އެމްޖޭއެސް ބެލެނިވެރިންގެ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ފަށައިފި

މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭއެސް) ބެލެނިވެރިންގެ ހޭންޑްބޯޅަ މުބާރާތް ރޭ ފަށައިފިއެވެ. “އެޓްރެކްސިސް ގްރޭންޑް އެންޑް ސްޕާ ޕޭރެންޓްސް ހޭންޑް ބޯލް ޗެލެންޖް 2023” ގެނަމުގައި މިމުބާރާތް ކުރިޔަށް ގެންދަނީ ފުވައްމުލަކު ސްޓޭޑިއަމްގެ ފުޓްސަލް

އެމްޖޭއެސް ކުރީގެ ކްލާސްރޫމްތަކުގެ ވޯކްވޭގައި ގާ އަޅައިފި

މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލު (އެމްޖޭއެސް)ގެ ކުރީގެ ކްލާސްރޫމްތަކުގެ ވޯކްވޭ ތަކުގައި ގާ އަޅައިފިއެވެ. އެސްކޫލުގެ ކުރީގެ ހޯލު އިމާރާތުގައި ހުރި ކްލާސްރޫމުތައްކުގެ ކައިރިަގއި ވޭރޭވެހި ފެން ބޮޑުވުމުން ދިމާވާ ދަތަިތަކައް ހައްލެއް ހޮދުމުގެ ގޮތުން

ހޭޒްގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޏ.އޭއީސީ އަށް ބަދަލުކޮށް

ހާފިޒު އަހުމަދު ސްކޫލު (ހޭޒް) ގެ ޑެޕިއުޓީ ޕްރިންސިޕަލް ޏ.އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒަށް ބަދަލުކޮށް ފިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ހޭޒްގެ ލީޑިން ޓިޗަރަކު ވެސް މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭއެސް) އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމުގެ

އެމްޖޭއެސްގެ ދަރިވަރުންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ނިންމާލައިފި

މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭއެސް)ގެ ދަރިވަރުންގެ ނެޓްބޯޅަ މުބާރާތް ފޯރިއާއެކު ނިންމާލައިފިއެވެ. މިމުބާރާތް ބާއްވާފައި ވަނީ އެސްކޫލުގެ ޕްރައިމަރީ ގްރޭޑްގެ ކްލާސްތަކުގެ މެދުގައެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރުގެ މުބާރާތް ބާއްވާފައި ވަނީ ގްރޭޑް 1-6 ގެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތައް މާދަމާ އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތައް މާދަމާ، 1 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހު އަލުން ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކުން ވެސް ވަނީ ވަރަށް

އަންނަ އާދީއްތާގައި ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށެނީ

އަންނަ އާދީއްތަ ވާ 12 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނެއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ވެސް ކިޔެވުން އަންނަ އާދީއްތާގައި ފަށާނެއެވެ. އެގޮތުްނ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި

އެމްޖޭއެސްގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯޑިން ހަފުލާ ބާއްވައިފި

މުހައްމަދު ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލް (އެމްޖޭއެސް) ގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އެވޯރޑު ދިނުމުގެ ހަފުލާ އެސްކޫލުގައި ރޭ ބާއްވައިފިއެވެ. ސްކޫލްތަކުގެ އެވޯރޑް ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތަކީ ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ބާއްވާ ކުލަގަދަ ހަރަކާތެކެވެ. މިހަރަކާތަކީ އެސްކޫލުގެ