27 ޖޫން 2017 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

100% ރެކޯޑާއެކު އާޖެންޓީނާ ފައިނަލަށް


ސްޕޭން ބަލިކޮށް ކްރޮއޭޝިއާ ގްރޫޕް ޑީ ގެ 1ވަނައަށް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި ރޭ ކުޅެވުނު ގުރޫޕް ޑީ ގެ ފުރަތަމަ މެޗުގެ ފަހު ވަގުތު ސްޕޭން...

22 ޖޫން 2016 15:16

ގުރޫޕް ސީގެ ކުރި ޖަރުމަށް ލިބެނީ ގޯލުގެ ތަފާތުން

ޔޫރޯ 2016 ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅެވުނު ގުރޫޕް ސީގެ ފަހު ދެމެޗު ނިމުނު އިރު ޖަރުމަން ޓީމަށް އެއްވަނަ...

22 ޖޫން 2016 01:57

އުނދަގުލުން އިނގިރޭސިންނަށް ލިބުނީ ގުރޫޕުގެ 2 ވަނަ

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީގެ މެޗުތައް ރޭ ނިމުނު އިރު އިނގިރޭސިންނަށް ލިބުނީ...

21 ޖޫން 2016 17:01

ކޮޕާ އެމެރިކާގެ ސެމީ ފައިނަލުގަިއ އާޖެންޓީނާ އާއި އެމެރިކާ ކުޅެނީ

އެމެރިކާ ގައި މިހާރު ކުޅެވެމުންދާ ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލް ފުރަތަމަ...

20 ޖޫން 2016 22:47

ޔޫރޯ 2016: އޭގުރޫޕުން ފްރާންސް އަދި ސްވިޒަލޭންޑް ދެވަނަ ބުރަށް

ފްރާންސްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫއެފާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އޭގެ މެޗުތައް ރޭ ނިމުނު އިރު...

20 ޖޫން 2016 19:50

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016: ގުރޫޕް އޭގެ އާޖެންޓީނާ އާއި ޗިލީ ސެމީ ފައިނަލަށް

މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެވުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް އެއްގުރޫޕެއްގައި...

19 ޖޫން 2016 15:53

ބެލްޖިއަމް އަށް ފަސޭހަ މޮޅެއް

މިރޭ ކުޅެވުނު ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް އީ މެޗުގައި ބެލްޖިއަމުން ފަސޭހަމޮޅެއް އަޔަރލޭންޑްގެ...

19 ޖޫން 2016 02:33

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފި

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 ސެންޓެނާރިއޯ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން ކޮލަމްބިއާ ޖާގަހޯދައިފިއެވެ. މިއަދު...

18 ޖޫން 2016 12:45

ބައިކޮޅަށް ގޯލެއް ވަނަ ނުދީ އިޓަލީއާއި ސްޕޭނުން ގަދަ 16 އިން ޖާގަ ކަށަވަރުކޮށްފި

ފްރާންސްގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅާ މުބާރާތުގައި މިރޭ ކުޅެވުނު މެޗުތަކުގައި އިޓަލީއާއި...

18 ޖޫން 2016 02:39

ކޮޕާ އެމެރިކާ 2016 މުބާރާތުގެ ސެމީފައިނަލުން އެމެރިކާ ޖާގަ ހޯދައިފި

މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެވުނު ކޮޕާ އެމެރިކާ ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާރޓަރ ފައިނަލް މެޗުން މޮޅުވެގެން އެމެރިކާ...

17 ޖޫން 2016 11:10

ފޯރިގަދަ މެޗުތަކަކަށް ފަހު ގިނަޓީމުތައް ގަދަ 16ގެ އިންތިޒާރުގައި

ޔޫއެފާ ޔޫރޯ 2016 ފުޓުބޯޅާ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ބީ އަދި ސީ ގެ ދެވަނަ މެޗުތައް މިރޭ ކުޅުނުއިރު، އިނގިރޭސި ވިލާތަށް...

17 ޖޫން 2016 02:18

ޔޫރޯ 2016 ގެ ގަދަ 16ގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ޖާގަ ފްރާންސަށް

ޔޫއެފާ ޔޫރޯ 2016 ފޫޓުބޯޅާ މުބާރާތުގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ދެވަނަ މެޗުތައް މިރޭ ފެށިއިރު، މިރޭގެ މޮޅާ އެކު އެންމެ...

15 ޖޫން 2016 21:16

ކޮޕާ އެމެރީކާ ސެންޓެނާރިއީ 2016ގެ ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުތައް މިއަދު ނިމިއްޖެ

ކޮޕާ އެމެރިކާ ސެންޓެނާރިއޯ 2016ގެ ގުރޫޕް ސްޓޭޖުގެ ފަހު މެޗުތައް މިއަދު ހެނދުނު ކުޅެފިއެވެ. މިއަދުގެ ފުރަތަމަ...

15 ޖޫން 2016 15:28

ރަޝިއާ ޓީމު ޔޫރޯ2016 އިން ވަކިކުރުމުގެ އިންޒާރު ޔޫއެފާ އިން ދީފި

ރަޝިއާ ސަޕޯޓަރުންގެ ފަރާތުން އިތުރަށް ހަމަނުޖެހުން އުފައްދައިފި ނަމަ ޔޫރޯ 2016 މުބާރާތުން ވަކިކުރާނެ ކަމުގެ...

15 ޖޫން 2016 12:29
Seamaster