23 މެއި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ރެޑްބުލް ވިނިންގ 5 މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަރާކެޓީފޭބީ ހޯދައިފި


ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފިސްޑާއަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން މާދަޑު ފިސްޑާ...

22 އޮކްޓޫބަރ 2015 20:40

އައްޕި އިތުރު ތަމްރީނަށް އިންޑިޔާއަށް

ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ ބާރުދުވުންތެރިޔާ އިބްރާހިމް އަޝްފާން އަލީ (އައްޕި) އިތުރު ތަމްރީނަށް...

22 އޮކްޓޫބަރ 2015 20:40

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގެ އަންހެން ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި ރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޒަންގެ ފައިނަލް މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު...

22 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:28

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓް: ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ދިގުވާނޑު ސެމީއަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި ރޭ ކުޅުނު ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ މެޗް ފަސޭހަ ކަމާއި އެކު ކާމިޔާބުކޮށް...

19 އޮކްޓޫބަރ 2015 07:52

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓް: މިސްކިތްމަގު ފައިނަލަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗް މާދަޑު ފިސްޑާ ބަލިކޮށް މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން...

18 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:05

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޒަން: ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ގުރޫޕް އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި ދަޑިމަގު އެކުވެރިން ސެމީއަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓް" ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ...

17 އޮކްޓޫބަރ 2015 20:20

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޒަން: އެއްވެސް މެޗަކުން މޮޅުނުވެ ހޯދަޑު އަދި ފުނާޑު މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓް" ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ...

17 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:25

ސުއަރޭޒްގެ ހަދިޔާއެއް މެސީއަށް

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީއަށް އެނާގެ ޓީމުގެ ބައިވެރިޔެއް ކަމަށްވާ ލުއިސް ސުއަރޭޒް ހަދިޔާއަކަށް...

16 އޮކްޓޫބަރ 2015 18:02

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޒަން: ފުރަތަމަ ދެ މެޗް ފިސްޑާ އާއި ދަޑިމަގު ހުދުކެޑަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓް" ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ...

16 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:44

ފުނާޑު ބަލިކޮށް މިސްކިތްމަގު ފައިނަލާ ގާތަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗް އެކުވެރި ފުނާޑު ބަލިކޮށް މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން...

15 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:37

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް: ދަޑިމަގު ރަނިން ފައިނަލަށް

ސެމީފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ ގުރޫޕް 1ގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީއަށްދިޔަ މާދަޑު...

14 އޮކްޓޫބަރ 2015 20:04

ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ގުރޫޕް އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި މާދަޑު އަދި ދަޑިމަގު ސެމީއަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް ބަލިކޮށް މާދަޑު ފިސްޑާ...

13 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:48

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ކުޅުން މިމަހު 15 ގައި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން...

12 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:41

ޗެމްޕިއަން މިސްކިތްމަގު ބަލިކޮށް ފިސްޑާ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށް، ފުނާޑު ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްގައި ޗެމްޕިއަން މިސްކިތްމަގު ބަލިކޮށް...

12 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:22
Seamaster