22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2016: މިހާތަނަށް ދެ ލަނޑުގެ ތަފާތުންވީ ހަމައެކަނި މޮޅު ޖަރުމަނަށް


އުނދަގޫ މެޗަކަށްފަހު އެމެރިކާއަށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ.

މިއަދު ކުޅުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭ ގުރޫޕުގައި އުނދަގޫ މެޗަކަށްފަހު...

12 ޖޫން 2016 19:30

ޔޫރޯ 2016: ވޭލްސް މޮޅުވި އިރު އިނގިރޭސިންނަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު

ޔޫރޯ 2016ގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު ގްރޫޕް އޭ އިން ފްރާންސާއި ސްވިޒަރލޭންޑް މޮޅުވެ އަދި ގްރޫޕް ބީން...

12 ޖޫން 2016 04:00

މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު އާޖެންޓީނާ ކުއަރޓަރ ފައިނަލަށް

ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ޑީގެ އާޖެންޓީނާ ޕެނަމާ...

11 ޖޫން 2016 11:42

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2016 މިރޭ ފެށެނީ

ޔޫރަޕްގެ ގައުމުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި މުބާރާތް، ޔޫއެފާ ޔޫރަޕިއަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2016،...

10 ޖޫން 2016 18:06

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2016 މިރޭ ފެށެނީ - 2

ޔޫރޯ 2016 ޚާއްސަވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ފުޓުބޯޅައަށް ކުރާ ސަޕޯޓް ހިމެނެއެވެ. އަދި...

10 ޖޫން 2016 16:27

ކޮޕާ އެމެރިކާ: މެކްސިކޯ އަދި ވެނެޒުއެލާ ކްއަރޓަރ ފައިނަލަށް

ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރީއޯ ފުޓްބާޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ސީގެ ދެމެޗުން މޮޅުވެގެން މެކްސިކޯ...

10 ޖޫން 2016 15:55

ބްރެޒިލަށް ލަނޑު ގޯންޏެއް!

އެމެރިކާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީގައި ބްރެޒިލް...

09 ޖޫން 2016 22:19

ކްއާޓަރ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ކޮލަމްބިއާ

މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެވުނު، ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯގެ ގްރޫޕު އޭގެ ދެމެޗް ނިމުނު އިރު ކްއާރޓަރ ފައިނަލުގެ...

08 ޖޫން 2016 12:17

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016: އާޖެންޓީނާ 2- ޗިލީ 1

މިމަހު 3 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި ފެށި "ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިނޯ" ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހެނދުނު...

07 ޖޫން 2016 10:59

ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިގުވާނޑަށް

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "އެފްވީއެމް ފުޓް ސަލް ޗެލެންޖް"...

30 މެއި 2016 08:07

ޔޫރަޕިއަންސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މިރޭ

ޔޫރަޕްގެ ކްލަބުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށް ވާ ޔޫރަޕިއަން...

28 މެއި 2016 15:34

އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކުރާ އިންޓަރ ސްކޫލް އަންހެން ކުދިންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް...

25 އެޕްރީލް 2016 18:35

ވީއެމް ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމަށް

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

09 އެޕްރީލް 2016 23:11

ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ފިސްޑާއަށް

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

08 އެޕްރީލް 2016 18:21
Seamaster