23 މެއި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ފުރަތަމަ ދެ މެޗް މިސްކިތްމަގު އަދި ދަޑިމަގަށް


ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް: ފުރަތަމަ މެޗްގައި ހޯދަޑު އަދި މިސްކިތްމަގު މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރާނެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް" މިއަދު ހަވީރު...

10 އޮކްޓޫބަރ 2015 09:08

އަތޮޅު ކައުންސިލް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް" މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުގައި...

08 އޮކްޓޫބަރ 2015 11:52

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް މިމަހު 10 ގައި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް މުބާރާތް" ނަމުގައި އަންހެން އަދި...

06 އޮކްޓޫބަރ 2015 11:24

ޒިދާން ފުޓްސަލްގައި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންގެ ޅައުމުރުފުރާގައި ފުޓުސަލް ކުޅެ، ފުޓުބޯޅައިގެ ގިނަ ހުނަރުތަކެއް...

05 އޮކްޓޫބަރ 2015 16:00

ފީފާގެ އެންމެ ފަހުގެ ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ އަށް 1 ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް

ފީފާގެ އެންމެ ފަހުގެ ރޭންކިންގައި ރާއްޖޭ އެއް ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު ސާކުގެ 4 ވަނަ ލިބޭއިރު ދުނިޔޭގެ...

05 އޮކްޓޫބަރ 2015 15:43

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް އިން ދަޑިމަގު ރަނިން ބަލިކޮށް ސެމީފައިނަލުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު ބީގައި ރޭ ދަޑިމަގު ރަނިން...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 14:34

ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ފުރަތަމަ ކަށަވަރު ކުރި ޓީމަކަށް ފުނާޑު ޓީމު

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު އޭގައި މިއަދު ހަވީރު މާދަޑު...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:11

ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ކެޓި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް މާލެގަމު ޔޫތު އެމްޕަވަރ ޓީމު

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 4ވަނަ މެޗުގައި ރޭ ބައްދަލު ކުރީ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:09

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރަސްގެ މައްޗަށް 1-3 ގެ ކުރިއެރުމެއް މިސްކިތްމަގު ޓީމުން ހޯދައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 19:37

ދެވަނަ މެޗު 3-0 ން މާދަޑި އޮމަލާސް ޓީމަށް

ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު ފެށި އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް "ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015" ގެ ދެވަނަ މެޗުގައި...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:32

ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ވޮލީމުބާރާތް "ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015" ގެ ކުޅުން މިއަދު ކަނދޮވަލި...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:09

ވޮލީމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޏ.އޭއީސީގެ ޓީމު ހޯދައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން ކުދިންގެ ފުރަތަމަ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:49

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަން ލީގު: ރޯމާގެ ދަނޑުގައި ބާސާ ހިފަހައްޓައިފި

މިރޭގެ ފެވަރިޓު މެޗުގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު ރޯމާ އަދި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ބާސާ ގެ މެޗު ނިމުނީ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 08:47

އެމްޖޭއެމުން އޭއީސީގެ ޓީމު ބަލިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން ކުދިންގެ ފުރަތަމަ ވޮލީބޯޅަ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 01:57
Seamaster