18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

އިންޓަރ ސްކޫލް 14 އަހަރުން ދަށުގެ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް ގައި އެމްޖޭއެމް މިއަދު ވާދަކުރާނެ


އޭއީސީ ގެ 17 އަހަރުން ދަށުގެ ފިރިހެން ޓީމަށް ޗެމްޕިއަންކަން

މިއަދު އިރުއޮސުނު އިރު މާލޭ ޓްރެކް ދަނޑުގައި ނިމުނު 19 ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް...

05 ސެޕްޓެމްބަރ 2016 22:22

މައިލޯ އިންޓަރސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ފުވައްމުލަކު 5 ސްކޫލް ބައިވެރިވޭ

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރ މަހު 2 ވަނަ ދުވަހުން 5 ވަނަ ދުވަހަށް މާލޭގައި ބާއްވާ މައިލޯ 19 ވަނަ އިންޓަރ ސްކޫލް...

13 އޯގަސްޓް 2016 15:15

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސެލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސެލް މުބާރާތް "ގޯލްޑަން ފުޓްސެލް ޗެލެންޖް2016 " ގައި ބައިވެރިވުމުގެ...

30 ޖުލައި 2016 15:59

ޔޫރޯ 2016ގެ ޗެމްޕިއަކަން ޕޯޗުގަލްއަށް

ފުރާންސްގައި ރޭ ކުޅެވުނު ފޫރޯ 2016ގެ ފައިނަލް މެޗުގައި މުބާރާތް ބާއްވާ ފްރާންސް 1-0ން ބަލިކޯށް މުބާރާތުގެ...

11 ޖުލައި 2016 21:46

ދޫނޑިގަން އެކުވެރި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު ޓީމަށް

ދެކުނު ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ދޫނޑިގަން އެކުވެރި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

08 ޖުލައި 2016 21:34

ވަރުގަދަ ޖާރުމަން 2-0ން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފްރާންސް

ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ މެޗުގައި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނު 0-2 ބަލިކޮށް...

08 ޖުލައި 2016 02:57

ޔޫރޯ 2016ގެ ފައިނަލަށް ޕޯޗުގަލް

ރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ 2016 ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުކާމިޔާބުކޮށްގެން ޕޯޗުގަލް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ....

07 ޖުލައި 2016 17:37

ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދި މައްސަލާގައި މެސީއަށް ޖަލު ހުކުމެއް

މަޝަހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ ލިއޮނެލް މެސީ ގެމައްޗަށް ޓެކުސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމުގެ ކުށް ސާިތުވެ 21...

06 ޖުލައި 2016 20:25

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 8 ޓީމު

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެޓެރަސްން ފުޓްސަލް...

05 ޖުލައި 2016 18:00

ފީފާ ރޭންކިންގެ އެއްވަނަ އާޖެންޓިނާއަށް

އެންމެ ފަހުގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ރަނަރަޕް އާޖެންޓީނާ ފިފާ ރޭންކިންގެ އެއްވަނަށް އަރައިފިއެވެ. ކޮޕާ އެމެރިކާ...

04 ޖުލައި 2016 18:15

ފަސޭހަކަމާއެކު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ފުރާންސަށް

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފްރާންސުގައި ބޭއްވޭ 3 ވަނަ ފަހަރު އެގައުމުން 4 ވަނަ ފަހަރަށް ސެމީ ފައިނަލަށް...

04 ޖުލައި 2016 17:51

ގިނަ ޕެނަލްޓީތަކަކަށް ފަހު ސެމީ ފައިނަލުގެ 3 ވަނަ ޖާގަ ޖަރުމަނަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާރޓަރ ފައިނަލް ތިންވަނަ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގައި 1-1ން...

03 ޖުލައި 2016 03:15

ވޭލްސް އަލަށް ކުޅުނު ޔޫރޯގެ ސެމީ ފައިނަލަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާރޓަރ ފައިނަލް ދެވަނަ މެޗު ގިނަ ބަޔަކު ލަފާކުރި ގޮތާއި ޚިލާފަށް...

02 ޖުލައި 2016 03:07

ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޯޗުގަލް އަށް

ފްރާންސްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ކުއާރޓަރ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗު 1-1 ...

01 ޖުލައި 2016 17:54
Seamaster