18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ވަރުގަދަ ސްޕޭނާއި އިނގިރޭސިން ކަޓައިފި


މެސީ އާއެކު ހަތަރު ފައިނަލްގައި އާޖެންޓީނާ ބަލިވެ ޗެމްޕިއަންކަން ޗިލީއަށް

ކޮޕާ އެމެރެިކާ ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ރޭފަތިހު އާޖެންޓީނާއާއި ޗިލީ ބައްދަލުކުރި...

27 ޖޫން 2016 18:02

ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި ބެލްޖިއަމް ކުއަރޓަރ ފައިނަލަށް

ޔޫރޯ 2016ގައި މިރޭ ކުޅެވުނު ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތަކުން މޮޅުވެގެން ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި ބެލްޖިއަމް ކުއާރޓަރ...

27 ޖޫން 2016 02:22

ޔޫރޯ 2016ގެ ގަދަ 16ގެ ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ކުރިޔަށް ދަނީ

ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ނުވަތަ 2 ވަނަ ބުރުގެ ކުޅުން ރޭ ފަށއިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު 6 ޖެހިއިރު ކުޅުނު...

26 ޖޫން 2016 15:48

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވެޓެރަންސް ފުޓްސެލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ވެޓެރަންސް ފުޓްސެލް މުބާރާތް...

25 ޖޫން 2016 17:23

ކޮޕާ އެމެރިކާގެ 3 ވަނަ ހޮވާ މެޗު މިރޭ ފަތިހު

ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް 100 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ މުބާރާތް "ކޮޕާ އެމެރިކާ...

25 ޖޫން 2016 16:50

ފަހު ވަގުތު އުތުރު އަޔަލޭންޑް ވެސް ދެވަނަ ބުރަށް

ޔޫރޯ 2016 ގެ ގުރޫޕް އީ ގައި މިރޭ ކުޅޭވުނު ފަހު ދެމެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ސްވިޑްން ގެ މެޗު 10-0ން މޮޅުވެ...

23 ޖޫން 2016 02:42

ދަތި އުދަގޫތަކަކަށްްފަހު ހަނިގޮތަކަށް ރޮނަލްޑޯގެ ޕޯޗުގަލް ދެވަނ ބުރަށް

ޔޫރޯ 2016 ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި މިރޭ ކުޅޭވުނު ފަހު ދެމެޗުގެ ނަތިޖާ ނުކުތްގޮތުން ހަނި ފުރުސަތަކުން ކްރިސްޓިއާނާ...

23 ޖޫން 2016 01:12

100% ރެކޯޑާއެކު އާޖެންޓީނާ ފައިނަލަށް

މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެވުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލް މެޗުގައި 4-0ން...

22 ޖޫން 2016 17:49

ސްޕޭން ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ ގްރޫޕް ޑީ ގެ 1ވަނައަށް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ގުރޫޕް ޑީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ސްޕޭން...

22 ޖޫން 2016 15:16

ގުރޫޕް ސީގެ ކުރި ޖަރުމަށް ލިބެނީ ގޯލުގެ ތަފާތުން

ޔޫރޯ 2016 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅެވުނު ގުރޫޕް ސީގެ ފަހު ދެމެޗު ނިމުނު އިރު ޖަރުމަން ޓީމަށް އެއްވަނަ...

22 ޖޫން 2016 01:57

އުނދަގުލުން އިނގިރޭސިންނަށް ލިބުނީ ގުރޫޕުގެ 2 ވަނަ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީގެ މެޗުތައް ރޭ ނިމުނު އިރު އިނގިރޭސިންނަށް ލިބުނީ...

21 ޖޫން 2016 17:01

ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލުގަިއ އާޖެންޓީނާ އާއި އެމެރިކާ ކުޅެނީ

އެމެރިކާ ގައި މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ...

20 ޖޫން 2016 22:47

ޔޫރޯ 2016: އޭގުރޫޕުން ފްރާންސް އަދި ސްވިޒަލޭންޑް ދެވަނަ ބުރަށް

ފްރާންސްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫއެފާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް ރޭ ނިމުނު އިރު...

20 ޖޫން 2016 19:50

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016: ގުރޫޕް އޭގެ އާޖެންޓީނާ އާއި ޗިލީ ސެމީ ފައިނަލަށް

މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެވުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އެއްގުރޫޕެއްގައި...

19 ޖޫން 2016 15:53
Seamaster