ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖު: މިސްކިްތމަގު އެންމެން ޓީމުން 7-1ގެ ބޮޑު މޮޅެއް ހޯދައިފި

ހަވިއްތަ ފުޓްސަލް ޗެލެންޖުގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ކުޅުމުން އެންމެ ބޮޑު ކާމިޔާބެީއެއް ހޯދާފައިވަނީ މިސްކިތްމަގު އެންމެގެ ގުޅުން (އެންމެން) ޓީމުންނެވެ. ރޭގެ މެޗުތަކުން މިސްކިތްމަގު އެންމެން ޓީމުގެ އިތުރުން މާލެގަމު އެފްސީ އާއި ހޯދަޑު ސްޕޯޓްސް

ސަދަރން ލިންކް އާއި ފެނަކަ ޓީމަށް މޮޅެއް

މިހާރު ކުރިޔަށްދާ ފުވައްމުލައް އޮފީސް ފުޓްސަލް ކަޕްގެ ދެވަނަ ދުވަހުގެ ދެ މެޗުން ސަދަރން ލިންކް ފުވައްމުލައް އާއި ފެނަކަ ރިކްރިއޭޝަން ކްލަބު މޮޅުވެއްޖެއެވެ. މިއީ މިދެޓީމުވެސ ްމުބާރާތުގައި ކުޅުނު ފުރަތމަ މެޗެވެ. މުބާރާތުގެ 3ވަނަ މެޗުގައި

މިކްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށަނީ

މިކްސް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ނަމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުން އިސްނަގައިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގައި 4 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ހޯދަނޑު ދަނޑުގެ ސަބް-ބޭސް ލޭޔަރގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޯދަޑު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ފީފާއިން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ޓާފް އެޅުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ވަނީ ހޯދަޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކުރުމަުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތެއް

ކުރިޔަށް އޮތް ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރީ ކޮޅު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިކްސް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގެ ނަމުގަިއ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބައާދެއެވެ. ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުން އިސްނަގައިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން

ހޯދަޑު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅާނީ

ހޯދަޑު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާއެކު ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މިއަދު މާލޭ، ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުުލައް