27 ޖޫން 2017 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ގުރޫޕް އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި މާދަޑު އަދި ދަޑިމަގު ސެމީއަށް


ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ކުޅުން މިމަހު 15 ގައި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން...

12 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:41

ޗެމްޕިއަން މިސްކިތްމަގު ބަލިކޮށް ފިސްޑާ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށް، ފުނާޑު ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްގައި ޗެމްޕިއަން މިސްކިތްމަގު ބަލިކޮށް...

12 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:22

ފުރަތަމަ ދެ މެޗް މިސްކިތްމަގު އަދި ދަޑިމަގަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އިއްޔެ...

11 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:44

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް: ފުރަތަމަ މެޗްގައި ހޯދަޑު އަދި މިސްކިތްމަގު މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރާނެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް" މިއަދު ހަވީރު...

10 އޮކްޓޫބަރ 2015 09:08

އަތޮޅު ކައުންސިލް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް" މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުގައި...

08 އޮކްޓޫބަރ 2015 11:52

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް މިމަހު 10 ގައި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް މުބާރާތް" ނަމުގައި އަންހެން އަދި...

06 އޮކްޓޫބަރ 2015 11:24

ޒިދާން ފުޓްސަލްގައި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންގެ ޅައުމުރުފުރާގައި ފުޓުސަލް ކުޅެ، ފުޓުބޯޅައިގެ ގިނަ ހުނަރުތަކެއް...

05 އޮކްޓޫބަރ 2015 16:00

ފީފާގެ އެންމެ ފަހުގެ ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ އަށް 1 ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް

ފީފާގެ އެންމެ ފަހުގެ ރޭންކިންގައި ރާއްޖޭ އެއް ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު ސާކުގެ 4 ވަނަ ލިބޭއިރު ދުނިޔޭގެ...

05 އޮކްޓޫބަރ 2015 15:43

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް އިން ދަޑިމަގު ރަނިން ބަލިކޮށް ސެމީފައިނަލުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު ބީގައި ރޭ ދަޑިމަގު ރަނިން...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 14:34

ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ފުރަތަމަ ކަށަވަރު ކުރި ޓީމަކަށް ފުނާޑު ޓީމު

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު އޭގައި މިއަދު ހަވީރު މާދަޑު...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:11

ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ކެޓި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް މާލެގަމު ޔޫތު އެމްޕަވަރ ޓީމު

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 4ވަނަ މެޗުގައި ރޭ ބައްދަލު ކުރީ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:09

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރަސްގެ މައްޗަށް 1-3 ގެ ކުރިއެރުމެއް މިސްކިތްމަގު ޓީމުން ހޯދައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 19:37

ދެވަނަ މެޗު 3-0 ން މާދަޑި އޮމަލާސް ޓީމަށް

ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު ފެށި އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް "ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015" ގެ ދެވަނަ މެޗުގައި...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:32

ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ވޮލީމުބާރާތް "ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015" ގެ ކުޅުން މިއަދު ކަނދޮވަލި...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:09
Seamaster