ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރުން

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ސީދާ ވަކި ދުވަހެއް ތާރީޚީ ގޮތުން ސާބިތު ކުރެވިފައެއް ނެތެވެ. ނަމަވެސް އެނގޭ ކަމަކީ ރާއްޖޭހެ އޭރުގެ ރަސްކަން ނުވަތަ ވެރިަކމުގެ ފަރާތުް އިސްލާމްދީން ގަބޫލުކޮށް ފައިވަނީ ހިޖުރީގޮތުން 548 ވަނަ

hukuru miskiy

ރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން އައިގޮތް

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރަމުން އަންނަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރަސްކަމުން ދިވެހިންގެ ދީނަކީ އިސްލާމްދީން ކަމުގައި ކަނޑައެޅި ދުވަހެވެ. އެދުވަސް ގުޅެނީ ދިވެހި މަޝްހޫރު ފުލޯކުވާހަކަ ކަމަށްވާ ރަންނަމާރި ވާހަކައާއިއެވެ. އެހިގި ކަމަކަށްފަހު ރަދުން

ދިރާސީ ނަޒަރަކުން ރަސްގެފާނާއި ރަންނަމާރި

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ހާދިސާ އާއި ގުޅުވައިގެން ކިޔަމުން އަންނަ ރަންނަމާރި ވާހަކަ އަކީ މިގަރުނުގެ ދިވެހިންގެ ސިކުޑިތަކަށް ގަބޫލު ކުރެވޭ ވާހަކައަކަށް ނުވުމުގެ ނަތީޖާއަކީ އެވާހަކަ ޒަމާނީ ގޮތަކަށް ބަދަލުކޮށްގެން ކިޔަމުން ދިއުމާއި އެގޮތަށް

ރާއްޖެ އިސްލާވި ދުވަހުގެ މުނާސަބަތުގައި ފާހަގަކުރަމުންއައި ދުވަސް

ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމް ކުރެއްވި ބޭކަލަކާއިމެދު ތާރީޚުގައި ދެބަސްވެފައިވާ ފަދައިން އިސްލާމްވި ދުވަހާއި މެދުވެސް ތާރީޚުގެ އިތުރުން ވެރިކަން ކުރި ފަރާތްތަކުގެ ދެބަސްވުންތަކެއް ވެއެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ އިސްލާމްވި ދުވަހުގެ ގޮތުގައި މިހާރު ފާހަގަކުރަމުން މިދާ ރަބީއުލްއާޚިރާ މަހުގެ