20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުރާސްފަތި)


ކުޅިވަރު

ސްޕޯޓްސް ފޯ އޯލް ޕްރޮގްރާމްގައި ބައިވެރިވުމުގެ މުއްދަތު މާދަމާ ހަމަވާނެ


ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: އާޖެންޓީނާ އާއި ޕޯޗްގަލް ވެސް ސެމީފައިނަލަށް

ކޮލަމްބިއާގެ ކުރިއަށްދާ ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016 ގައި ރޭފަތިހު ކުޅެވުނު ދެމެޗުން އާޖެންޓީނާ އާއި...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:35

ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: އީރާނާއި ރަޝިއާ ސެމީ ފައިނަލަށް

ކޮލަމްބިއާގެ މިހަރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016 ގައި ރޭފަތިހު ކުޅެވުނު ދެމެޗުން އީރާނާއި ރަޝިއާ...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 15:00

ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ ރޭހުގެ ގަދަ ދިހައަކަށް ޏ.އޭއީސީގެ ދަރިވަރެއް

ރެޑްބުލް ކެޗް ދަ ފެރީ ރޭހުގެ ގަދަ ދިހައަކަށް ޏ.އޭއީސީގެ ދަރިވަރަކު ހިމެނިއްޖެއެވެ. އިއްޔެ މޭލެ، ހުޅުމާލެ...

24 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 10:08

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 15:33

ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: ވަރުގަދަ ބްރެޒިލް ކަޓުވާލުމަށްފަހު ކްއާޓާ އަށް އިރާން

ފުޓްބޯޅަ އެކޭ އެއްގޮތަށް ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް ގައިވެސް އެންމެ ކާމިޔާބު ޓީމްކަމަށްވާ ބްރެޒިލް ޓީމް ޕެނަލްޓީ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 09:22

ސްޕޯރޓްސް ފޯ އޯލް ޕްރޮގްރާމަށް ވޮލަންޓިއަރުން ހޯދަން އިއުލާން ކޮށްފި

އަންނަ އޮކްޓޫބަރ މަހު 8 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްޕޯރޓްސް ފޯ އޯލް ޕްރޮގްރާމުގެ ކުޅިވަރު ތައް...

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 23:20

ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް 2016: ރަޝިއާ އާއި ޕެރަގުއޭ ކުއާޓަ ފައިނަލަށް

ކޮލަމްބިއާގައި ކުރިއަށް ދާ ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕްގައި މިއަދު ފަތިހު ކުޅެވުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި...

21 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:48

ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް ކޮލަމްބިއާ 2016: ފުރަތަމަ ބުރު ނިމި ދެވަނަ ބުރު މާދަމާ ފަތިހު ފެށޭނެ

ދެކުނު އެމެރިކާގެ ކޮލަމްބިއާ ގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ފީފާ ފުޓްސަލް ވޯލްޑްކަޕް ގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމި ދެވަނަ...

19 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 22:40

ދޫޑިގަމް ޓީމް ބަލިކޮށް ޒޯން 8 ގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޭދޫ ޓީމުން ހޯދައިފި

އެސްޓީއޯ މިނިވަން ޗެމްޕިއަންޝިޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޒޯން އަށެއްގެ ފައިނަލްމެޗުގައި ދޫޑިގަމް ޓީމުގެ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 13:54

ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ޏ.އޭއީސީގެ ހަތަރު ދަރިވަރުން

ސައުތު އޭޝިއަން ޖޫނިއަރ ޗެމްޕިއަންޝިޕަށް ދާން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވުނު 10 ފިރިހެން އެތްލީޓުނާއި 10 އަންހެން...

14 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 20:02

އެމްޖޭއެމް ބަލި ކޮށް ގޮއިދޫ ސްކޫލުން ތަށި އުފުލާލައިފި

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 14 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ކުދިންގެ 14 އަހަރުންދަށުގެ...

08 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 09:27

އިންޓަރ ސްކޫލް 14 އަހަރުން ދަށުގެ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ގައި އެމްޖޭއެމް މިއަދު ވާދަކުރާނެ

މާލޭގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ 14 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ކުދިންގެ 14 އަހަރުން ދަށު ގެ...

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 08:38

އޭއީސީ ގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޓީމަށް ޗެމްޕިއަންކަން

މިއަދު އިރުއޮސުނު އިރު މާލޭ ޓްރެކް ދަނޑުގައި ނިމުނު 19 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 22:22

މައިލޯ އިންޓަރސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ފުވައްމުލަކު 5 ސްކޫލް ބައިވެރިވޭ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު 2 ވަނަ ދުވަހުން 5 ވަނަ ދުވަހަށް މާލޭގައި ބާއްވާ މައިލޯ 19 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް...

13 އޯގަސްޓް 2016 15:15
Seamaster