ ފައިނަލުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުއަރޓަރ ފައިނަލުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ ކްއާރޓަރ ފައިނަލުން...

16 މާރޗް 2018 16:54

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ އިންޓަރ ހައުސް ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް (އެފްއެސް) ގެ އިންޓަރ ހައުސް ސްޕޯރޓސް ފެސްޓިވަލް 2018 އިއްޔެ ނިންމާލައިފިއެވެ....

05 މާރޗް 2018 19:21
Seamaster