މަޖުލިސް އިންތިޚާބުގެ ކާމިޔާބީގެ އުފާ ފާޅުކުރުން

ކުރިޔަށް އޮތް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެމްޑީޕީ ގެ ކެންޑިޑެޓުންނަށް ލިބުނު ބޮޑު ކާމިޔާބީގެ އުފާފާޅު ކުރުމަށް ރޭ އުތުރު ދާއިރާއާއި މެދު ދާއިރާގައި ހުޅުވާލާފައިވާ ބޮޑު ދެ ޕާޓީ

މަޖުލިސް އިންތިޚާބުގެ ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރަން ޕާޓީ ބާއްވަނީ

ހޮނިހިރު ދުވަހު ނިމުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ކެންޑިޑެޓުންނަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީ ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ޕާޓީ ބާއްވަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް މިކަލް ނޫހަށް މައުލުމާތު ލިބެއެވެ. އެތޮތުން ފުވައްމުލަކު

ފަސްވަނައަށް އެންމެގިނަ ވޯޓު ހޯއްދެވީ ދޮންބެ

މިފަހަރުގެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި ފަސްވަނައަށް އެންމެ ގިނަ ވޯޓު ހޯއްދަވާފައިވަނީ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ ގޮޑި ކާމިޔާބު ކުރެއްވި މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ) އެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަލަށް ކުރިމަތި ލެއްވި ދޮންބެ

އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބިޔަ ބޮޑު ބިލްބޯޑެއް ބަހައްޓައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ބިޔަ ބޮޑު ބިލްބޯޑެއް ފުވައްލަކު އެއަރޕޯރޓް ގޭޓް ކުރިމައްޗާއް ދިމާލުގައި ބަހައްޓައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މިހަރަކާތުގައި ފުވައްމުލަކު އެމްޑީޕީގެ 3 ކެންޑިޑޭޓުން ވެސް ބައިވެރިވިއެވެ. މި ބިލްބޯޑުު

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމެއްގައި އިސްލާމްދީން ނޫން ދީނަކަށް ޖާގައެއް ނޯންނާނެ – ރައީސް ނަޝީދު

އެމްޑީޕީގެ ވެރިކަމެއްގައި އިސްލާމްދީން ނޫން އެހެންދީނަކަށް މިގައުމުގައި ޖާގައެއް ނޯންނާނެކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސް ނަޝީދު މިހެން ވިދާޅުވީ ރޭ ފުވައްމުލަކުގައި ބޭއްވި އެމްޑީޕީ ކެމްޕެއިން ޖަލްސާގައި ވާހަކަފުޅު ދައްކަވަމުންނެވެ.

މަޖުލީހުގެ 27 ގޮނޑި ޖޭޕީއަށް ދޫކޮށްލަން ރައީސް ނަޝީދު ހުށަހެޅުއްވި

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖުލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ޖޭޕީއަށް 27 ގޮނޑި ދޫކޮށްލަން އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އެޕާޓީގެ ގައުމީ މަޖުލީހަށް ހުށަހަޅުއްވައި ވަކާލާތު ކުރެއްވި ތަން ލައިވް ޓީވީގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ވަނީ ފެނި

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ ދާއިރާގެ މީހުންނާއި މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ) ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުރިޔަށް އޮތް ރައްޔިތުން މަޖުލިސް އިންތިޚާބުގައި ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާއި ވާދަކުރާ އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް މުހައްމަދު ރަޝީދު (ދޮންބެ) ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅުއްވާ އެދާއިރާގެ ރައްޔިތުންނާއި ރޭ ބައްދަލު ކުރައްވައިފިއެވެ. ހުޅުމާލޭ ބްރެޑްމެޓަރސް ގްރީންގައި ދާއިރާގެ