ހައުސިން ޔުނިޓްތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހައްޓާނެ ފަރާތެއް ހޯދަނީ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އިމާރާތްކޮށްފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އިމާރާތްތައް މަރާމާތުކުރުމާއި ފޮޅާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އިައުލާންކޮށްފިއެވެ. މި ޖުލައި މަހު 4 ވަނަ ދުވަހު ގެޒްޓްގައި ޝާއިއުކޮށްފައި މައުލޫމާތުގައި