18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

އަންހެނުންގެ ކްރިކެޓް ފެސްޓިވަލެއް ބާއްވަނީ


ގޮޑުދޮށަށް ލެއްގި ހިލަ ހޮވުމުން ތިމާވެއްޓަށް ވާނީ ގެއްލުން ބާ؟

ފުވައްމުލަކު ފަރަށް އުކާލި ހިލަތައް، ރަށުގެ ގޮޑުދޮށަށް ލައްގަން ފެށިތާ ދުވަސްކޮޅެއް ފަހުން، އެހިލަތައް...

23 ޑިސެމްބަރ 2016 01:16

ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ދަރިފުޅަށް ކާލޯސް ތެވޭޒްގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް

ސާޖިއޯ އަގުއޭރޯގެ ދަރިފުޅު ބެންޔަމިން އަގުއޭރޯ އަށް ކާލޯސް ތެވޭޒްގެ ޚާއްސަ ހަދިޔާއެއް އާދީއްތަ ދުވަހު...

20 ޑިސެމްބަރ 2016 12:48

ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް މިފަހަރު ރިއަލް މެޑްރިޑަށް

ޖަޕާނުގައި މިޑިސެމްބަރު މަހު 8ން 18އަށް ބޭއްވުނު ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ޔޫރަޕުގެ...

19 ޑިސެމްބަރ 2016 12:20

ގައުމީ އަންހެން ވޮލީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމަށް

އަލްމުދިޝް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން ހޯދީ...

24 ނޮވެމްބަރ 2016 18:22

ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ޓީމު.

އަލްމުދިޝް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ޓީމު...

21 ނޮވެމްބަރ 2016 23:38


ފިސްޑާ ތިންވަނަ މެޗުން ބަލިވެ ގްރޫޕްގެ ފަހު ޖާގައަށް ވާދަކުރަނީ

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާލޭގައި ބާއްވާ އަލްމުދިޝް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން...

15 ނޮވެމްބަރ 2016 22:15

ފިސްޑާ ދެވަނަ މެޗުން މޮޅުވި އިރު މިސްކިތްމަގު ތިންވަނަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާލޭގައި ބާއްވާ އަލްމުދިޝް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން...

13 ނޮވެމްބަރ 2016 18:44

މިސްކިތްމަގު ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ، ފިސްޑާ ބަލިވެއްޖެ

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާލޭގައި ބާއްވާ އަލްމުދިޝް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން...

09 ނޮވެމްބަރ 2016 10:03

މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން މޯލްޑިވިއަން ރކ 3-0ން ބަލިކޮށްފި

މިއަދު މާލޭގައި ފެށި އަލްމުދިޝް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗު 3-0 ސެޓުން މިސްކިތްމަގު...

04 ނޮވެމްބަރ 2016 19:13

މިފަހަރު މެސީއަށް ބޯލަން ޑިއޯރ، ރޮނަލްޑޯއަށް ފީފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް- ކޯއްޗެއް ރަނގަޅީ؟

މިއަހަރުގެ ފީފާ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ރިއަލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓީއާނާ ރޮނަލްޑޯއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް...

04 ނޮވެމްބަރ 2016 16:12


ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދަރިވަރުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް އަންނަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ބާއްވަނީ

ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓް ގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް އަންނަ ހަފުތާގެ ހުކުުރު ދުވަހު...

27 އޮކްޓޫބަރ 2016 23:15

ރޯޑް ސޭފްޓީ ކެމްޕެއިނާއި ގުޅުވައިގެން ފުޓްސަލް މުބާރާތަކާއި ދުވުމުގެ މުބާރާތެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ފުވައްމުލަކު...

26 އޮކްޓޫބަރ 2016 08:36
Seamaster