18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ޒިދާން ފުޓްސަލްގައި


ފީފާގެ އެންމެ ފަހުގެ ރޭންކިންގައި ރާއްޖެ އަށް 1 ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް

ފީފާގެ އެންމެ ފަހުގެ ރޭންކިންގައި ރާއްޖޭ އެއް ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމަކާއެކު ސާކުގެ 4 ވަނަ ލިބޭއިރު ދުނިޔޭގެ...

05 އޮކްޓޫބަރ 2015 15:43

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް އިން ދަޑިމަގު ރަނިން ބަލިކޮށް ސެމީފައިނަލުގެ އުއްމީދު ބޮޑު ކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު ބީގައި ރޭ ދަޑިމަގު ރަނިން...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 14:34

ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ފުރަތަމަ ކަށަވަރު ކުރި ޓީމަކަށް ފުނާޑު ޓީމު

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިޔަށް ދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގުރޫޕު އޭގައި މިއަދު ހަވީރު މާދަޑު...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:11

ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ކެޓި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް މާލެގަމު ޔޫތު އެމްޕަވަރ ޓީމު

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 4ވަނަ މެޗުގައި ރޭ ބައްދަލު ކުރީ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:09

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރަސްގެ މައްޗަށް 1-3 ގެ ކުރިއެރުމެއް މިސްކިތްމަގު ޓީމުން ހޯދައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 19:37

ދެވަނަ މެޗު 3-0 ން މާދަޑި އޮމަލާސް ޓީމަށް

ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު ފެށި އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް "ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015" ގެ ދެވަނަ މެޗުގައި...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:32

ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ވޮލީމުބާރާތް "ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015" ގެ ކުޅުން މިއަދު ކަނދޮވަލި...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:09

ވޮލީމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޏ.އޭއީސީގެ ޓީމު ހޯދައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން ކުދިންގެ ފުރަތަމަ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:49

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަން ލީގު: ރޯމާގެ ދަނޑުގައި ބާސާ ހިފަހައްޓައިފި

މިރޭގެ ފެވަރިޓު މެޗުގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު ރޯމާ އަދި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ބާސާ ގެ މެޗު ނިމުނީ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 08:47

އެމްޖޭއެމުން އޭއީސީގެ ޓީމު ބަލިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން ކުދިންގެ ފުރަތަމަ ވޮލީބޯޅަ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 01:57

އެމްޖޭއެމް އާއި އެފް އެސްގެ މެޗުން މޮޅުވީ އެމްޖޭއެމް ގެ ޓީމު

ކަނދުވަލި ވޮލީ ކޯޓުގައި ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 17:44

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަން ލީގުގެ މެޗްތައް މިރޭ ފެށެނީ

ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި ކުޅެވޭ ފުޓުބޯޅަ ލީގު މިރޭ ފެށޭނެއެވެ. މިލީގުގައި 32 ޓީމު 8 ގުރޫޕެއްގައި...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 23:29

ފުވައްމުލަކު އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ފެށެނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:19

މައިލޯ ކަލާރސް އެވޯޑް އޭއީސީގެ 6 ދަރިވަރަކަށް

ސްކޫލު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރުތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަރިވަރުންނަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ދެމުން އަންނަ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:57
Seamaster