ފުވައްމުލަކު ތިން މެންބަރުންގެ ސޮޔާއިއެކު އީވާގެ އިތުބާރުނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ހުށަހަޅައިފި

ފުވައްމުލަކު ސިޓީގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން މެންބަރުންނާއިއެކު ޖުމްލަ 50 މެންބަރުންގެ ސޮޔާއިއެކު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ނައިބު ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ. އީވާގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ