19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޒަން: އެއްވެސް މެޗަކުން މޮޅުނުވެ ހޯދަޑު އަދި ފުނާޑު މުބާރާތުން ކަޓައިފި


ސުއަރޭޒްގެ ހަދިޔާއެއް މެސީއަށް

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރި ލިއޮނަލް މެސީއަށް އެނާގެ ޓީމުގެ ބައިވެރިޔެއް ކަމަށްވާ ލުއިސް ސުއަރޭޒް ހަދިޔާއަކަށް...

16 އޮކްޓޫބަރ 2015 18:02

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ޑިވިޒަން: ފުރަތަމަ ދެ މެޗް ފިސްޑާ އާއި ދަޑިމަގު ހުދުކެޑަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓް" ފިރިހެން ޑިވިޒަންގެ...

16 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:44

ފުނާޑު ބަލިކޮށް މިސްކިތްމަގު ފައިނަލާ ގާތަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗް އެކުވެރި ފުނާޑު ބަލިކޮށް މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން...

15 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:37

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް: ދަޑިމަގު ރަނިން ފައިނަލަށް

ސެމީފައިނަލް ފުރަތަމަ މެޗްގައި މިއަދު ބައްދަލުކުރީ ގުރޫޕް 1ގެ އެއްވަނަ ޓީމްގެ ގޮތުގައި ސެމީއަށްދިޔަ މާދަޑު...

14 އޮކްޓޫބަރ 2015 20:04

ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ، ގުރޫޕް އެއްވަނައިގެ ގޮތުގައި މާދަޑު އަދި ދަޑިމަގު ސެމީއަށް

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް ބަލިކޮށް މާދަޑު ފިސްޑާ...

13 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:48

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން ބައިގެ ކުޅުން މިމަހު 15 ގައި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފިރިހެން...

12 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:41

ޗެމްޕިއަން މިސްކިތްމަގު ބަލިކޮށް ފިސްޑާ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށް، ފުނާޑު ހަނި ގޮތަކަށް ސަލާމަތްވެއްޖެ

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް ޓޯނަމެންޓްގައި އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްގައި ޗެމްޕިއަން މިސްކިތްމަގު ބަލިކޮށް...

12 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:22

ފުރަތަމަ ދެ މެޗް މިސްކިތްމަގު އަދި ދަޑިމަގަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗްގައި އިއްޔެ...

11 އޮކްޓޫބަރ 2015 08:44

ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް: ފުރަތަމަ މެޗްގައި ހޯދަޑު އަދި މިސްކިތްމަގު މިއަދު ހަވީރު ބައްދަލުކުރާނެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް" މިއަދު ހަވީރު...

10 އޮކްޓޫބަރ 2015 09:08

އަތޮޅު ކައުންސިލް ވޮލީ މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް" މުބާރާތުގެ ގަވާއިދުގައި...

08 އޮކްޓޫބަރ 2015 11:52

އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތް މިމަހު 10 ގައި

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން "ފްރީގައިޒް ވޮލީ ބޯލް މުބާރާތް" ނަމުގައި އަންހެން އަދި...

06 އޮކްޓޫބަރ 2015 11:24

ޒިދާން ފުޓްސަލްގައި

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ގިނަ ކުޅުންތެރިންގެ ޅައުމުރުފުރާގައި ފުޓުސަލް ކުޅެ، ފުޓުބޯޅައިގެ ގިނަ ހުނަރުތަކެއް...

05 އޮކްޓޫބަރ 2015 16:00

ފީފާގެ އެންމެ ފަހުގެ ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ އަށް 1 ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް

ފީފާގެ އެންމެ ފަހުގެ ރޭންކިންގައި ރާއްޖޭ އެއް ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު ސާކުގެ 4 ވަނަ ލިބޭއިރު ދުނިޔޭގެ...

05 އޮކްޓޫބަރ 2015 15:43

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް އިން ދަޑިމަގު ރަނިން ބަލިކޮށް ސެމީފައިނަލުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު ބީގައި ރޭ ދަޑިމަގު ރަނިން...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 14:34
Seamaster