އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީގެ މުސާރަ ދެގުނަވާނީ އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު

އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ މުސާރަ ދެގުނައަށް ބޮޑުވެގެންދާނީ އަންނަ އަހަރު ޖެނުއަރީ މަހުކަމަށް ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސާލިހް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާ މިހެން ވިދާޅުވީ ދެ އަތޮޅަކަށް ކުރައްވާ