20 ސެޕްޓެމްބަރ 2018 (ބުރާސްފަތި)


ކުޅިވަރު

ފުވައްމުލަކުގައި ލެވެލް 1 ގެ ކްރިކެޓް އަމްޕަޔަރުން ތަމްރީނު ކޮށްފި


ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ބޭއްވި ކްރިކެޓް މުބާރާތް އިއްޔެ ނިންމާލައިފި

ފުވައްމުލަކު ސްކޫލްތަކުގެ މެދުގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ ކްރިކެޓް މުބާރާތް އިއްޔެ ނިންމާލައިފިއެވެ....

07 އޮކްޓޫބަރ 2017 20:31

ބުޗާކަޕްގެ ފައިނަލުގައި ދަޑިމަގާއި ވާދަކުރާނީ ދޫނޑިގަން ޓީމު

ބުޗާ ކަޕް 2017ގެ ފަހު ސެމީ ފައިނަލް މެޗުން ބޮޑު ތަފާތަކުން ހޯދަޑު (ޕީއާރުއެސް) ޓީމު ބަލިކޮށްގެން ދަޑިމަގު...

06 އޮކްޓޫބަރ 2017 19:10

ބުޗާ ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ދުނޑިގަމު ޓީމު ދަތުރުކޮށްފި

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާ ކަޕް 2017ގެ ފުރަތަމަ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު ފުވައްމުލަކު...

06 އޮކްޓޫބަރ 2017 11:35

މިއަދުގެ މެޗުން 1-2 ން ބަލިވި ނަމަވެސް ހަނި ގޮތަކަށް ހޯދަޑު ސެމީ ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާ ކަޕް 2017ގެ ގުރޫޕް އޭގެ ފަހުމެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ ރޫހޫ...

02 އޮކްޓޫބަރ 2017 21:47

ގްރޫޕް އޭ އިން ދޫނޑިގަމު ޓީމު ސެމީ ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާ ކަޕްގެ 7 ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓްސް (ދޫނޑިގަން) ޓީމާއި...

01 އޮކްޓޫބަރ 2017 21:53

މިފަހަރުގެ މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓުބޯޅަ ފިއެސްޓާގެ އެންމެ ކާމީޔާބީ ހޭޒްގެ ޓީމު، ދެން އެމްޖޭއެސް

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ 2017ގެ ކުޅުން މިއަދު ހަވީރު ނިންމާލައިފިއެވެ. ފުވައްމުލަކު ރަސްމީ...

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 22:19

މިއަދުގެ މޮޅާއެކު މާލެގަމު ޓީމާއި ދަޑިމަގު ޒ.ޖ ގެ ޓީމަށް ސެމީ ފައިނަލަށް

ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ބުޗާ ކަޕްގެ 6 ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅުނު ގްރޫ ބީގެ...

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 21:15

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ 2017 ގެ ގްރޭޑް 3 ން ކުރި ހޯދީ ހޭޒްގެ ޓީމު

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ 2017ގެ ގްރޭޑް 3ގެ ބައިން ލީގު ޗެމްޕިއަންކަން ހާފިޒް...

30 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:01

ބުޗާ ކަޕް: ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ ރޫޙު (ދިގުވާނޑު) ޓީމާއި މިސްކިތްމަގު އ.ގ. މެޗު ގޯލެއް ނުޖެހި ވީއެއްވަރު

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާކަޕްގެ 5 ވަނަ މެޗުގައި މިއަދު ހަވީރު ފުވައްމުލަކު ޒުވާނުންގެ ރޫޙު (ދިގުވާނޑު) ޓީމާއި...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 18:59

ބުޗާ ކަޕް: ހޯދަޑު (ޕެރިސް) ޓީމާއި ފުވައްމުލަކު ސްޕޯރޓސްގެ މެޗު 1-1 ން އެއްވަރު

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިއަށްދާ ބުޗާކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ މެޗުގައި ހޯދަޑު ޕީސް އެންޑް ރިކްރިއޭޝަން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 18:42

މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ 2017 ފުވައްމުލަކުގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށް ދަނީ

މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ފުވައްމުމުލަކު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި މައިލޯ ކިޑްސް ފުޓްބޯލް ފިއެސްޓާ ފެށިގެން...

29 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 18:14

ބުޗާ ކަޕް 2017: ބޮޑު ތަފާތަކުން ދަޑިމަގު މޮޅުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގައި ކުރިއަށްދާ ބުޗާކަޕްގެ ތިންވަނަ މެޗް ވެށި ނަލަ ޖަމްމިއްޔާ (ހޯދަޑު) މައްޗަށް ދަޑިމަގު...

28 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 11:10

ފީީފާގެ މިއަހަރުގެ އިނާމުތަކަށް ކުޅުންތެރިން ޝޯރޓް ލިސްޓް ކޮށްފި

ބައިނަލް އަގުވާމީ ފުޓުބޯޅައިގެ މައި އިދާރާ ފީފާއިން ކޮންމެ އަހަރަކު ހޮވާ ވަނަތަކަށް ވާދަކުރާ އެންމެ މޮޅު 3...

23 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:32

ޒުވާން ކުދިްނނަށް ވޯލީބޯޅައިގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ

ފުވައްމުލަކުގެ ޒުވާން ކުދިންނަށް (ޔޫތް ޑިވެލެޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް- ވައިޑީޕީ) ވޮލީބޯޅަ ޕްރޮގްރާމެއް...

17 ސެޕްޓެމްބަރ 2017 14:58
Seamaster