މިކްސް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ހަވީރު ފަށަނީ

މިކްސް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ނަމުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތް މިއަދު ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުން އިސްނަގައިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ގެންދާ މިމުބާރާތުގައި 4 ޓީމަކުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

ހޯދަނޑު ދަނޑުގެ ސަބް-ބޭސް ލޭޔަރގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފި

ފުވައްމުލައް ސިޓީ ހޯދަޑު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ފީފާއިން ގަބޫލުކުރާ ފެންވަރުގެ ޓާފް އެޅުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފަށައިފިއެވެ. އެގޮތުން އިއްޔެ ވަނީ ހޯދަޑު ފުޓްބޯޅަ ދަނޑުގެ ފަސްގަނޑު އެއްވަރުކުރުމަުގެ މަސައްކަތް ފަށާފައެވެ.

ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިކްސް ވޮލީ މުބާރާތެއް

ކުރިޔަށް އޮތް ޑިސެމްބަރު މަހު ކުރީ ކޮޅު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި މިކްސް ވޮލީ ޗެމްޕިއަންޝިޕް ގެ ނަމުގަިއ ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތެއް ބޭއްވުމަށް ތައްޔާރުވަމުން އެބައާދެއެވެ. ފުވައްމުލަކު އިޖުތިމާއީ މަރުކަޒުން އިސްނަގައިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން

ހޯދަޑު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާފް އަޅާނީ

ހޯދަޑު ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގައި ޓާރފް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ އަސާސީ ބައިތައް ފުރިހަމަކުރުމަށް އެމްޓީސީސީއާއެކު ޔޫތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އެއްއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރުމަށް މިއަދު މާލޭ، ޔޫތު މިނިސްޓްރީގައި ބޭއްވި ބައްދަލުވުމުގައި ފުވައްމުުލައް

ޕްރިމިއަރ ލީގު 2018/19 ޗެމްޕއިންކަން މެންޗެސްޓަރ ސިޓީއަށް

ފުޓުބޯޅައިގައި އެންމެ ބޮޑު ވާދަވެރިކަމެއް އޮންނަ އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު މެންޗެސްޓަރ ސިޓީން ޖެހިޖެހިގެން ދެވަނަ ފަހަރާ ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. މިރޭ ކުޅެވުނު ލީގުގެ ފަހު މެޗުތަކުގައި ބްރައިޓަން އާއި ދެކޮޅަށް ކުޅެ 4-1 ލަންޑުން މޮޅުވެ،

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްޕޯރޓްސް ކައުސިލަރ އަކަށް މުސްލިމާ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރ ކަމަށް ދޫނޑިމަގު ހީރާގެ މުސްލިމާ އިބްރާހިމް ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މިއީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުޙައްމަދު ސޯލިހުގެ ރިޔާސީ ވައުދުގައި ހިމެނޭ ކޮންމެ ރަށެއްގައި ތަމްރީނު ވެފައިވާ ސްޕޯރޓްސް ކައުންސިލަރުން ގާއިމުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން

ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ބިޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީން ކާމިޔާބުކޮށްފި

އަންނަ މާރޗު މަހު ސްކޫލް ކުދިންގެ މެދުގައި ބޭއްވުމަށް ތާވަލް ކުރެވިފައިވާ ޖޫނިއަރ އެތުލެޓިކްސް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2019 ގެ ބިިޑް ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ކާމިޔާބު ކޮށްފިއެވެ. އެތުލެޓިކްސް މުބާރާތުގެ މި ބިޑް ފުވައްމުލައް