20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުރާސްފަތި)


ކުޅިވަރު

ގައުމީ ވޯލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މިސްކިތްމަގު މާދަމާ ކުޅެނީފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ...

16 ނޮވެމްބަރ 2017 10:42

ދަޑިމަގު ރަނިން އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ތަށި ގެންގޮސްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ...

16 ނޮވެމްބަރ 2017 10:35

ވޮލީ ބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މީދޫ ޓީމު ދަތުރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ...

15 ނޮވެމްބަރ 2017 08:50

މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުން ކަޓުވާލުމަށްފަހު ރަނިން ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓްގެ އަންހެން ޑިވިޝަންގެ...

14 ނޮވެމްބަރ 2017 09:22

ސެމީ ފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ މިސްކިތްމަގު ކަށަވަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓްގެ ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ...

13 ނޮވެމްބަރ 2017 22:53

ނެރެގަނޑޮ އަތުން ބަލިވެ އެމްއެންޑީއެފް ކަޓައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ވޮލީ ބޯޅަ ޓޯނަމެންޓްގައި އިއްޔެ ހަވީރު...

13 ނޮވެމްބަރ 2017 16:44

އެމްޕީއެލް އިން ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ފުޓްސަލް ތަށި އުފުލާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް...

29 އޮކްޓޫބަރ 2017 13:31

އިގިރޭސިން 17 އަހަރުންދަށުގެ ވޯލްޑްކަޕް ވެސް އުފުލާލައިފި

އިންޑިއާގެ ކަލްކަތާގައި އިއްޔެ ކުޅެވުނު ފައިނަލް މެޗުން 5-2 ލަޑުން ސްޕެއިންގެ މައްޗަށް ކާމިޔާބު ހޯދައި...

29 އޮކްޓޫބަރ 2017 08:54

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް ފައިނަލަށް އެމްޕީއެލް އާއި ދޫޑިގަލާނޯ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލް ފުޓްސަލް...

28 އޮކްޓޫބަރ 2017 17:57


ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017 ގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ

މިމަހު 10 ވަނަ ދުވަހު ފެށި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެޓަރެންސް ފުޓުސަލް މުބާރާތުގައި ފޯރިގަދަ...

15 އޮކްޓޫބަރ 2017 18:16

މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު ފަހުމެޗުން އާރޖެންޓީނާއަށް ވޯލްޑްކަޕުގެ އޮޓޮމެޓިކް ޖާގައެއް

އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގެ ފަހު މެޗުން...

11 އޮކްޓޫބަރ 2017 09:05

ބުޗާކަޕް ޗެޕްިންކަން ދަޑިމަދު ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާއަށް

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެވުނު ބުޗާ ކަޕް 2017ގެ ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ދަޑިމަގު ޒުވާނުންގެ...

10 އޮކްޓޫބަރ 2017 07:22
Seamaster