18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އުތުރު ކޮރެއާ ހޯދައިފި


އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް ހޯދައިފި

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ، މިރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗްގައި...

21 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:10

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަން ފިސްޑާ ބަލިކޮށް މީދޫ ވޮލީ ޓީމް ފައިނަލަށް

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީފައިނަލްގެ ތިންވަނަ މެޗްގައި ކުޅުނީ މާދަޑު ފިސްޑާ އާއި މީދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ. މިމެޗް...

20 އޮކްޓޫބަރ 2016 11:04

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަން މިސްކިތްމަގު ބަލިކޮށް ފިސްޑާ ފައިނަލަށް

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީފައިނަލްމެޗްގައި ކުޅުނީ މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމާއި މާދަޑު ފިސްޑާއެވެ....

19 އޮކްޓޫބަރ 2016 09:34

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލަށް އަފުން ޓީމު, ތިންވަނަ ސެމީގައި ފިސްޑާ އަދި މީދޫ ވޮލީ ޓީމް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް އަފުން ޓީމް...

18 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:20

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ މިސްކިތްމަގު އަދި ފިސްޑާ ސެމީ ފައިނަލަށް، މީދޫ ވޮލީ ޓީމަށް ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޝަންގެ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް...

17 އޮކްޓޫބަރ 2016 09:19

ހޯދަޑުގެ ދެ ޓީމަށް ނާކާމިޔާބު ދުވަހެއް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޝަންގެ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް ހޯދަޑު...

16 އޮކްޓޫބަރ 2016 10:51


އަފުން ޓީމް ސެމީއަށް، މިސްކިތްމަގު ހަނިގޮތަކަށް މޮޅުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޝަންގެ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްގައި...

14 އޮކްޓޫބަރ 2016 09:51

މީދޫ ވޮލީ ޓީމް އަދި ފިސްޑާއަށް މޮޅެއް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޝަންގެ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްގައި...

13 އޮކްޓޫބަރ 2016 07:34

އަންނަ އަހަރު ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތް އޮންނާނީ ފުވައްމުލަކުގައި: ލަތީފް

އަންނަން އަހަރު ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތް އޮންނާނީ ފުވައްމުލަކު ގައި ކަމަށް ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ގެ...

12 އޮކްޓޫބަރ 2016 08:31

ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ ފުރަތަމަ މެޗް އަފުން ޓީމަށް، އަންހެން ޑިވިޒަނުން މިސްކިތްމަގުގެ މައްޗަށް ހޯދަޑު ކުރިހޯދައި ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

މިއަދު ފެށުނު ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ބައިން އަފުން ޓީމް...

11 އޮކްޓޫބަރ 2016 22:33


އަތޮޅު ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި އަންހެން ހަތަރު ޓީމް އަދި ފިރިހެން ހަ ޓީމް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތުގެ...

06 އޮކްޓޫބަރ 2016 21:04

ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އާޖެންޓީނާ ހޯދައިފި

މިރޭ ކުޅެވުނު ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕްގެ ފައިނަލް މެޗް 5-4 ން ރަޝިއާ ޓީމު ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަކަން...

02 އޮކްޓޫބަރ 2016 03:21
Seamaster