19 ސެޕްޓެމްބަރ 2019 ( ބުރާސްފަތި )

ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާ

މުޅި ރަށަށް ފެން ދޫކުރުމަށާއި ފެނަށް ބިލްކުރަން ފެނަކަ-ފުވައްމުލައް އިން ތައްޔާރު ވަނީ

3 ހަފްތާ ކުރިން