ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދިރިއުޅޭ 16 އަހަރުން މަތީ މީހުން ހަކުރުބަލި ހުރި ތޯ ބަލަނީ

ސިއްފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ދިރިއުޅުއްވާ 16 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންގައި ހަކުރު ބަލި ހުރިތޯ ބެލުމުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށަން ފުވައްމުލައް ހޮސްޕިޓަލުން ތާވަލް ކޮށްފިއެވެ. ދުނިޔޭގައި ފާހަގަ ކުރާ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ނުވަތަ ޑައިބެޓިސް

އެކުވެރިކަމުގެ ހޭންޑްބޯޅަ މެޗެއް މާދަމާ މާލެގަމު ކޯޓުގައި

އެކުވެރިކަމުގެ ހޭންޑްބޯޅަ މެޗެއް މާދަމާ ހަވީރު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އިންތިޒާމު ކުރާ މި މެޗުގައި ވާދަކުރަނީ ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ ޓީމާކާއި ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ޓީމެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް

ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހުގެ ރަސްމީ ޖަލްސާ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ގައި ނިންމާލީ ވަރަށް ފުރިހަމައަށް

ގިނަ އަދަދެއްގެ ބައިވެރިންނާއެކު މި އަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ބޭއްވި ރަސްމީ ޖަލްސާ ރޭ (14 ނޮވެންބަރ 2021) ދުވަހުގެ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހާފިޒް އަޙުމަދު ސްކޫލްގެ ހޯލުގައި

ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ބަލިމީހުންނަށް ހަދިޔާ ދީފި

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ ހަކުރު ބަލީގެ ދުވަސް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން އެހޮސްޕިޓަަލުގައި އެޑްމިޓްކުރެވިފައިވާ ބަލި މީހުންނަށާއި އެދުވަހު ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް އޯ.ޕީ.ޑީ(އައުޓް ޕޭޝަންޓް ޑިޕާޓްމެންޓް) އަށް ދިޔަ ބަލިމީހުންނަށް ހަދިޔާ ދީފފިއެވެ.

ޓެލެމެޑިސިން ޑައިބެޓިސް ކްލިިނިކެއް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފެށުން

ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަހާއި ގުޅުވައިގެން މިއަދު (14 ނޮވެމްބަރު 2021) ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގައި ޓެލެމެޑިސިން ޑައިބެޓިސް ކްލިިނިކެއް ހުޅުވައިފިއެވެ. މިއަދު ފުވައްމުލަކުް ހޮސްޕިތަލުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިކްލިނިކް ހުޅުވައިދެއްވީ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ މޭޔަރު އިސްމާއީލް

ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް: ހަކުރުބަލީގެ މައުލޫމާތު އާއްމުންނަށް ދިނުން މިރޭ އެމްޖޭއެސް ހޯލުގައި

ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް ޤައުމީ ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ބާއްވާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ހަކުރުބަލީގެ މައުލޫމާތު އާއްމުންނަށް ދިނުން މިރޭ އެމްޖޭއެސް ހޯލުގައި ބެއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. މިރޭ (13 ނޮވެމްބަރު 2021) ގެ ސެޝަން

ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް – ޑީއެމް ކޭމްޕް ކުރިޔަށްދާނީ

ޤައުމީ ފެންވަރުގައި “ދުނިޔޭގެ ހަކުރުބަލީގެ ދުވަސް” ފާހަގަކުރުމަށް މި އަހަރު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ ތެރެއިން ބާއްވާ “ޑީ.އެމް ކޭމްޕް” މިއަދު ހެނދުނުން ފެށިގެން ކުރިޔަށް އެބަދެއެވެ. މި ހަރާކާތް ކުރަށް