ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ސިޓީ ކައުންސިލުން އަޅާފައިވާ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް މިއަދުން ފެށިގެން އިތުރު އެއްހަފުތާއަށް

ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތައް މިއަދުން ފެށިގެން އިތުރު އެއްހަފުތާއަށް (11-18 ޖޫން 2021) ދިގު ދަންމާލައިފިއެވެ. ރޭ ފުވައްމުލައް ސިޓީ ކައުންސިލުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ހާމަކުރެއްވި

ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ރައްކާތެރިކަމުގެ ޚާއްސަފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކޮށް އިތުރަށް ދަންމާލައިފި

ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި އަޅާފައިވާ ޚާއްސަފިޔަވަޅުތައް ހަރުކަށިކޮށް، އިތުރު އެއްހަފުތާއަށް ދިގު ދަންމާލައިފިއެވެ. މިއަދު، 20 މެއި 2021 އިން ފެށިގެން މިމަހު 26 ވާ ބުދަދުވަހުގެ ނިޔަލަށް މިވަނީ ކާފިއުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފައެވެ.

ކުރިޔަށް އޮތް 7 ދުވަހު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގެއިން ބޭރަށްނިކުމެ އުޅުން އެޗްޕީއޭއިން މަނާކޮށްފި

ކުރިޔަށް އޮތް 7 ދުވަހު ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ގެއިން ބޭރަށްނިކުމެ އުޅުން އެޗްޕީއޭއިން މިއަދު މަނާކޮށް އެކަން ދައުލަތުގެ ގެޒެޓްގައި މިއަދު ޝާއިއުކޮށްފިއެވެ. ކޮވިޑް-19އިން ރައްކާތެރިވުމަށް ފުވައްމުލައް ސިޓީގައި ޚާއްސަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެޅުމަށް އަންގައި