މިޔަރު ގިނަވުމުގެ ސަބަބުން، ކައްޓެޅި ބޭނުމުގައި ދަތިތަކެއް

ކައްޓެޅިއަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ފުވައްމުލަކު ރައްޔިތުން ކެއުމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ މަހެކެވެ. ކައްޓެޅީގެ ޑިމާންޑް އެއްދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް މި ރަށު ރައްޔިތުންނާއި، ރަށައް ޒިޔާރަތް ކުރާ މެހުމާނުންގެ މެދުގައި އިތުރު ވަމުންދާއިރު، ކަންބޮޑު ވާން