20 ޖުލައި 2018 (ހުކުރު)


ކުޅިވަރު

ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2016 މިރޭ ފެށެނީ


ޔޫރޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް 2016 މިރޭ ފެށެނީ - 2

ޔޫރޯ 2016 ޚާއްސަވާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ގިނަ ބަޔަކު ފުޓުބޯޅައަށް ކުރާ ސަޕޯޓް ހިމެނެއެވެ. އަދި...

10 ޖޫން 2016 16:27

ކޮޕާ އެމެރިކާ: މެކްސިކޯ އަދި ވެނެޒުއެލާ ކްއަރޓަރ ފައިނަލަށް

ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރީއޯ ފުޓްބާޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ކުޅެވުނު ގްރޫޕް ސީގެ ދެމެޗުން މޮޅުވެގެން މެކްސިކޯ...

10 ޖޫން 2016 15:55

ބްރެޒިލަށް ލަނޑު ގޯންޏެއް!

އެމެރިކާގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީގައި ބްރެޒިލް...

09 ޖޫން 2016 22:19

ކްއާޓަރ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް ކޮލަމްބިއާ

މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެވުނު، ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯގެ ގްރޫޕު އޭގެ ދެމެޗް ނިމުނު އިރު ކްއާރޓަރ ފައިނަލުގެ...

08 ޖޫން 2016 12:17

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016: އާޖެންޓީނާ 2- ޗިލީ 1

މިމަހު 3 ވަނަ ދުވަހު އެމެރިކާގައި ފެށި "ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިނޯ" ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހެނދުނު...

07 ޖޫން 2016 10:59

ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ދިގުވާނޑަށް

ފުވައްމުލަކު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި "އެފްވީއެމް ފުޓް ސަލް ޗެލެންޖް"...

30 މެއި 2016 08:07

ޔޫރަޕިއަންސް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ފައިނަލް މިރޭ

ޔޫރަޕްގެ ކްލަބުތަކުގެ މެދުގައި ކުޅެވޭ އެންމެ ޝަރަފުވެރި ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތް ކަމަށް ވާ ޔޫރަޕިއަން...

28 މެއި 2016 15:34

އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމް ކުރާ އިންޓަރ ސްކޫލް އަންހެން ކުދިންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް...

25 އެޕްރީލް 2016 18:35

ވީއެމް ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމަށް

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

09 އެޕްރީލް 2016 23:11

ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ފިސްޑާއަށް

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

08 އެޕްރީލް 2016 18:21

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ މިސްކިތްމަގު ފައިނަލަށް، ފިސްޑާ އަދި ވެށިނަލަ ޖަމްމިއްޔާ ސެމީއަށް

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

07 އެޕްރީލް 2016 10:39

ފިސްޑާ ބަލިކޮށް މިސްކިތްމަގު ފައިނަަލަށް، ހޯދަޑު އަދި ފިސްޑާ ސެމީއަށް

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

06 އެޕްރީލް 2016 13:49

ވާދަވެރި ދަޑިމަގު ބަލިކޮށް މިސްކިތްމަގަށް މޮޅެއް، ފިސްޑާގެ ދެވަނަ މެޗްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

05 އެޕްރީލް 2016 08:40

ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ މެޗްތައް ފިސްޑާ އަދި ހޯދަޑަށް

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

04 އެޕްރީލް 2016 08:36
Seamaster