ތަތާރުންގެ އެރުމާއި ވެއްޓުން (ދިހަވަނަ ބައި)

ތަތާރުންގެ ގަތުލުއާންމަށް ފަހު ބަޣުދާދުގެ ވެރިއަކަށް އިބުނު އަލްގަމީ އައްޔަން ކުރެވުނެވެ. ތަތާރުންނަށް މަދަދުވެރިކަން ދީގެން ވެރިކަން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރި އިބުނު އަލްގަމީ އަށް ލިބުނީ އޭނާ ބޭނުންވި ފަދަ ވެރިކަމެއްނޫނެވެ. ހަމައެކަނި ރަމްޒީ