20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުރާސްފަތި)


ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ 2016ގެ ގަދަ 16ގެ ސްޓޭޖުގެ މެޗުތައް ކުރިޔަށް ދަނީ


ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން ވެޓެރަންސް ފުޓްސެލް މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ވެޓެރަންސް ފުޓްސެލް މުބާރާތް...

25 ޖޫން 2016 17:23

ކޮޕާ އެމެރިކާގެ 3 ވަނަ ހޮވާ މެޗު މިރޭ ފަތިހު

ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތަށް 100 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަ ކުރުމަށް ބާއްވާ ޚާއްސަ މުބާރާތް "ކޮޕާ އެމެރިކާ...

25 ޖޫން 2016 16:50

ފަހު ވަގުތު އުތުރު އަޔަލޭންޑް ވެސް ދެވަނަ ބުރަށް

ޔޫރޯ 2016 ގެ ގުރޫޕް އީ ގައި މިރޭ ކުޅޭވުނު ފަހު ދެމެޗުގައި ބެލްޖިއަމް އާއި ސްވިޑްން ގެ މެޗު 10-0ން މޮޅުވެ...

23 ޖޫން 2016 02:42

ދަތި އުދަގޫތަކަކަށްްފަހު ހަނިގޮތަކަށް ރޮނަލްޑޯގެ ޕޯޗުގަލް ދެވަނ ބުރަށް

ޔޫރޯ 2016 ގެ ގުރޫޕް އެފްގައި މިރޭ ކުޅޭވުނު ފަހު ދެމެޗުގެ ނަތިޖާ ނުކުތްގޮތުން ހަނި ފުރުސަތަކުން ކްރިސްޓިއާނާ...

23 ޖޫން 2016 01:12

100% ރެކޯޑާއެކު އާޖެންޓީނާ ފައިނަލަށް

މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެވުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލް މެޗުގައި 4-0ން...

22 ޖޫން 2016 17:49

ސްޕޭން ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ ގްރޫޕް ޑީ ގެ 1ވަނައަށް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ގުރޫޕް ޑީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ސްޕޭން...

22 ޖޫން 2016 15:16

ގުރޫޕް ސީގެ ކުރި ޖަރުމަށް ލިބެނީ ގޯލުގެ ތަފާތުން

ޔޫރޯ 2016 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅެވުނު ގުރޫޕް ސީގެ ފަހު ދެމެޗު ނިމުނު އިރު ޖަރުމަން ޓީމަށް އެއްވަނަ...

22 ޖޫން 2016 01:57

އުނދަގުލުން އިނގިރޭސިންނަށް ލިބުނީ ގުރޫޕުގެ 2 ވަނަ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީގެ މެޗުތައް ރޭ ނިމުނު އިރު އިނގިރޭސިންނަށް ލިބުނީ...

21 ޖޫން 2016 17:01

ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލުގަިއ އާޖެންޓީނާ އާއި އެމެރިކާ ކުޅެނީ

އެމެރިކާ ގައި މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ...

20 ޖޫން 2016 22:47

ޔޫރޯ 2016: އޭގުރޫޕުން ފްރާންސް އަދި ސްވިޒަލޭންޑް ދެވަނަ ބުރަށް

ފްރާންސްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫއެފާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް ރޭ ނިމުނު އިރު...

20 ޖޫން 2016 19:50

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016: ގުރޫޕް އޭގެ އާޖެންޓީނާ އާއި ޗިލީ ސެމީ ފައިނަލަށް

މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެވުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އެއްގުރޫޕެއްގައި...

19 ޖޫން 2016 15:53

ބެލްޖިއަމް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

މިރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އީ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމުން ފަސޭހަމޮޅެއް އަޔަރލޭންޑްގެ...

19 ޖޫން 2016 02:33

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ކޮލަމްބިއާ ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. މިއަދު...

18 ޖޫން 2016 12:45

ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަނަ ނުދީ އިޓަލީއާއި ސްޕޭނުން ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

ފްރާންސްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅާ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅެވުނު މެޗުތަކުގައި އިޓަލީއާއި...

18 ޖޫން 2016 02:39
Seamaster