22 މެއި 2018 (އަންގާރަ)


ކުޅިވަރު

މިފަހަރު މެސީއަށް ބޯލަން ޑިއޯރ، ރޮނަލްޑޯއަށް ފީފާގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް- ކޯއްޗެއް ރަނގަޅީ؟ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓްގެ ދަރިވަރުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތް އަންނަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ބާއްވަނީ

ޒިކުރާ އިންސްޓިޓިއުޓް ގެ ދަރިވަރުންގެ މެދުގައި ބާއްވާ ފުޓްސަލް މުބާރާތް އަންނަ ހަފުތާގެ ހުކުުރު ދުވަހު...

27 އޮކްޓޫބަރ 2016 23:15

ރޯޑް ސޭފްޓީ ކެމްޕެއިނާއި ގުޅުވައިގެން ފުޓްސަލް މުބާރާތަކާއި ދުވުމުގެ މުބާރާތެއް ފުވައްމުލަކުގައި ބާއްވަނީ

ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖޭންސީ އާއި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި ޏ. އަތޮޅު ހޮސްޕިޓަލާއި ފުވައްމުލަކު...

26 އޮކްޓޫބަރ 2016 08:36

17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އުތުރު ކޮރެއާ ހޯދައިފި

ރޭ ޖޯޑަންގެ އައްމާނުގައި ކުޅެވުނު ފީފާ 17 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެނުންގެ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

22 އޮކްޓޫބަރ 2016 09:38

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް ހޯދައިފި

ހޯދަޑު ސްޕައިކަރސް މިމުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދީ، މިރޭ ކުޅުނު އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލް މެޗްގައި...

21 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:10

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަން ފިސްޑާ ބަލިކޮށް މީދޫ ވޮލީ ޓީމް ފައިނަލަށް

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީފައިނަލްގެ ތިންވަނަ މެޗްގައި ކުޅުނީ މާދަޑު ފިސްޑާ އާއި މީދޫ ވޮލީ ޓީމެވެ. މިމެޗް...

20 އޮކްޓޫބަރ 2016 11:04

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ޗެމްޕިއަން މިސްކިތްމަގު ބަލިކޮށް ފިސްޑާ ފައިނަލަށް

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ ސެމީފައިނަލްމެޗްގައި ކުޅުނީ މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމާއި މާދަޑު ފިސްޑާއެވެ....

19 އޮކްޓޫބަރ 2016 09:34

ފިރިހެން ޑިވިޝަންގެ ފައިނަލަށް އަފުން ޓީމު, ތިންވަނަ ސެމީގައި ފިސްޑާ އަދި މީދޫ ވޮލީ ޓީމް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޝަނުގެ ފައިނަލަށް އަފުން ޓީމް...

18 އޮކްޓޫބަރ 2016 00:20

އަންހެން ޑިވިޝަންގެ މިސްކިތްމަގު އަދި ފިސްޑާ ސެމީ ފައިނަލަށް، މީދޫ ވޮލީ ޓީމަށް ގުރޫޕްގެ އެއްވަނަ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޝަންގެ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް...

17 އޮކްޓޫބަރ 2016 09:19

ހޯދަޑުގެ ދެ ޓީމަށް ނާކާމިޔާބު ދުވަހެއް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޝަންގެ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗް ހޯދަޑު...

16 އޮކްޓޫބަރ 2016 10:51


އަފުން ޓީމް ސެމީއަށް، މިސްކިތްމަގު ހަނިގޮތަކަށް މޮޅުވެއްޖެ

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޝަންގެ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްގައި...

14 އޮކްޓޫބަރ 2016 09:51

މީދޫ ވޮލީ ޓީމް އަދި ފިސްޑާއަށް މޮޅެއް

ފުވައްމުލަކު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ވޮލީ މުބާރާތުގެ ފިރިހެނުންގެ ޑިވިޝަންގެ އިއްޔެ ހަވީރު ކުޅުނު މެޗްގައި...

13 އޮކްޓޫބަރ 2016 07:34

އަންނަ އަހަރު ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތް އޮންނާނީ ފުވައްމުލަކުގައި: ލަތީފް

އަންނަން އަހަރު ގައުމީ އަންހެން ވޮލީ މުބާރާތް އޮންނާނީ ފުވައްމުލަކު ގައި ކަމަށް ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ގެ...

12 އޮކްޓޫބަރ 2016 08:31
Seamaster