27 ޖޫން 2017 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

ވޮލީމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޏ.އޭއީސީގެ ޓީމު ހޯދައިފި


ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަން ލީގު: ރޯމާގެ ދަނޑުގައި ބާސާ ހިފަހައްޓައިފި

މިރޭގެ ފެވަރިޓު މެޗުގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު ރޯމާ އަދި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ބާސާ ގެ މެޗު ނިމުނީ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 08:47

އެމްޖޭއެމުން އޭއީސީގެ ޓީމު ބަލިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން ކުދިންގެ ފުރަތަމަ ވޮލީބޯޅަ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 01:57

އެމްޖޭއެމް އާއި އެފް އެސްގެ މެޗުން މޮޅުވީ އެމްޖޭއެމް ގެ ޓީމު

ކަނދުވަލި ވޮލީ ކޯޓުގައި ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 17:44

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަން ލީގުގެ މެޗްތައް މިރޭ ފެށެނީ

ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި ކުޅެވޭ ފުޓުބޯޅަ ލީގު މިރޭ ފެށޭނެއެވެ. މިލީގުގައި 32 ޓީމު 8 ގުރޫޕެއްގައި...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 23:29

ފުވައްމުލަކު އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ފެށެނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:19

މައިލޯ ކަލާރސް އެވޯޑް އޭއީސީގެ 6 ދަރިވަރަކަށް

ސްކޫލު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރުތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަރިވަރުންނަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ދެމުން އަންނަ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:57

އަޝްފާނު 200 މީޓަރ ދުވުމުންވެސް ގައުމީ ޔޫތު ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ އުމުރުން 16އަހަރުގެ ދަރިވަރު އިބްރާހިމް އަޝްފާނު...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 08:45

އަޝްފާނު އަލީ ގައުމީ ޔޫތު ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

މިއަހަރު އޮގަސްޓްމަހު މާލޭގައި ބޭއްވި މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 17 އަހަރުން...

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 13:49

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭއީސީއަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި 13 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ...

26 އޯގަސްޓް 2015 11:06

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: އޭއީސީގެ މޮޅާއި އެކު ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ ދުވަހުގެ މެޗު ފަސޭހަ...

24 އޯގަސްޓް 2015 00:03

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތް: އޭއީސީ އަދި އެމްޖޭއެމް އެއްވަރުވެ އެފްއެސް މޮޅުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ފުރަތަމަ މެޗް...

23 އޯގަސްޓް 2015 11:44

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މެޗްތައް އެމްޖޭއެމް އަދި އޭއީސީ ކާމިޔާބުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗް އެމްޖޭއެމް އަދި...

21 އޯގަސްޓް 2015 19:13

4 އަހަރު ތެރޭގައި އަގުއެރޯގެ ގޯލް ސްކޯރިން އެންމެ މަތީގައި

ކުރު މުއްދަތެއްގެ ތެރޭގައި އެންމެގިން ގޯލުޖެހި އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގުގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް މަންޗެސްޓަރ...

21 އޯގަސްޓް 2015 14:44

ޏ.އޭއީސީ އަށް ލިބުނީ 4 ރަން މެޑަލް، 6 ރިހި މެޑެލް އަދި 2 ލޯ މެޑެލް

އަށާރަ ވަނަ މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތްލެޓިކްސް މުބާރާތް މާލޭ ޓްރެކް ދަނޑުގައި ނިމިގެން ދިޔައިރު ޏ. އޭ. އީ. ސީ...

18 އޯގަސްޓް 2015 09:35
Seamaster