20 ފެބުރުއަރީ 2020 ( ބުރާސްފަތި )

banner

ފުވައްމުލަކު ފެނާއި ނަރުދަމާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ނަރުދަމާއަށް ޖެހިފައިވާ މައްސަލަ ވަރަށް އަވަހައް ހައްލުކޮށް ދޭނަން – ފެނަކަ

4 މަސް ކުރިން