20 މާރޗް 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

މިސްކިތްމަގު ދެވަނަ މެޗުންވެސް މޮޅުވެ، ފިސްޑާ ބަލިވެއްޖެ


މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމުން މޯލްޑިވިއަން ރކ 3-0ން ބަލިކޮށްފި

މިއަދު މާލޭގައި ފެށި އަލްމުދިޝް ގައުމީ ވޮލީ ލީގުގެ އަންހެން ޑިވިޝަނުގެ ފުރަތަމަ މެޗު 3-0 ސެޓުން މިސްކިތްމަގު...

04 ނޮވެމްބަރ 2016 19:13

މިފަހަރު މެސީއަށް ބޯލަން ޑިއޯރ، ރޮނަލްޑޯއަށް ފީފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް- ކޯއްޗެއް ރަނގަޅީ؟

މިއަހަރުގެ ފީފާ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ރިއަލް މެޑްރިޑްގެ ކްރިސްޓީއާނާ ރޮނަލްޑޯއަށް ލިބޭނެ ކަމަށް...

04 ނޮވެމްބަރ 2016 16:12


ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދަރިވަރުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް އަންނަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ބާއްވަނީ

ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓް ގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް އަންނަ ހަފުތާގެ ހުކުުރު ދުވަހު...

27 އޮކްޓޫބަރ 2016 23:15

ރޯޑް ސޭފްޓީ ކެމްޕެއިނާއި ގުޅުވައިގެން ފުޓްސަލް މުބާރާތަކާއި ދުވުމުގެ މުބާރާތެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ފުވައްމުލަކު...

26 އޮކްޓޫބަރ 2016 08:36

17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އުތުރު ކޮރެއާ ހޯދައިފި

ރޭ ޖޯޑަންގެ އައްމާނުގައި ކުޅެވުނު ފީފާ 17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

22 އޮކްޓޫބަރ 2016 09:38

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް ހޯދައިފި

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ، މިރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗްގައި...

21 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:10

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަން ފިސްޑާ ބަލިކޮށް މީދޫ ވޮލީ ޓީމް ފައިނަލަށް

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީފައިނަލްގެ ތިންވަނަ މެޗްގައި ކުޅުނީ މާދަޑު ފިސްޑާ އާއި މީދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ. މިމެޗް...

20 އޮކްޓޫބަރ 2016 11:04

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަން މިސްކިތްމަގު ބަލިކޮށް ފިސްޑާ ފައިނަލަށް

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީފައިނަލްމެޗްގައި ކުޅުނީ މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމާއި މާދަޑު ފިސްޑާއެވެ....

19 އޮކްޓޫބަރ 2016 09:34

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލަށް އަފުން ޓީމު, ތިންވަނަ ސެމީގައި ފިސްޑާ އަދި މީދޫ ވޮލީ ޓީމް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް އަފުން ޓީމް...

18 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:20

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ މިސްކިތްމަގު އަދި ފިސްޑާ ސެމީ ފައިނަލަށް، މީދޫ ވޮލީ ޓީމަށް ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޝަންގެ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް...

17 އޮކްޓޫބަރ 2016 09:19

ހޯދަޑުގެ ދެ ޓީމަށް ނާކާމިޔާބު ދުވަހެއް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޝަންގެ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް ހޯދަޑު...

16 އޮކްޓޫބަރ 2016 10:51


އަފުން ޓީމް ސެމީއަށް، މިސްކިތްމަގު ހަނިގޮތަކަށް މޮޅުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޝަންގެ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްގައި...

14 އޮކްޓޫބަރ 2016 09:51
Seamaster