18 ޖުލައި 2018 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް މިސްކިތްމަގު ޓީމު ދަތުރުކޮށްފި


ސެމީފައިނަލުގެ ފަހު ޖާގަ ދަ ފޭދޫ ސްޕޯރޓްސް އަށް

މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ ވީއޭއެމް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ...

18 ޖުލައި 2017 21:38

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް، އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ސެމީގެ ޖާގަ 3 ޓީމުން ކަށަވަރުކޮށްފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ...

17 ޖުލައި 2017 20:16

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕް، އަންހެން ޑިވިޜަނުގެ ކުރީގައި މިސްކިތްމަގު ޓީމު

މިހާރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށްދާ 26 ވަނަ ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން ކަޕްގެ އަންހެން ޑިވިޜަންގެ ކުޅުން...

15 ޖުލައި 2017 14:17


ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ކަން ޖަރުމަނަށް

މިރޭ ރަޝިއާގެ ސެއިންޓް ޕީޓަރސްބާރގް ގައި ކުޅެވުނު ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕުގެ ފައިނަލް މެޗު ހަނި ގޮތަކަށް ވޯލްޑް...

03 ޖުލައި 2017 01:48

ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕުގެ ފައިނަލަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ޖަރުމަން ދަތުރުކޮށްފި

މިރޭ ކުޅޭވުނު ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗު ފަސޭހަކަމާއެކު 4-1 ން މެކްސިކޯގެ...

30 ޖޫން 2017 01:56

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕް ގެ ފައިނަލަށް ޗިލީ ދަތުރުކޮށްފި

މިރޭ ކަޒާން އެރީނާގައި ކުޅެވުނު ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލް މެޗުގައި ޔޫރަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ޕޯޗްގަލް...

29 ޖޫން 2017 02:20

އެމްޕީން ބައިވެިރވި ޚާއްސަ ފުޓުސަލް މެޗު

ފިތުރު ޢީދާއި ގުޅުވައިގެން ދަޑިމަގު އަވަށުން މިފަހަރު ކުރިޔަށް ގެންދާ ޢީދު ހަރަކާތުގެ ތެރެއިން ވެސް އެންމެ...

27 ޖޫން 2017 13:23

މަސް ރޭހުން އެއްވަނަ ބްލޫ ޓީމަށް

މިއަހަރު ފިތުރު އީދުގައި ދަޑިމަގު އަވަށުން ރާވައިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ ކުޅިވަރުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މަސް...

26 ޖޫން 2017 00:20

ޖަރުމަނާއި ޗިލީ ސެމީ ފައިނަލަށް

ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގެ ސެމީ ފައިނަލަށް ގްރޫޕް ބީން ޖަރުމަނާއި ޗިލީ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ. ގުރޫޕް ބީ ގެ އެއްވަނަ...

25 ޖޫން 2017 23:39

ގްރޫޕް ބީގެ ދެމެޗު ވެސް މިރޭ ވީ އެއްވަރު

ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕުގައި މިރޭ ކުޅެވުނީ ގްރޫޕް ބީގެ ދެމެޗެވެ. މި ދެ މެޗު ވެސް ނިމުނީ 1 ލަނޑު 1 ލަނޑުން...

23 ޖޫން 2017 01:58

މިރޭގެ ބައްޔާއެކު ނިއުޒިލޭންޑް މުބާރާތުން ކަޓައިފި

ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަން ކަޕްގައި މިރޭ ނިއުޒީލޭންޑާއި މެކްސިކޯ ބައްދަލުކުރި ގްރޫޕް އޭ ގެ މެޗު 2-1 ން މެކްސިކޯ...

22 ޖޫން 2017 02:03

ޑިމަރިއާ، މެސީ، ރޮނަލްޑޯއަދި މޮރީނިއޯ ވެސް ޓެކްސް އަށް މަކަރު ހެދުމުގެ މައްސަލަ ކުރިމަތިވެފައި ވޭ

މަޝްހޫރު ފުޓުބޯޅަ ތަރިންތަކަކަށް މިވަނީ ސްޕެއިނުގައި ޓެކްސް އަށް މަކަރުހެދުމުގެ ދައުވާކުރެވި ހުކުން...

22 ޖޫން 2017 00:29

ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަން ޖަރުމަނަށް އޮސްޓްރޭލިއާ ބަލިކޮށް ލެވުނީ 3-2ން

މިހާރު ރަޝިއާގައި ކުރިޔަށްދާ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕްގެ 4 ވަނަ މެޗުގައި، ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަން ޖަރުނަށް...

20 ޖޫން 2017 03:18
Seamaster