20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

ދަޑިމަގު އަވަށުން ފޯރީގައި ބޮޑު ޢީދުގެ ކުޅިވަރުތައް ކުރިޔަށް އެބަގެންދޭ


ފޯރިގަދަވެ ފަހު ބޯޅައިން ނަތީޖާ ނެރެން ޖެހުނު ދެ މެޗު

މިހާރު ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ...

18 އޯގަސްޓް 2017 18:57

މިއަދުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ކާމިޔާބުކުރީ ހޭޒް ޓީމުން

މިހާރު ފުވައްމުލަކު ކްރިކެޓް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ފިރިހެން ކުދިންގެ...

15 އޯގަސްޓް 2017 22:50

ގިނަބަޔަކު ހައިރާންކުރުވައި ހޭޒް ސީ ޓީމުގެ މައްޗަށް އެފްއެސް ޓީމުން ކުރި ހޯދައިފި

އިއްޔެ ފުވައްމުލަކުގައި ފަށައިގެން ކުރިޔަށް ދާ ފުވައްމުލަކު އިންޓަރ ސްކޫލް (ބޯއިސް) ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ...

15 އޯގަސްޓް 2017 00:56

ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި މިއަހަރު ފަސް މުބާރާތް

ސިޓީ ކައުންސިލުން އާންމުކުރި ކުޅިވަރު ކަލަންޑަރުގައި މިއަހަރު ފަސް މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ...

09 އޯގަސްޓް 2017 11:19

ފުނާޑު ޓީމު ބަލިކޮށް ޕޮލިސް ކްލަބް ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ 26ވަނަ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް...

21 ޖުލައި 2017 09:58

ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މިސްކިތްމަގު ޓީމު ދަތުރުކޮށްފި

މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގެ...

20 ޖުލައި 2017 19:24

ސެމީފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ދަ ފޭދޫ ސްޕޯރޓްސް އަށް

މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ...

18 ޖުލައި 2017 21:38

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް، އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ސެމީގެ ޖާގަ 3 ޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ...

17 ޖުލައި 2017 20:16

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް، އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ކުރީގައި މިސްކިތްމަގު ޓީމު

މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ 26 ވަނަ ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ކުޅުން...

15 ޖުލައި 2017 14:17


ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ޖަރުމަނަށް

މިރޭ ރަޝިއާގެ ސެއިންޓް ޕީޓަރސްބާރގް ގައި ކުޅެވުނު ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕުގެ ފައިނަލް މެޗު ހަނި ގޮތަކަށް ވޯލްޑް...

03 ޖުލައި 2017 01:48

ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖަރުމަން ދަތުރުކޮށްފި

މިރޭ ކުޅޭވުނު ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު 4-1 ން މެކްސިކޯގެ...

30 ޖޫން 2017 01:56

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް ގެ ފައިނަލަށް ޗިލީ ދަތުރުކޮށްފި

މިރޭ ކަޒާން އެރީނާގައި ކުޅެވުނު ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗްގަލް...

29 ޖޫން 2017 02:20

އެމްޕީން ބައިވެިރވި ޚާއްސަ ފުޓުސަލް މެޗު

ފިތުރު ޢީދާއި ގުޅުވައިގެން ދަޑިމަގު އަވަށުން މިފަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދާ ޢީދު ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ...

27 ޖޫން 2017 13:23
Seamaster