18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ވެޓެރަންސް ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2017 ގެ ފައިނަލް މެޗު މިރޭ


މެސީގެ ހެޓްރިކާއެކު ފަހުމެޗުން އާރޖެންޓީނާއަށް ވޯލްޑްކަޕުގެ އޮޓޮމެޓިކް ޖާގައެއް

އަންނަ އަހަރު ރަޝިއާގައި ބާއްވާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކޮލިފިކޭޝަންގެ ފަހު މެޗުން...

11 އޮކްޓޫބަރ 2017 09:05

ބުޗާކަޕް ޗެޕްިންކަން ދަޑިމަދު ޒުވާނުންގެ ޖަމްއިއްޔާއަށް

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅެވުނު ބުޗާ ކަޕް 2017ގެ ފައިނަލް މެޗު ކާމިޔާބުކޮށް ދަޑިމަގު ޒުވާނުންގެ...

10 އޮކްޓޫބަރ 2017 07:22

ފުވައްމުލަކުގައި ލެވެލް 1 ގެ ކްރިކެޓް އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީނު ކޮށްފި

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމުކޮށްގެ ފުވައްމުލަކުގައި އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ...

07 އޮކްޓޫބަރ 2017 19:57

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ކްރިކެޓް މުބާރާތް އިއްޔެ ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ކްރިކެޓް މުބާރާތް އިއްޔެ ނިންމާލައިފިއެވެ....

07 އޮކްޓޫބަރ 2017 20:31

ބުޗާކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ދަޑިމަގާއި ވާދަކުރާނީ ދޫނޑިގަން ޓީމު

ބުޗާ ކަޕް 2017ގެ ފަހު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ހޯދަޑު (ޕީއާރުއެސް) ޓީމު ބަލިކޮށްގެން ދަޑިމަގު...

06 އޮކްޓޫބަރ 2017 19:10

ބުޗާ ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ދުނޑިގަމު ޓީމު ދަތުރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާ ކަޕް 2017ގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ފުވައްމުލަކު...

06 އޮކްޓޫބަރ 2017 11:35

މިއަދުގެ މެޗުން 1-2 ން ބަލިވި ނަމަވެސް ހަނި ގޮތަކަށް ހޯދަޑު ސެމީ ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާ ކަޕް 2017ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ފަހުމެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ ރޫހޫ...

02 އޮކްޓޫބަރ 2017 21:47

ގްރޫޕް އޭ އިން ދޫނޑިގަމު ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާ ކަޕްގެ 7 ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް (ދޫނޑިގަން) ޓީމާއި...

01 އޮކްޓޫބަރ 2017 21:53

މިފަހަރުގެ މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓުބޯޅަ ފިއެސްޓާގެ އެންމެ ކާމީޔާބީ ހޭޒްގެ ޓީމު، ދެން އެމްޖޭއެސް

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ 2017ގެ ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު ނިންމާލައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ރަސްމީ...

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 22:19

މިއަދުގެ މޮޅާއެކު މާލެގަމު ޓީމާއި ދަޑިމަގު ޒ.ޖ ގެ ޓީމަށް ސެމީ ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ބުޗާ ކަޕްގެ 6 ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ގްރޫ ބީގެ...

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 21:15

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ 2017 ގެ ގްރޭޑް 3 ން ކުރި ހޯދީ ހޭޒްގެ ޓީމު

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ 2017ގެ ގްރޭޑް 3ގެ ބައިން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހާފިޒް...

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:01

ބުޗާ ކަޕް: ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ ރޫޙު (ދިގުވާނޑު) ޓީމާއި މިސްކިތްމަގު އ.ގ. މެޗު ގޯލެއް ނުޖެހި ވީއެއްވަރު

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާކަޕްގެ 5 ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ ރޫޙު (ދިގުވާނޑު) ޓީމާއި...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 18:59

ބުޗާ ކަޕް: ހޯދަޑު (ޕެރިސް) ޓީމާއި ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓސްގެ މެޗު 1-1 ން އެއްވަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ މެޗުގައި ހޯދަޑު ޕީސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 18:42

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ 2017 ފުވައްމުލަކުގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ

މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ފުވައްމުމުލަކު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ ފެށިގެން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 18:14
Seamaster