20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުރާސްފަތި)


ކުޅިވަރު

ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ފްރާންސް އާއި ކްރޮއޭޝިއާ ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައަށް


ހޯދަޑު ސްޕޯރޓްސް ބޮޑު މޮޅަކާއެކު ދެވަނަ ބުރަށް

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމް ފުޓްސަލް ކޯޓުގައި ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ...

26 ޖޫން 2018 03:04

ވޯލްޑް ކަޕް 2018: އުރުގުއޭ އާއި ސްޕޭން ގްރޫޕުގެ އެއްވަނައަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ވޯލްޑް ކަޕް 2018ގެ ގްރޫޕް އޭ އާއި ބީގެ މެޗުތަކަށް ފަހު ގްރޫޕްގެ އުރުގުއޭއާއި ސްޕެއިނުން...

26 ޖޫން 2018 02:14

ފުވައްމްލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ 2 ވަނަ ފުޓުސަލް މުބާރާތް މިއަދު ފަަށައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުނސިލްގެ 2 ވަނަ ފުޓްސަލް މިބާރާތް މިއަދު ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް ކޯޓުގައި...

25 ޖޫން 2018 01:55

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 :އިންގްލޭންޑް ދެވަނަ ބުރަށް

މިއަދާއި މިރޭ ކުޅުންު ގްރޫޕްޖީ ގެ މެޗުން ފަސޭހަ މޮޅަކާއެކު އިންގްލޭންޑް ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ޔަގީން...

25 ޖޫން 2018 01:19

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018: މެކްސިކޯ އާއި ބެލްޖިއަމް ދެވަނަ ބުރަށް

މިއަދާ މިރޭ ކުޅެވުނު ފިފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ މެޗުތަކުން ގްރޫޕް ޖީ އިން ބެލްޖިއަމް ފަސޭހަކަމާއެކު މޮޅެއް ހޯދައި...

24 ޖޫން 2018 01:07

ފީފާ ވޯލްޑުކަޕް 2018: ގްރޫޕް އީ ދެވަނަ ބުރުގެ ފޯރި ގަދަ ވެފައި

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގައި މިރޭ ކުޅެވުނު ގްރޫޕް އީ ދެ މެޗާއެކު ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގައިގެ ފޯރި ވަނި ގަދަ ވެފައެވެ....

23 ޖޫން 2018 01:10

ވޯލްޑް ކަޕް2018: އާރޖެންޓީނާއަށް ގަދަ 16 އަށް ދެވޭނީ ކިހިނެތް؟

މިފަހުގެ ވޯލްޑް ކަޕް މެޗެއްގައި އާރޖެންޓީނާ ޓީމު ބަލި ނުވާ ވަރުގެ ބޮޑު ބައްޔަކުން ރޭގައި ވަނީ ބަލިވެ ފާޑު...

22 ޖޫން 2018 22:09

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި 12 ޓީމު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި މި ފަހަރު 12 ޓީމުން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ....

22 ޖޫން 2018 21:18

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2018: ފްރާންސް އާއި ކްރޮއޭޝިއާ ދެވަނަ ބުރަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018 ގެ މެޗުތަކަށް ބަލާއިރު ގްރޫޕް ސީ އިން ފްރާންސް ޓީމު ދެވަނަ ބުރުން ޖާގަ...

22 ޖޫން 2018 01:56

ފީފާ ވޯލްޑުކަޕް 2018: ރަޝިއާ އާއި އުރުގުއޭ ދެވަނަ ބުރަށް

މިރޭ ކުޅެވުނު ގްރޫޕް އޭ ގެ މެޗާއެކު މުބާރާތުގެ ދެވަނަ ބުރުގެ ޖާގަ ކަށަވަރުވި ފުރަތަމަ ދެ ޓީމަމީ ރަޝިއާ އާއި...

20 ޖޫން 2018 22:13

ފީފާ ވޯލްޑުކަޕް 2018: ގަދަ 16ގެ ޖާގައަކާއި ރަޝިއާ ކައިރިޔަށް

މިހާރު ރަށިއާގައި ކުރިޔަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގަދަ 16 ޓީމުގެ ނުވަަތ 2 ވަނަ ބުރުގެ...

20 ޖޫން 2018 20:20

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018: ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަތަަމަ ބުރު ރޭ ނިމިއްޖެ

ރަޝިއާގައި ކުރިޔަށް ދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2018ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފުރަމަތަ ބުރު ރޭ ނިމުނު އިރު އޭޝިއާއާއި...

20 ޖޫން 2018 16:20

ފީފާ ވޯލްޑުކަޕް 2018: އިނގިރޭސިންނަށް އުނދަގޫ މޮޅެއް

މިރޭ ކުޅެވުނު ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗުތަކުގައި އިނގިރޭސިންނއި ސްވިޑުން އަށް އުނދަގުލުން މޮޅެއް ހޯދުނު އިރު...

19 ޖޫން 2018 09:57

ބޮޑު ބާރުތަކަށް މިފަހަރު ވޯލްޑް ކަޕުގައި މިވަނީ ކިހިނެތް؟

ރަޝިއާ 2018 ވޯލްޑް ކަޕް ގައި ބޮޑެތި ޓީމުތަކަށް މިވަނީ ކިހިނެތް ކަމާއި މެދު ބެލުންތެރިން ސުވާލު އުފައްދަން...

18 ޖޫން 2018 15:56
Seamaster