20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

މިނިވަން 50 ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ މެޗް މާދަމާ


ޖުމްހޫރީ ދުވަހާއި ގުޅިގެން ކުޅުނު ހާއްސަ ފުޓްސަލް މެޗް ފުވައްމުލަކު ޓީމް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ދުވަސް ފާހަނގަކުރުމުގެ ގޮތުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ފޭދޫ ޓީމަކާއި ފުވައްމުލަކުން ހޮވާލެވުނު ޓީމަކާއި...

12 ނޮވެމްބަރ 2015 08:21

ރެޑްބުލް ވިނިންގ 5 މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަރާކެޓީފޭބީ ހޯދައިފި

ރެޑްބުލް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ރެޑްބުލް ވިނިންގ 5" މުބާރާތުގެ ފުވައްމުލަކު ޗެމްޕިއަންކަން...

31 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:29

ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފިސްޑާއަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާދަޑު ފިސްޑާ...

22 އޮކްޓޫބަރ 2015 20:40

އައްޕި އިތުރު ތަމްރީނަށް އިންޑިޔާއަށް

ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ބާރުދުވުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް އަޝްފާން އަލީ (އައްޕި) އިތުރު ތަމްރީނަށް...

22 އޮކްޓޫބަރ 2015 20:40

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި ރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޒަންގެ ފައިނަލް މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު...

22 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:28

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓް: ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ދިގުވާނޑު ސެމީއަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި ރޭ ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ކާމިޔާބުކޮށް...

19 އޮކްޓޫބަރ 2015 07:52

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓް: މިސްކިތްމަގު ފައިނަލަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗް މާދަޑު ފިސްޑާ ބަލިކޮށް މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން...

18 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:05

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޒަން: ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ގުރޫޕް އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ދަޑިމަގު އެކުވެރިން ސެމީއަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓް" ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ...

17 އޮކްޓޫބަރ 2015 20:20

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޒަން: އެއްވެސް މެޗަކުން މޮޅުނުވެ ހޯދަޑު އަދި ފުނާޑު މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓް" ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ...

17 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:25

ސުއަރޭޒްގެ ހަދިޔާއެއް މެސީއަށް

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީއަށް އެނާގެ ޓީމުގެ ބައިވެރިޔެއް ކަމަށްވާ ލުއިސް ސުއަރޭޒް ހަދިޔާއަކަށް...

16 އޮކްޓޫބަރ 2015 18:02

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޒަން: ފުރަތަމަ ދެ މެޗް ފިސްޑާ އާއި ދަޑިމަގު ހުދުކެޑަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓް" ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ...

16 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:44

ފުނާޑު ބަލިކޮށް މިސްކިތްމަގު ފައިނަލާ ގާތަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗް އެކުވެރި ފުނާޑު ބަލިކޮށް މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން...

15 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:37

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް: ދަޑިމަގު ރަނިން ފައިނަލަށް

ސެމީފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ ގުރޫޕް 1ގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީއަށްދިޔަ މާދަޑު...

14 އޮކްޓޫބަރ 2015 20:04

ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ގުރޫޕް އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި މާދަޑު އަދި ދަޑިމަގު ސެމީއަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް ބަލިކޮށް މާދަޑު ފިސްޑާ...

13 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:48
Seamaster