20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުރާސްފަތި)


ކުޅިވަރު

ސްކޫލް ކުދިންގެ ކްރިކެޓް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޭޒް އާއި އެމްޖޭއެސްގެ ޓީމުތަކަށް


ކޮކާކޯލާ ލޯންގްރަން މެރަތަން ހައްމާދު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ޓޯޓަލް ފިޓްނަސް ގްރޫޕް (ޓީއެފްޖީ) އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިޔަ ކޮކާކޯލާ ލޯންގް ރަން ގެ...

22 އެޕްރީލް 2018 09:04

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބާއްވާ ކްރިކެޓް މުބާރާތް ފޯރިއާއެކު ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މިމުބާރާތުގެ...

09 އެޕްރީލް 2018 23:26

ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ފުޓްސަލް މެޗުތަކެއް

ދުނިޔޭގެ ސިއްޙަތު ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޏ.އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލުގެ ފަރާތުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި...

09 އެޕްރީލް 2018 21:51

ވެޓެރަންސް ފުޓުސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކުރާ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު...

09 އެޕްރީލް 2018 00:13

ޒޯން 8 ގެ ފައިނަލް ގެ ފުރަތަމަ މެޗު ދޫޑިގަލާނޯ އަށް ގެއްލިއްޖެ

ފުވައްމުލަކު މައިލޯ ދަޑުގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޒޯން 8 ގެ ފައިނަލްގެ ފުރަތަމަ ލެގުގައި ދޫޑިގަލާނޯގެ މައްޗަށް...

08 އެޕްރީލް 2018 14:03

ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކްއާރޓަރ ފައިނަލުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފި

ޔޫއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ކުއަރޓަރ ފައިނަލުގެ ގުރުއަތުލުން ބާއްވައިފިއެވެ. މިފަހަރުގެ ކްއާރޓަރ ފައިނަލުން...

16 މާރޗް 2018 16:54

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލުގެ އިންޓަރ ހައުސް ސްޕޯރޓްސް ފެސްޓިވަލް ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލް (އެފްއެސް) ގެ އިންޓަރ ހައުސް ސްޕޯރޓސް ފެސްޓިވަލް 2018 އިއްޔެ ނިންމާލައިފިއެވެ....

05 މާރޗް 2018 19:21

ފުޓުބޯޅައިގެ އެންމެ މަޝްހޫރު ދެ ފޯރވަޑުން - މެސީ އާއި ރޮނަލްޑޯ

ފުޓުބޯޅައިގައި ކިތަންމެ މޮޅަށް ކުޅުނަސް ފޯވަޑުން ގޯލު ނުޖެހަންޏާ އެއީ ކާމީޔާބީއެއް ކަމަށް ގިނަ ބަޔަކު...

18 ފެބުރުއަރީ 2018 16:03

މިސްކިތްމަގުން ގައުމީ ވޮލީ ބޯޅަ ތަށި އަނެއްކާވެސް ހޯދައިފި

ފުވައްމުލަކުގެ މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން ގައުމީ ވޮލީ ބޯޅަ ތަށި އަނެއްކާވެސް ހޯދައިފިއެވެ. އިއްޔެ...

17 ޑިސެމްބަރ 2017 08:59

މިސްކިތްމަގު ގައުމީ ވޯލީބޯޅަ ލީގު ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ މިސްކިތްމަގު...

11 ޑިސެމްބަރ 2017 15:44

މިސްކިތްމަގު ދެވަނަ ފަހަރަށް ޕޮލިސް ބަލިކޮށް ލީގުކާމިޔާބުކުރުމާއި ގާތަށް

މާލޭގެ ސޯޝަލް ސެންޓާރ އިންޑޯކޯޓުގައި ކުރިއަށްދާ ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ހަތަރުމެޗުގައި...

07 ޑިސެމްބަރ 2017 08:42

މިސްކިތްމަގު ދެވަނަ މެޗުވެސް ކާމިޔާބުކޮށް

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ޤައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގައި މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ކުޅުނު...

05 ޑިސެމްބަރ 2017 08:27

ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މިސްކިތްމަގުން ކާމިޔާބުކޮށްފި

ސީލައިފް ގްލޯބަލް ގައުމީ ވޮލީބޯޅަ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗު މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ...

04 ޑިސެމްބަރ 2017 14:45

އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑްކަޕުގެ ގުރުނަގައިފި

އަންނަ އަހަރު ޖޫންމަހު 14 ވަނަ ދުވަހު ފެށޭ ވޯލްޑްކަޕުގެ ގްރޭޕް ސްޓޭޖް އެކުލަވާލުމަށް ގުރުއަތުލައިފިއެވެ....

02 ޑިސެމްބަރ 2017 16:57
Seamaster