28 ޖޫން 2017 (ބުދަ)


ކުޅިވަރު

އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް ފަށައިފި


ވީއެމް ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަންކަން މިސްކިތްމަގު އެންމެންގެ ގުޅުމަށް

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

09 އެޕްރީލް 2016 23:11

ފައިނަލްގެ ފަހު ޖާގަ ފިސްޑާއަށް

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

08 އެޕްރީލް 2016 18:21

ކުޅުނު ހުރިހާ މެޗަކުން މޮޅުވެ މިސްކިތްމަގު ފައިނަލަށް، ފިސްޑާ އަދި ވެށިނަލަ ޖަމްމިއްޔާ ސެމީއަށް

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

07 އެޕްރީލް 2016 10:39

ފިސްޑާ ބަލިކޮށް މިސްކިތްމަގު ފައިނަަލަށް، ހޯދަޑު އަދި ފިސްޑާ ސެމީއަށް

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

06 އެޕްރީލް 2016 13:49

ވާދަވެރި ދަޑިމަގު ބަލިކޮށް މިސްކިތްމަގަށް މޮޅެއް، ފިސްޑާގެ ދެވަނަ މެޗްވެސް ކާމިޔާބުކޮށްފި

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

05 އެޕްރީލް 2016 08:40

ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ މެޗްތައް ފިސްޑާ އަދި ހޯދަޑަށް

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

04 އެޕްރީލް 2016 08:36

ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ ފުރަތަމަ ދުވަހުގެ މެޗްތައް މިސްކިތްމަގާއި ދަޑިމަގަށް

ވޮލީ ބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ ވީ.އޭ.އެމް ޕްރެޒިޑެންޓްސް ކަޕްގެ...

03 އެޕްރީލް 2016 10:53

ގަލަން ކޮއްޓާ، 2 ވަނަ މުބާރާތް މި މަހު 26 ގައި...

ޓިއުޝަން ކްލާސް ތަކާއި، ސްކޫލް ގަޑިތައް ފަޅު ފިލުވާލަދިން އެއް ކަމެއް ކަމުގައިވާ، ގަލަން ކޮއްޓާ، 2 ވަނަ...

15 މާރޗް 2016 21:29

އަންހެނުންގެ ފުޓުސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުނާޑު ޓީމަށް

އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ އަންހެނުންގެ ފުޓުސަލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފުނާޑު އެފް.އެސް.ސީ ޔުނިކޯން...

12 މާރޗް 2016 12:05

އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފުނާޑުޓީމާއި ހޯދަޑު ޓީމު

މެދުދާއިރާގެ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި މިހާރު ކުރިޔަށްދާ އަންހެނުންގެ ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލަށް ފުނާޑު...

11 މާރޗް 2016 02:28

އެމްޖޭއެމް ޓީމު ފައިނަލަށް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ސްކޫލް ކުދިންގެ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޅެވުނު މެޗު...

10 މާރޗް 2016 21:07

އޭއީސީއަށް އަނެއްކާވެސް ފަސޭހަ މޮޅެއް

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ސުކޫލް ކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

10 މާރޗް 2016 08:33

ހޭޒް ބަލިކޮށް އޭއީސީގެ ފެށުން ރަނގަޅުކޮށްފި

އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ބާއްވާ 13 އަހަރުން ދަށުގެ ސުކޫލް ކުދިންގެ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ...

09 މާރޗް 2016 08:57

އައްޕި އާއި ޝާމް އިތުރު ތަމްރީނު ތަކަށް ބޮޓްސްވާނާ އަށް

ފުވައްމުލަކަށް ނިސްބަތްވާ އުއްމީދީ ދެވުންތެރިން ކަމަށްވާ އިބްރާހިމް އަޝްފާނު އަލީ (އައްޕި) އާއި އަލީ ޝާމް،...

26 ފެބުރުއަރީ 2016 21:18
Seamaster