21 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ހުކުރު)


ކުޅިވަރު

ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑްކަޕް މިފަހަރު ރިއަލް މެޑްރިޑަށް


ގައުމީ އަންހެން ވޮލީގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމަށް

އަލްމުދިޝް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން ހޯދީ...

24 ނޮވެމްބަރ 2016 18:22

ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ޓީމު.

އަލްމުދިޝް ގައުމީ އަންހެން ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ޓީމު...

21 ނޮވެމްބަރ 2016 23:38


ފިސްޑާ ތިންވަނަ މެޗުން ބަލިވެ ގްރޫޕްގެ ފަހު ޖާގައަށް ވާދަކުރަނީ

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާލޭގައި ބާއްވާ އަލްމުދިޝް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން...

15 ނޮވެމްބަރ 2016 22:15

ފިސްޑާ ދެވަނަ މެޗުން މޮޅުވި އިރު މިސްކިތްމަގު ތިންވަނަ މެޗުން ބަލިވެއްޖެ

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާލޭގައި ބާއްވާ އަލްމުދިޝް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން...

13 ނޮވެމްބަރ 2016 18:44

މިސްކިތްމަގު ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ، ފިސްޑާ ބަލިވެއްޖެ

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން މާލޭގައި ބާއްވާ އަލްމުދިޝް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން...

09 ނޮވެމްބަރ 2016 10:03

މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން މޯލްޑިވިއަން ރކ 3-0ން ބަލިކޮށްފި

މިއަދު މާލޭގައި ފެށި އަލްމުދިޝް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗު 3-0 ސެޓުން މިސްކިތްމަގު...

04 ނޮވެމްބަރ 2016 19:13

މިފަހަރު މެސީއަށް ބޯލަން ޑިއޯރ، ރޮނަލްޑޯއަށް ފީފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް- ކޯއްޗެއް ރަނގަޅީ؟

މިއަހަރުގެ ފީފާ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ރިއަލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓީއާނާ ރޮނަލްޑޯއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް...

04 ނޮވެމްބަރ 2016 16:12


ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދަރިވަރުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް އަންނަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ބާއްވަނީ

ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓް ގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް އަންނަ ހަފުތާގެ ހުކުުރު ދުވަހު...

27 އޮކްޓޫބަރ 2016 23:15

ރޯޑް ސޭފްޓީ ކެމްޕެއިނާއި ގުޅުވައިގެން ފުޓްސަލް މުބާރާތަކާއި ދުވުމުގެ މުބާރާތެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ފުވައްމުލަކު...

26 އޮކްޓޫބަރ 2016 08:36

17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އުތުރު ކޮރެއާ ހޯދައިފި

ރޭ ޖޯޑަންގެ އައްމާނުގައި ކުޅެވުނު ފީފާ 17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

22 އޮކްޓޫބަރ 2016 09:38

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް ހޯދައިފި

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ، މިރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗްގައި...

21 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:10

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަން ފިސްޑާ ބަލިކޮށް މީދޫ ވޮލީ ޓީމް ފައިނަލަށް

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީފައިނަލްގެ ތިންވަނަ މެޗްގައި ކުޅުނީ މާދަޑު ފިސްޑާ އާއި މީދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ. މިމެޗް...

20 އޮކްޓޫބަރ 2016 11:04
Seamaster