20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުރާސްފަތި)


ކުޅިވަރު

ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފުޓްސެލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި


ޔޫރޯ 2016ގެ ޗެމްޕިއަކަން ޕޯޗުގަލްއަށް

ފުރާންސްގައި ރޭ ކުޅެވުނު ފޫރޯ 2016ގެ ފައިނަލް މެޗުގައި މުބާރާތް ބާއްވާ ފްރާންސް 1-0ން ބަލިކޯށް މުބާރާތުގެ...

11 ޖުލައި 2016 21:46

ދޫނޑިގަން އެކުވެރި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު ޓީމަށް

ދެކުނު ދާއިރާގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ދޫނޑިގަން އެކުވެރި ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން...

08 ޖުލައި 2016 21:34

ވަރުގަދަ ޖާރުމަން 2-0ން ބަލިކޮށް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފްރާންސް

ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް ދެވަނަ މެޗުގައި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނު 0-2 ބަލިކޮށް...

08 ޖުލައި 2016 02:57

ޔޫރޯ 2016ގެ ފައިނަލަށް ޕޯޗުގަލް

ރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ 2016 ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗުކާމިޔާބުކޮށްގެން ޕޯޗުގަލް ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފިއެވެ....

07 ޖުލައި 2016 17:37

ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދި މައްސަލާގައި މެސީއަށް ޖަލު ހުކުމެއް

މަޝަހޫރު ފުޓުބޯޅަ ކުޅުންތެރިއާ ލިއޮނެލް މެސީ ގެމައްޗަށް ޓެކުސްއަށް މަކަރު ހެދިކަމުގެ ކުށް ސާިތުވެ 21...

06 ޖުލައި 2016 20:25

އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 8 ޓީމު

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވެޓެރަސްން ފުޓްސަލް...

05 ޖުލައި 2016 18:00

ފީފާ ރޭންކިންގެ އެއްވަނަ އާޖެންޓިނާއަށް

އެންމެ ފަހުގެ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕްގެ ރަނަރަޕް އާޖެންޓީނާ ފިފާ ރޭންކިންގެ އެއްވަނަށް އަރައިފިއެވެ. ކޮޕާ އެމެރިކާ...

04 ޖުލައި 2016 18:15

ފަސޭހަކަމާއެކު ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ފުރާންސަށް

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ފްރާންސުގައި ބޭއްވޭ 3 ވަނަ ފަހަރު އެގައުމުން 4 ވަނަ ފަހަރަށް ސެމީ ފައިނަލަށް...

04 ޖުލައި 2016 17:51

ގިނަ ޕެނަލްޓީތަކަކަށް ފަހު ސެމީ ފައިނަލުގެ 3 ވަނަ ޖާގަ ޖަރުމަނަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާރޓަރ ފައިނަލް ތިންވަނަ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތުގައި 1-1ން...

03 ޖުލައި 2016 03:15

ވޭލްސް އަލަށް ކުޅުނު ޔޫރޯގެ ސެމީ ފައިނަލަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާރޓަރ ފައިނަލް ދެވަނަ މެޗު ގިނަ ބަޔަކު ލަފާކުރި ގޮތާއި ޚިލާފަށް...

02 ޖުލައި 2016 03:07

ސެމީގެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ޕޯޗުގަލް އަށް

ފްރާންސްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ކުއާރޓަރ ފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗު 1-1 ...

01 ޖުލައި 2016 17:54

ވަރުގަދަ ސްޕޭނާއި އިނގިރޭސިން ކަޓައިފި

ފްރާންސްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ފޯރިގަދަ ދެ މެޗުގައި ވެސް ގިނަ...

28 ޖޫން 2016 20:38

މެސީ އާއެކު ހަތަރު ފައިނަލްގައި އާޖެންޓީނާ ބަލިވެ ޗެމްޕިއަންކަން ޗިލީއަށް

ކޮޕާ އެމެރެިކާ ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ރޭފަތިހު އާޖެންޓީނާއާއި ޗިލީ ބައްދަލުކުރި...

27 ޖޫން 2016 18:02

ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި ބެލްޖިއަމް ކުއަރޓަރ ފައިނަލަށް

ޔޫރޯ 2016ގައި މިރޭ ކުޅެވުނު ދެވަނަ ބުރުގެ މެޗުތަކުން މޮޅުވެގެން ފްރާންސާއި ޖަރުމަން އަދި ބެލްޖިއަމް ކުއާރޓަރ...

27 ޖޫން 2016 02:22
Seamaster