18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ބެލްޖިއަމް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް


ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ކޮލަމްބިއާ ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. މިއަދު...

18 ޖޫން 2016 12:45

ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަނަ ނުދީ އިޓަލީއާއި ސްޕޭނުން ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

ފްރާންސްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅާ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅެވުނު މެޗުތަކުގައި އިޓަލީއާއި...

18 ޖޫން 2016 02:39

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން އެމެރިކާ ޖާގަ ހޯދައިފި

މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެވުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާރޓަރ ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވެގެން އެމެރިކާ...

17 ޖޫން 2016 11:10

ފޯރިގަދަ މެޗުތަކަކަށް ފަހު ގިނަޓީމުތައް ގަދަ 16ގެ އިންތިޒާރުގައި

ޔޫއެފާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅާ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީ އަދި ސީ ގެ ދެވަނަ މެޗުތައް މިރޭ ކުޅުނުއިރު، އިނގިރޭސި ވިލާތަށް...

17 ޖޫން 2016 02:18

ޔޫރޯ 2016 ގެ ގަދަ 16ގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފްރާންސަށް

ޔޫއެފާ ޔޫރޯ 2016 ފޫޓުބޯޅާ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ މެޗުތައް މިރޭ ފެށިއިރު، މިރޭގެ މޮޅާ އެކު އެންމެ...

15 ޖޫން 2016 21:16

ކޮޕާ އެމެރީކާ ސެންޓެނާރިއީ 2016ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުތައް މިއަދު ނިމިއްޖެ

ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯ 2016ގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުތައް މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެފިއެވެ. މިއަދުގެ ފުރަތަމަ...

15 ޖޫން 2016 15:28

ރަޝިއާ ޓީމު ޔޫރޯ2016 އިން ވަކިކުރުމުގެ އިންޒާރު ޔޫއެފާ އިން ދީފި

ރަޝިއާ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން އިތުރަށް ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައިފި ނަމަ ޔޫރޯ 2016 މުބާރާތުން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ...

15 ޖޫން 2016 12:29

ގްރޫޕް ސީގެ އެއްވަނަ މެކްސިކޯ އަށް

މިއަދު ކުޅެވުނު ކޯޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރީއޯ 2016 ގެ ގްރޫޕް ސީގެ މެޗުގައި ވާދަވެރިކަން އޮތީ ގްރޫޕުގެ އެއްވަނަ...

14 ޖޫން 2016 14:27

ބޮޑު ޓީމުތަކުން މިރޭ މޮޅެއް ހޯދި

ޔޫރޯ 2016ގައި މިރޭ ކުޅުނު 3 މެޗުން ބޮޑު ދެޓީމު ކަމަށްވާ އިޓަލީއާއި ސްޕޭން މޮޅުވިއިރު އަޔަލޭންޑާއި ސްވިޑްން...

14 ޖޫން 2016 02:34

ވަރުގަދަ ބްރެޒިލް ގުރޫޕް ސްޓޭޖުން ކެޓީ އަތުން ޖެހި ގޯލަކުން

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި ވަރުގަދަ ބްރެޒިލް ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިގެން ދިޔައީ...

13 ޖޫން 2016 13:11

ޔޫރޯ 2016: މިހާތަނަށް ދެ ލަނޑުގެ ތަފާތުންވީ ހަމައެކަނި މޮޅު ޖަރުމަނަށް

ޔޫރޯ 2016ގެ ތިންވަނަ ދުވަހު ކުޅުނީ ގްރޫޕް ސީގެ ދެމެޗާއި ގްރޫޕް ޑީގެ މެޗެކެއެވެ. މިއަދުގެ ފުރަތަމަ ކުޅުނު...

13 ޖޫން 2016 02:58

އުނދަގޫ މެޗަކަށްފަހު އެމެރިކާއަށް ގްރޫޕްގެ އެއްވަނަ.

މިއަދު ކުޅުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޭ ގުރޫޕުގައި އުނދަގޫ މެޗަކަށްފަހު...

12 ޖޫން 2016 19:30

ޔޫރޯ 2016: ވޭލްސް މޮޅުވި އިރު އިނގިރޭސިންނަށް މޮޅެއް ނުވެވުނު

ޔޫރޯ 2016ގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ކުޅުން ނިމުނުއިރު ގްރޫޕް އޭ އިން ފްރާންސާއި ސްވިޒަރލޭންޑް މޮޅުވެ އަދި ގްރޫޕް ބީން...

12 ޖޫން 2016 04:00

މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު އާޖެންޓީނާ ކުއަރޓަރ ފައިނަލަށް

ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ޑީގެ އާޖެންޓީނާ ޕެނަމާ...

11 ޖޫން 2016 11:42
Seamaster