އަލަ އޮޅުތަކަށް ޖެހޭ ބަލިން ސަލާމަތްވުމަށް އައު މުޑުވަކެއްގެ އަޖުމަބެލުމަށް ފަށައިފި

އަލަ އޮޅުތަކަށް ޖެހޭ ބައްޔެއްކަމަށްވާ ޓާރޯ ލިފް ބަލައިޓްއިންް ސަލާމަތްވުމަށް އައު މުޑުވަކެއްގެ އަޖުމަބެލުމަށް ފުވައްމުލަކުގައި އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ޓާރޯލީފް ބްލައިޓް ބަލީގައި އަލަގަހުގެ ފަތުގައި މުށި ރީނދޫ ކުލައިގެ ލަފެއްޖަހައި ގަސްހަލާކުކޮށްލައެވެ. މިބަލީގެ

ފުވައްމުލަކަށް އެންމެ ފުރަތަމަ އޮޅުއަލަ ތަޢާރަފް ކުރީ، އެޅަތޮށިގޭ މުހައްމަދު ދިދީ

އޮޅުއަލަ އަކީ ޒަމާނުއްސުރެ ފުވައްމުލައް ސިޓީގެ ރައްޔިތުން، ކުއެމަށް ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ފަލަމަޑީގެ ބާވަތެކެވެ. ފުވައްމުލަކުގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައި ވެސް އޮޅުއަލަ ހައްދައި، ކެއުމުގައި ބޭނުންކުރާކަން ވަނީ ފާހަގަކުރެވިފައެވެ. އެހެން ނަމަވެސް