ބޮޑު ޢީދު ނަމާދު ބޮޑު ޖަމާއަތުގައި ކުރާނީ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގައި

މި އަހަރު (2019) ފުވައްމުލަކުގައި ބޮޑު ޖަމާޢަތުގައި އަޟުޙާ އީދު ނަމާދު ކުރުން ހަމަޖެހިފައި ވަނީ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ފުވައްމުލައް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ސްޕޯރޓްސް ޕާކުގައެވެ. ބޮޑު އީދު ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނީ 11 އޯގަސްޓް،