ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތައް މާދަމާ އަލުން ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ

ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ސްކޫލްތައް މާދަމާ، 1 ޖުލައި 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހު އަލުން ހުޅުވުމަށް ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ. މިކަލް ނޫހަށް މައުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ގޮތުގައި ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ހުރިހާ ސްކޫލަކުން ވެސް ވަނީ ވަރަށް

އަންނަ އާދީއްތާގައި ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށެނީ

އަންނަ އާދީއްތަ ވާ 12 ޖެނުއަރީ 2020 ގައި ދިރާސީ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭނެއެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮތަށް  ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ވެސް ކިޔެވުން އަންނަ އާދީއްތާގައި ފަށާނެއެވެ. އެގޮތުްނ ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި