ދިވެހިންނަށް ވިސާއާއި ނުލައި އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފި

ދިވެހިންނަށް ވިސާއާއި ނުލައި އިންޑިއާއަށް ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެގޮތުން ކުރިން ވިސާ ނުނަގައި ދަތުރުކުރެވޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މި އޮކްޓޯބަރު މަހު 15 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. މި ޚާއްސަ ހުއްދައިގެ