ނަފުސާނީ ބަލީގެ ޚާއްސަ ވިޒިޓިން ޑޮކްޓަރަކެއްގެ ޚިދުމަތް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން

ނަފްސާނީ ބަލީގެ ޚާއްސަ ވިޒިޓިން ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް މިއަދުން (11 އޮކްޓޯބަރު އިން) ފެށިގެން ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ދޭން ފަށަފިއެވެ. މިއީ އެއް ހަފުތާގެ މުއްދަތަށް ޒިޔާރަތްކުރާ ޑޮކްޓަރަކު މެދުވެރިކޮށް ދޭ ޚިދުމަތެކެވެ. އެގޮތުން

ކަށީގެ ޑޮކްޓަރު ޑރ. މުންޝިދަށް ދެއްކުމަށް ބާރު ބޮޑުވި

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރތް ކުރެއްވި އައްޑޫ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ ކަށީގެ ޚާއްޞަ ޑޮކްޓަރު، ޑރ. މުޙައްމަދު މުންޝިދު އަށް ދެއްކުމަށް ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންވެ ބާރު ބޮޑުވެގެން ދިޔަ ކަމަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުގެ މެނޭޖަރު އަހުމަދު

ކަށީގެ ޑޮކްޓަރަކާއި ކިޑްނީގެ ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން

މި ޖުލައި މަހު 12-14 އަށް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވާ ސްޕެޝަލިސްޓް ދެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އިންތިޒާމު ފުަވއްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިފަހަރު ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ޒިޔާރަތް ކުރައްވަނީ ކަށީގެ

ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ނަފްސާނީ ބަލީގެ ޚާއްސަ ވިޒިޓިން ޑޮކްޓަރަކު ޚިދުމަތްދެނީ

ކުރިޔަށ އޮތް މާރޗް މަހުގެ ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި ނަފްސާނީ ބަލީގެ ޚާއްސަ ވިޒިޓިން ޑޮކްޓަރެއްގެ ޚިދުމަތް ފުވައްމުލަކު ހޮސްޕިޓަލުން ހަމަޖައްސައފިއެވެ. އެގޮތުން ޚިދުމަތް ދިނުމަށް ހަމަޖައްސާފައި ވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ އިކުއެޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި މަސައްކަތް ކުރައްވާ ނަފްސާނީ