ފަތުރުވެރިންގެ ބީޗަކަށް އެންމެ ރަނގަޅީ ކުރީގެ ބައްތި އާއި ގެންމިސްކިތް ފަންނާއި ދެމެދުން ސަރަހައްދެއް

ފަތުރުވެރިކަން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ވެސް އަންނަނީ ފުޅާވަމުންނެވެ. ފަތުރުވެރިކަން ރަށަށް އައުމަކީ ރަށުގެ އެންމެން ބޭނުންވާގޮތް ކަމުގައި ނުވެދާނެއެވެ. ނަމަވެސް ފަތުރުވެރިކަމުގެ ވިޔަފާރިތަކުން ރަށުގެ ގިނަ ބަޔަކަށް، ޚާއްސަކޮށް ރަށުގައި ދިރިއުޅޭ ގިނަބަޔަކަށް ފައިދާތަކެއް

ފަތުރުވެރިންގެ ބީޗަކަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ފަތުރުވެރިންނަށް ޚާއްސަ ބީޗެއް ކަނޑައެޅުމަށް ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދަން ސިޓީ ކައުންސިލުން ބައްދަލުމަކަށް ގޮވަލައިފިއެވެ. މިބައްދަލުވުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާދަމާ (23 ނޮވެމްބަރު 2021) ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭގަނޑު 8:30ގައި

ސިޓީ ހޮޓަލެއް އަޅަންވީ ތުނޑީ ސަރަހައްދު ނޫން ކޮންތަނެއްގއި ބާ؟

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ތުނޑީ ސަތަހައްދުން ރަށު ފަތުރުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރަން ސަރުކާރުން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މިކަން އިއުލާން ކުރުމުގެ ކުރިން ރައްތިރުން އެދެމުން އައީ ރަށުގައި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ހުޅުވޭނެ މަގެއް ހޯދައި ދިނުމަށެވެ. 

‘ރަށު ފަތުރުވެރިކަމަށް’ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ތުނޑިން ބިން ދޫކުރަން ނިންމައިފި

މުޅިން އަލަށް ސަރުކާރުން ފަށާ “ރަށު ފަތުރުވެރިކަން” މި މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ތުނޑީ ސަރަހައްދުން  ފަތުރުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރަން ނިންމައި އެކަން ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބުރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު ރޭ އިއުލާން