15 އޯގަސްޓް 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ވަރުގަދަ ސެމީފައިނަލުން ފްރާންސް ފައިނަލަށް


ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ފަހު މަޝްހޫރު އިނގިރޭސިން ސެމީ ފައިނަލަށް

ރޭ ރަޝިއާގެ ސަމާރާ އެރީނާ ގަިއ ކުޅޭވުނު ވޯލްޑްކަޕް ކުއާރޓަރ ފައިނަލުގެ ފުރަތަމަ މެޗު 2-0ން ކާމިޔާބުކޮށް...

08 ޖުލައި 2018 17:11

ސައުތު އެމެރިކާގެ ދެޓީމު ބަލިކޮށް ޔޫރަޕްގެ ދެ ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް

ރޭގައި ކުޅެވުނު ވޯލްޑްކަޕް 2018ގެ ކުއަރޓަރ ފައިނަލުގެ ދެމެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ފްރާންސާއި ބެލްޖިއަމުން ސެމީ...

07 ޖުލައި 2018 12:27

ދެވަނަ ބުރުގެ ފަހު ދެމެޗުން އިންގްލޭންޑާއި ސްވިޑެން ކްއާރޓަރ ފައިނަލަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފަހު ދެމެޗުން ރޭ ނިމުނު އިރު އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ސްވިޑެއިން ކްއާރޓަރ...

04 ޖުލައި 2018 16:59

ބްރެޒިލާއި ބެލްޖިއަމް ކްއާރޓާރ ފައިނަލަށް

މިހާރު ރަޝިއާގައި ކުރިޔަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކްއާރޓާރ ފައިނަލަުން ބްރެޒިޅާއި...

03 ޖުލައި 2018 15:38

ވަރުގަދަ ޓިކި ޓަކާ- ސްޕޭންގެ މައްޗަށް ރަޝިއާއިން ކުރިހޯދައިފި

ފުޓުބޯޅައި ގައި ކުރު ޕާސްތަކާއެކު(ޓިކި-ޓަކާ) މޮޅު ކުޅުމެއް ކުޅޭ ވަރުގަދަ ސްޕޭންގެ މައްޗަށް ޕެނަލްޓީގައި...

02 ޖުލައި 2018 02:04

ފުޓްސަލް ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕޯރޓްސް އަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަކަން ހޯދަޑު ސްޕޯރޓްސް އިން...

01 ޖުލައި 2018 01:43

އެމްބާޕޭގެ މޮޅު ކުޅުމުން ފްރާންސް ކްއާރޓަރ ފައިނަލަށް

މިރޭ ކުޅެވުން ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ދެވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ވަރުގަދަ އާޖެންޓީނާ ބަލިކޮށް ފްރާންސުން...

01 ޖުލައި 2018 01:11

އަޑުގަދަ އިނގިރޭސިން ބަލިކޮށް ބެލްޖިއަމް ގްރޫޕުގެ 1 ވަނައަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ވޯލްޑް ކަޕް ގްރޫޕް އީ ގެ ފަހު މެޗުގައި އަޑުގަދަ އިނގިރޭސިން 1-0 ން ބަލިކޮށް ބެލްޖިއމް ޓީމުން...

29 ޖޫން 2018 01:41

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގަދަ 16ގައި އޭޝިއާ ތަމްސީލުކުރަން ޖަޕާނުން އެކަނި

މިހާރު ރަޝިއާގައި ކުރިޔަށްދާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018ގެ ގްރޫޕް އެޗުގެ ނަތީޖާ މިރޭ ނުކުތް ގޮތުން މުބާރާތުގެ ދެވަނަ...

29 ޖޫން 2018 01:14

ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ހޯދަޑު ސްޕޯރޓްސް އާއި އެމްޕީއެލް

މިރޭ ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް ކޯޓުގައި ކުޅެވުނު ސެމީފައިނަލް ދެމެޗުން މޮޅުވެގެން ހޯދަޑު...

29 ޖޫން 2018 00:31

އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ވަރުގަދަ ޖަރުމަން ގްރޫޕް ސްޓޭޖުން ކަޓައިފި

ވޯލްޑް ކަޕްގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި މިރޭ ޖަރުމަނާއި ސައުތު ކޮރެއާ ބައްދަލު ކުރި މެޗު 2-0ން ސ.ކޮރެއާ ކާމިޔާބު...

28 ޖޫން 2018 01:16

ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލަށްދާ ޓީމުތައް ކަނޑައެޅިއްޖެ

މިހާރު ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް ކޯޓުގައި ކުޅެވެމުން ދާ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ފުޓްސަލް...

28 ޖޫން 2018 00:24

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ ބުރު ނިމިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ މިއަދާއި މިރޭ ކުޅެވުނު މެޗުތަކާއެކު ވަނީ ގްރޫޕް...

27 ޖޫން 2018 02:32

ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ފްރާންސް އާއި ކްރޮއޭޝިއާ ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައަށް

ރަޝިއާގައި މިހާރު ކުޅެވޭ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުތަކުގައި މިރޭ ފްރާންސް ކުޅުނު މެޗު...

27 ޖޫން 2018 01:36
Seamaster