19 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ސެމީ ފައިނަލުގެ ޖާގަ ފުރަތަމަ ކަށަވަރު ކުރި ޓީމަކަށް ފުނާޑު ޓީމު


ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުން ކެޓި ފުރަތަމަ ޓީމަކަށް މާލެގަމު ޔޫތު އެމްޕަވަރ ޓީމު

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ 4ވަނަ މެޗުގައި ރޭ ބައްދަލު ކުރީ...

27 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:09

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރަސްގެ މައްޗަށް 1-3 ގެ ކުރިއެރުމެއް މިސްކިތްމަގު ޓީމުން ހޯދައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ތިންވަނަ މެޗުގައި ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް...

26 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 19:37

ދެވަނަ މެޗު 3-0 ން މާދަޑި އޮމަލާސް ޓީމަށް

ފުވައްމުލަކުގައި މިއަދު ފެށި އަންހެނުންގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް "ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015" ގެ ދެވަނަ މެޗުގައި...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:32

ދެކުނު ދާއިރާގެ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށައިފި

ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ވޮލީމުބާރާތް "ދެކުނު ދާއިރާ ކަޕް 2015" ގެ ކުޅުން މިއަދު ކަނދޮވަލި...

25 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:09

ވޮލީމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ޏ.އޭއީސީގެ ޓީމު ހޯދައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން ކުދިންގެ ފުރަތަމަ...

20 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 12:49

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަން ލީގު: ރޯމާގެ ދަނޑުގައި ބާސާ ހިފަހައްޓައިފި

މިރޭގެ ފެވަރިޓު މެޗުގެ ގޮތުގައި ބެލެވުނު ރޯމާ އަދި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަނުން ކަމަށްވާ ބާސާ ގެ މެޗު ނިމުނީ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 08:47

އެމްޖޭއެމުން އޭއީސީގެ ޓީމު ބަލިކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން ކުދިންގެ ފުރަތަމަ ވޮލީބޯޅަ...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 01:57

އެމްޖޭއެމް އާއި އެފް އެސްގެ މެޗުން މޮޅުވީ އެމްޖޭއެމް ގެ ޓީމު

ކަނދުވަލި ވޮލީ ކޯޓުގައި ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލުން ކުރިޔަށް ގެންދާ ސްކޫލްތަކުގެ އަންހެން...

16 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 17:44

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަން ލީގުގެ މެޗްތައް މިރޭ ފެށެނީ

ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަނުންގެ ގޮތުގައި ކުޅެވޭ ފުޓުބޯޅަ ލީގު މިރޭ ފެށޭނެއެވެ. މިލީގުގައި 32 ޓީމު 8 ގުރޫޕެއްގައި...

15 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 23:29

ފުވައްމުލަކު އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މާދަމާ ފެށެނީ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 22:19

މައިލޯ ކަލާރސް އެވޯޑް އޭއީސީގެ 6 ދަރިވަރަކަށް

ސްކޫލު ފެންވަރުގެ ކުޅިވަރުތަކުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ދަރިވަރުންނަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ ދެމުން އަންނަ...

10 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 21:57

އަޝްފާނު 200 މީޓަރ ދުވުމުންވެސް ގައުމީ ޔޫތު ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

ޏ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގައި ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުންދާ އުމުރުން 16އަހަރުގެ ދަރިވަރު އިބްރާހިމް އަޝްފާނު...

09 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 08:45

އަޝްފާނު އަލީ ގައުމީ ޔޫތު ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި

މިއަހަރު އޮގަސްޓްމަހު މާލޭގައި ބޭއްވި މައިލޯ އިންޓަރ ސްކޫލް އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ 17 އަހަރުން...

07 ސެޕްޓެމްބަރ 2015 13:49

އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އޭއީސީއަށް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބޭއްވި 13 އަހަރުން ދަށުގެ އިންޓަރ ސްކޫލް ފުޓްބޯޅަ...

26 އޯގަސްޓް 2015 11:06
Seamaster