އާރުވީ އޮޑެއްސީ އަންނަ ހަފުތާގައި ފުވައްމުލަކު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި

އާރުވީ އޮޑެއްސީ، ކިޔާ ކަނޑުގެ ދިރާސާތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ބޮޑު އުޅަނދެއް އަންނަ ހަފުތާގައި ފުވައްމުލަކު ކަނޑުގެ ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުން ދާނެކަމަށް މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާޗް އިންސްޓިޓިއުޓުން ހާމަކުރެއެވެ. އެ އިންސްޓިޓިއުޓުން ހާމަކޮށްފައި ވަނީ

މުދަލާއިއެކު ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އުޖާލާ ބޯޓު މުޑިއަރައި ބޮޑު ގެއްލުންތަކެއް

މާލެއިން މުދަލާއިއެކު ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރުކުރަމުންދިޔަ އުޖާލާ ބޯޓު މުޑިއަރައި އެބޯޓަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވެއްޖެއެވެ. އާންމު ގޮތެއްގައި ވިޔަފާރި މުދާ މާލެއާއި ފުވައްމުލަކާއި ދޭތެރޭ އުފުލުމަށް ޚާއްސަވެފައިވާ އުޖާލާ ބޯޓަށް މިހާދިސާ ދިމާވެފައިވަނީ މާލެއިން

ފުވައްމުލަކުން ފުރައިދިޔަ ބޯޓެއް ދިޔަވާތީ އެމްއެންޑީއެފުން އެހީވަނީ

ފުވައްމުލަކުން ފުރައިގެން މާލެ ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ އެމް5 ނަމަކަށްކިޔާ ބޯޓުން ދިޔަވާތީ އެމްއެންޑީއެފްގެ ސަދަން އޭރިއާ ކޯސްޓްގާޑް ސްކޮޑްރަން އިން އެހީތެރިވަމުން އަންނަކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ހާމަކުރައްވައެވެ. ފުވައްމުލަކުން ފުރައިގެން 9 މީހުންނާއިއެކު ދަތުރުކުރަމުން ދިޔަ

ކަނޑު ދަތުރުކުރާ އުޅަނދުތަކުގެ ‘ސީ ވޯތިނެސް’ ފުރިހަމަކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކަނޑު ދަތުރުފަތުރު ކުރާ އުޅަނދުތަކަށް “ސީވޯތިނެސް” ސެޓްފިކެޓް ދޫކުރާއިރު ހަމަކުރަން ޖެހޭ އާލާތްތައް ފުރިމަކުރުމުގެ މުއްދަތު އެއްއަހަރު ދުވަހަށް އިތުރުކޮށްފައި ވާކަމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ހާމަކުރައްވައެވެ. މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އޮތޯރިޓީ އާއި ހަވާލާ ދެއްވައި

މުދާ އުފުލާ ބޯޓުތަކުގެ ދަތުރުތައް ހުއްޓާލަން ޖެހިދާނެ – އެފްވީއެމް ކާގޯ ވެސެލް އެސޯސިއޭޝަން

މާލެ އާއި ފުވަވްމުލަކާއި ދެމެދު މުދާ އުފުލާ ދެ ބޯޓު ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް (‘މޮނިޓަރިން’ އަށް) ގެންދިއުމުން ކަންބޮޑުުވުން ފާޅުކޮށް ބަޔާނެއް ނެރެފިއެވެ. މިބަޔާން ނެރުނީ އެފްވީއެމް ކާގޯ ވެސެލް އެސޯސިއޭޝަނުގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީއިން މާލެ ސަރަހައްދަށް ނުފުރުމަށް އަންގައިފި

ފުވައްމުލައ ސިޓީން އެއްވެސް އުޅަދެއް މާލެ ސަރހައްދަށް ދިއުމަށް ނުފުރުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން އަންގައިފިއެވެ. މިއަދު އެ ކައުންސިލުން ނެރުނު އިއުލާނުގައި ވާގޮތުން މިއީ މިއަދު މާލެއިން ކޯވިޑް19 އަށް މީހަކު ޕޮޒިޓިވް

ފުރަނީ ލައިފްޖެކެޓް އަޅައިގެންތޯ ޗެކް ކުރަނީ

ކަނޑުމަގުން މީހުން އުފުލާ އުޅަނދުތައް ރަށުން ފުރުމުގެ ކުރިން ދަތުރުވެިރން ތިބީ ލައިފްޖެކެޓް އަޅައިގެންތޯ ބެލުމަށް ފަށާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ހާމަކުރައްވައެވެ. އެ އޮތޯރިޓީން މިކަން ކުރަނީ ރަށްރަށުގައި ތަމްރީނުކޮށްފައިވާ ސަރވެޔަރުން މެދުވެރިކޮށެވެ.